ކ. މާލެ
|
10 ޑިސެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 16:06
މީހަކު ފޯނު ކޯލެއްގައި
މީހަކު ފޯނު ކޯލެއްގައި
ރާއްޖެއެމްވީ
ޝަކުވާތައް ހުށަހެޅުން
ގުޅައިގެން ނުލިބުނު ޖަވާބެއް މެއިލްއަކުން ލިބިދާނެތަ؟
 
ގިނަ ފަހަރަށް އާންމުން ރައްޔިތުންގެ އެންމެ ބޮޑު ޝަކުވާއަކަށްވެފައި އޮންނަނީ މުއައްސާސަތަކުން ޖަވާބު ނުލިބުން

އާބަންކޯއާ ގުޅިގެން އާއްމުންގެ ޝަކުވާތައް، ސީދާ އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު އިބްރާހީމް ފަޒުލް ރަޝީދަށް ހުށަހެޅޭ ގޮތަށް އެކުންފުނިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އާބަންކޯއިން އަންނަނީ ހުޅުމާލޭގެ ބެލެނިވެރި ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި އޮވެ ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް އާއްމުންނަށާއި ވިޔަފާރިތަކަށް ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ. އެހެންކަމުން އެ ކުފުންޏާ ގުޅޭގޮތުން އާއްމުންގެ މެދުގައި އުފެދިފައިވާ ސުވާލުތަކާއި ޝަކުވާތަކަށް އަވަސް ހައްލެއް ހޯދައިދީ، ހާމަކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ޚިދުމަތް ދިނުމުގެގޮތުން، އާސްކް އެމްޑީ މެދުވެރިކޮށް ސުވާލާއި ޚިޔާލު، އަދި ޝަކުވާ ސީދާ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރަށް ހުށަހެޅޭނެ ގޮތް ހަދާފައިވާކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

ފަޒުލްއަށް ސީދާ ސުވާލާއި ޚިޔާލު، އަދި ޝަކުވާ ފޮނުވަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް، އެކަމަށް ޚާއްސަ އީމެއިލް އެޑްރެހެއް މިހާރު ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ. އެގޮތުން،[email protected] އަށް ކުރާ މެއިލްތަކަށް ސީދާ ފަޒުލް ޖަވާބުދެއްވާނެ ކަމަށާއި، މައްސަލަތަކާއި ޚިޔާލުތަކަށް ހެޔޮ ގޮތްތަކެއް އޭނާ ހޯއްދަވައިދެއްވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދޭ ކަމަށްވެސް އެ ކުންފުނިން ބުންޏެވެ.

މިއާއެކު ހިތުގައި އުފެދިގެން ދިޔަ ސުވާލަކީ، ގުޅައިގެން ނުވަތަ އެތަނަށް ގޮސްގެން ނުލިބުނު ޖަވާބެއް ލިބިދާނެތޯއެވެ. ގިނަ ފަހަރަށް އާންމުން ރައްޔިތުންގެ އެންމެ ބޮޑު ޝަކުވާއަކަށް ވެފައި އޮންނަނީ މުއައްސާސަތަކުން ޖަވާބު ނުލިބުމެވެ. ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާއަށް ސިޓީއެއް ހުށަހެޅިކަމުގައި ވީނަމަވެސް އެއަށް ޖަވާބުދޭން އެތައް ދުވަހެއް އެބަ ނަގައެވެ. އެ ކުންފުންޏަކަށް ފޯނު ކޯލު އަންނައިރު ނުވަތަ މައުލޫމާތު ސާފުކުރަން ގުޅާއިރު، ވާނެ ގޮތެއް ވެ އޮންނަނީ ނިމިފައެވެ.

Advertisement

ގިނަފަހަރަށް ރައްޔިތުން ގުޅުމުން "މި ބަލަނީ، މި ޗެކްކޮށްލަނީ، ވެރިޔާ ހުންނެވީ ޗުއްޓީގަ" މިހެން ބުނެވޭތަން އެބައާދައެވެ. މިހެން ބުނުމުގެ ބަދަލުގައި، ވަގުތުން އެ މައުލޫމާތެއް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ގޮތްތައް ފަހިކޮށްދޭން އެބަޖެހެއެވެ. ގިނަފަހަރަށް ވެރިންވެސް އުޅުއްވަންޖެހޭލެއް ބުރަކަމުން، މީޑިއާތަކުން ގުޅައިގެންވެސް ފޯނު ނެންގެވޭ ގޮތް އޮންނަނީ ނުވެފައެވެ. ޚަބަރަކާ ގުޅިގެން މައުލޫމާތު ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރިޔަސް އެކަން ވެގެންދަނީ ބޮޑު ސަކަރާތަކަށެވެ.

އަޅުގަނޑު ނޫސްވެރިއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އެއްޗެއްކޭ ދަންނަވާނަމަ ދެންނެވެން އޮތީ މައުލޫމާތު ހޯދުމަކީ ވަރަށް އުނދަގޫ ކަމެއް ކަމަށެވެ. ތަނެއްގައި ހިނގި ހާދިސާއަކާ ގުޅިގެން ވިޔަސް، ހިންގަމުންދާ ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ މައުލޫމާތު ހޯދަން ވިޔަސް، ކަމެއް ހިނގައިދިޔަ ގޮތް އިތުރަށް ސާފުކުރަން ބޭނުންވިޔަސް އެ މައުލޫމާތު ވަގުތުން ވަގުތަށް ހޯދުމަކީ ވަރަށް ދަތިކަމެކެވެ. އެހާމެ އުނދަގޫ ކަމެކެވެ. ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުގައި ވެސް ވަކިން މީޑިއާ ސެކްޝަންތައް ހުރެއެވެ. އެ ސެކްޝަނަކުން މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭން ވަކި މީހަކުވެސް ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މައުލޫމާތެއް ހޯދަންވެއްޖެނަމަ، އެކަކަށް ގުޅައި އަނެކަކަށް ގުޅައި، އެކަމުގެ މައުލޫމާތު ނުލިބިގެން އުޅެން ޖެހެއެވެ. ކަން މިހެން އޮތްއިރު، ޝަކުވާތަކުގެ ސިފައިގައި އަންނަ މެއިލްތަކަށް ޖަވާބު ދެވިދާނެތޯ އެއީ ހަަމަ ހިތުގައި އުފެދޭ ސުވާލެކެވެ.

ރައްޔިތުން ބޭނުންވަނީ އިތުރު ފޯން ލައިންތަކާއި، ނަންބަރުތަކާއި މެއިލްތަކެއް ނޫނެވެ. ޝަކުވާއެއް ނުވަތަ ކަމަކަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން އަވަހަށް އެކަމަކަށް އެޓެންޑްވެވޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުމެވެ. އެކަމަށް ރަނގަޅު މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކޮށް، އަވަހަށް ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްދެވޭނެ ގޮތެއް ފަހިވެގެން ދިޔުމެވެ. ކޮންމެ ކުންފުންޏެއްގައިވެސް މިފަދަ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުމުން ރައްޔިތުންނަށް އަވަސް، ފަސޭހަ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ކަމާމެދު ޝައްކެއް ނެތެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް