ކ. މާލެ
|
10 ޑިސެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 14:24
 ރޮމާން އޮލެކްސީވް
ރޮމާން އޮލެކްސީވް
ރޮއިޓާސް
ރޮމާން އޮލެކްސީވް
ރަޝިއާއިން ފިއްސާލި ކުޑަކުޑަ ރޮމާން ހުރީ ފަސް އެނބުރި ބަލާ ގޮތަކަށް ނޫން!
 
ރޮމާންއަކީ ފެބުރުއަރީ 2022 ގައި ރަޝިއާއިން ޔޫކްރައިންގައި ހަނގުރާމަ ފެށިފަހުން މިހާތަނަށް ދިން އެންމެ ވަރުގަދަ ޙަމަލާތަކުގެ ތެރެއިން ޙަމަލާއެއްގެ ޝިކާރައަކަށް ވީ ކުއްޖެއް

ޢުމުރުން 8 އަހަރުގެ ރޮމާން އޮލެކްސީވްއަށް މިއަދަކީ ޚާއްޞަ ދުވަހެކެވެ. ޔޫކްރައިންގެ ދެކުނުގެ ސިޓީއެއް ކަމަށް ވާ ލިވީވްގައި ހުންނަ އޭނާގެ ސްކޫލަށް ރޮމާން ގޮސް އިން އިރު، އެއީ ދުވަހަކުވެސް ދެން އޭނާއަށް ލިބިދާނެއޭ ހީވެފައި ނެތް ފަދަ ނަޞީބެކެވެ. ރޮމާންއަކީ ޔޫކްރައިންގައި ވަރުގަދަ ހަނގުރާމައެއް ކުރަމުން ގެންދާ ރަޝިއާގެ މިސައިލް ޙަމަލާއެއްގައި ފުރާނައަށް ނުރައްކާވާ ދަރަޖައަށް ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ލިބުނު ކުއްޖެކެވެ. މިދިޔަ ޖުލައި މަހުގެ މިސައިލް ޙަމަލާގައި ރޮމާންގެ ހަށިގަނޑުން ބޮޑު ބައެއް ފިހި، ބޮލަށްވެސް ސީރިއަސް އަނިޔާއެއް ލިބިފައި ވާ އިރު، ސްކޫލަށް ޚާޒިރުވުމަކީ ރޮމާންގެ ފަރުވާގެ ބައެކެވެ.

ރޮމާންއަކީ ފެބުރުއަރީ 2022 ގައި ރަޝިއާއިން ޔޫކްރައިންގައި ހަނގުރާމަ ފެށިފަހުން މިހާތަނަށް ދިން އެންމެ ވަރުގަދަ ޙަމަލާތަކުގެ ތެރެއިން ޙަމަލާއެއްގެ ޝިކާރައަކަށް ވީ ކުއްޖެކެވެ. ރަޝިއާގެ ކްރޫޒު މިސައިލް ޙަމަލާގައި ރޮމާން ޒަޚަމްވި އިރު އޭނާ ހުރީ، ވިންނީޓްޒިއާ އަވަށުގައި ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށްޓަކައި އޭނާގެ މަންމައާއެކު މަޑުކޮށްލައިގެންނެވެ. އެ ހާދިޘާގައި މި ދުނިޔެއާ ވަކިވި 28 މީހުންގެ ތެރޭގައި ރޮމާންގެ މަންމަވެސް ހިމެނެއެވެ.

