ކ. މާލެ
|
10 ޑިސެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 14:09
އިސްރާއީލުގެ ޚުދުމުޚުތާރު ބޮޑުވަޒީރު، ބެންޖަމީން ނަތަންޔާހޫ
އިސްރާއީލުގެ ޚުދުމުޚުތާރު ބޮޑުވަޒީރު، ބެންޖަމީން ނަތަންޔާހޫ
-
ބެންޖަމިން ނަތެންޔާހޫ
ބެއިރޫތުވެސް 'ޣައްޒާއަށް ހަދާލާނެ' ކަމަށް ޚުދުމުޚުތާރު ނަތަންޔާހޫ އިންޒާރުދީފި
 
އިޒްރޭލުން މިހާރުވެސް ދަނީ ހިޒްބުއްލާގެ ކިއްލާތަކަށް ކަމަށް ބުނެ ވަރުގަދަ ޙަމަލާތަކެއް ދެމުން

ނިރުބަވެރި ޔަހޫދީން ޣައްޒާގައި ހިންގަމުންދާ ޤަތުލުޢާންމު ބޮއްސުންލައިގެން ގޮސް، މުޅި މެދުއިރުމަތީގައި ވަރުގަދަ ހަނގުރާމައެއް ފެށިދާނެ ކަމުގެ ބިރު އެބަ އޮތް ކަމުގެ އިންޒާރުތައް، ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރުން ދެމުން ދަނިކޮށް، އެކަން ޙަޤީޤަތަކަށް ވެދާނެ ކަމުގެ ނިޝާންތައް މިހާރު މި ވަނީ ފެންނަން ފަށާފައެވެ. ފަލަސްޠީނުގެ ބިންތައް ފޭރިގަތުމަށް އިޒްރޭލުން ހިންގަމުންދާ ޣައިރު ޤާނޫނީ ޖަރީމާތައް ޤަތުލުޢާންމަކަށް ބަދަލުވެ، ފަލަސްޠީނުގެ ސަރަޙައްދީ އިމުން ބޭރަށް ހަނގުރާމައިގެ ކޮޅިގަނޑު ބަންޑުން ވެދާނެ ކަމަށް ކަމަރު ނުބަނދެވި އުޅެނިކޮށް