އަހަރެންގެ އަންހެނުންނާއި ރޮމާން، ނިއުރޯމެޑް ކްލިނިކްގަ ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހަމަޖެހިފަ އޮތީ. ނަމްބަރު ޖެހެންދެން އެދެމައިން މަޑުކޮށްލައިގެން ހަމަ ތިބީ. އެހެން ތިއްބާ ރޮކެޓް ޙަމަލާތައް ދިނީ. ގޮވުންތަކެއްވެސް ގޮވި. އަހަރެންގެ އަންހެނުން މި ދުނިޔެއާ ވަކިވެ ދިޔައީ. ރޮމާންއަކީ އެ ހާދިޘާގަ ފުރާނަ ސަލާމަތްވި މަދު ފުރާނަތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ފުރާނަ. މިސައިލްގެ ބައިތަކުން ރޮމާންގެ ބޯ ޒަޚަމްވި. އަތް ބިނދި، ކަނާތު ފައިގެ މަސްގަނޑު އިރައިގެން ދިޔައީ. ހަށިގަނޑު ފިހުނު. ޖުމުލަ 80 ޕަސެންޓް ފިހުނު. ބޭރު ފުށުގެ 40 ޕަސެންޓާއި، އެތެރެހަށިންވެސް ގާތްގަނޑަކަށް 40 ޕަސެންޓް ފިހުނު. އިތުރު ފަރުވާއަށް ޖަރުމަނަށް ގެންދަން ނިންމީ، މިކޮޅުގަ އެ ފަރުވާ ދެވެން ނެތީމަ. އެހެންވެ ޖަރުމަނަށް ގޮސް، އެކޮޅުގަ އަހަރެއްހާ ދުވަސް މަޑުކުރިން. ފުރަތަމަ 2 މަސް އޮތީ އައިސީޔޫގަ
ޔާރޮސްލާވް އޮލެކްސީވް؛ ރޮމާންގެ ބައްޕަ

މިސައިލުގެ ބައިތައް ހެރުނީ ރޮމާންގެ ހަށިގަނޑަށެވެ. އަތް ބިންދައިގެން ދިއުމުގެ އިތުރަށް، ރޮމާންގެ ހަށިގަނޑުގެ ބޭރުފުށުން 45 ޕަސެންޓް ފިހުނެވެ. ލިވީވްގައި ރޮމާންއަށް ދެވެން އޮތް ފަރުވާއެއް ދިނުމަށްފަހު އޭނާގެ ޙާލަތު ސްޓޭބަލްކޮށް، އިތުރު ފަރުވާއަށް ޖަރުމަނުވިލާތަށް ފުރުވާލިއެވެ. ޖަރުމަނުވިލާތުގައި ގާތްގަނޑަކަށް އަހަރެއްހާ ދުވަސް ހޭދަ ކުރި އިރު ރޮމާން ވަނީ 30 ފަހަރެއްގެ މަތިން ސަރޖަރީތަކެއްވެސް ހަދާފައެވެ.

މިހާރު ލިވީވްގައި ދިރިއުޅުނެއް ކަމަކު، ފަރުވާ ފުރިހަމަ ކުރުމަށްޓަކައި ޤަވައިދުން ޖަރުމަނުވިލާތަށް ދަތުރު ކުރަން ޖެހެއެވެ. ދިރިއުޅުމުގައި ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު ބިރުވެރި އެތައް ކަމަކާއެކުވެސް ރޮމާން ދަނީ ގަދަ ހިތްވަރާއި ސާބިތުކަން ދައްކަމުންނެވެ. ޢާންމު ދިރިއުޅުމައިގެން ކުރިއަށް ދެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އެކަމުގައި އޭނާއަށް އެހީވާން މިއަދު ހުރީ ބައްޕަ، ޔާރޮސްލާވްއެވެ.

ރޮމާން ކިޔަވަމުން ދާ ސްކޫލު ތެރެއިން އޭނާ ފާހަގަ ކުރަން މާ އުނދަގުލެއް ނުވިއެވެ. މިސައިލް ޙަމަލާގައި އޭނާގެ ހަށިގަނޑުން ފިހުނު ތަންތަން މުޅިން ރަނގަޅުވަންދެން ރޮމާން ހުންނަނީ އެކަމަށް ޚާއްޞަ މާސްކްއެއް އަޅައިގެންނެވެ. ބޮލާއި އަތްވެސް ނިވާވާ ގޮތަށެވެ.  

ރޮމާންގެ ކުލާހާ މާ ދުރު ނޫން ހިސާބެއްގައި ޕާޓީއަކަށް ދާން ތައްޔާރުވެލައިގެން ތިބި ފަދަ ގޮތަކަށް ހެދުން އަޅައިގެން ތިބި ދަރިވަރުން ތައްޔާރު ވަމުން އެ ދަނީ ނެށުމުގެ މުބާރާތަކަށެވެ. ރޮމާންއަކީވެސް ބައިވެރިއެކެވެ.

ޔާރޮސްލާވް ބުނި ގޮތުގައި އޭނާގެ ކުރީގެ ދިރިއުޅުމަށް އެނބުރި ދިއުމަށް ރޮމާން އިންތިހާއަށް ބޭނުންވެއެވެ. އެއީ ނެށުމާއި މިއުޒިކުގެ ހިތްގައިމުކަން އޮތް ދިރިއުޅުމެކެވެ. ރޮމާން ވަނީ އޭނާގެ ބައްޕަ ގާތުން، ބަޔާން ކުޅެންވެސް ދަސްކޮށްފައެވެ.

ޖަރުމަނުގަ ހޭދަވީ އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގަ ރޮމާން ހެދި 31 އަކަށް ސަރޖަރީ. ފުރަތަމަ ކޮޅު ވަރަށް ސީރިއަސް ސަރޖަރީތަކެއް ހެދީ. ކޮންމެ ދެދުވަހަކުން ސަރޖަރީ ހަދަމުން ދިޔައީ. ހަފުތާއަކު 3 ސަރޖަރީ ހެދި، ހޭ ނައްތައިގެން. ފުރުޞަތު ނެތަސް، އަހަރެމެންނަށް ރޮމާންގެ ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރެވުނު. ހިނގާބިނގާވެ އުޅެވިދާނެ ކަމެއް، ނޫނީ އަތާއި އިނގިލިތައްވެސް ގުޑުވާލެވިދާނެ ކަމެއް އަހަރެމެންނަށް އޭރަކު ނޭނގޭ. ޑޮކްޓަރުން ކުރި މަސައްކަތާއި، ރޮމާންގެ ގަދަ ހިތްވަރާއި މަސައްކަތުން، މިއަދު މިތިބީ އަނބުރާ މިތަނަށް އާދެވިފަ. މިއުޒިކްކުޅެލާ، ނަށާ ހަދާލަން އާދެވޭ. ދޭސީ އަދި ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުބާރާތްތަކުގަވެސް އަހަރެމެން ވާދަ ކުރަން. މިއަދުވެސް ރޮމާން އެ ހޯދީ 1 ވަނަ."
ޔާރޮސްލާވް އޮލެކްސީވް؛ ރޮމާންގެ ބައްޕަ

ފޮނި އުންމީދުތަކަކާއި ހުވަފެންތައް، ހިނދުކޮޅަކަށްވެސް ރޮމާން ދޫކޮށެއް ނުލައެވެ. ނަމަވެސް، ފަރުވާގެ ދަތުރަކީ ދިގު ދަތުރެކެވެ. އެކަމަށް އެތައް އަހަރެއް ހޭދަވާނެ ކަމަށް ރޮމާންގެ ބައްޕަ ބުންޏެވެ. ރޮމާން މުޅިން ރަނގަޅުވުމަށް އަދިވެސް އިތުރު ސަރޖަރީއެއް ހަދަން ޖެހެއެވެ. ބޮލުގައި އިސްތަށި އިންދުމާއި، ކަންފަތުގައި ހުރި އައިބު ފިލުވުމަށްވެސް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ޖެހެއެވެ. ކުރިއަށް އޮތީ ކިތަންމެ ބުރަ ދަތުރަކަށް ވިއަސް، ރޮމާން ހުރީ، ފަސް އެނބުރި ބަލާ، މާޒީގެ ހިތްދަތި ކަމުގައި ދުވަސްތައް ގުނާ ގޮތަކަށް ނޫނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް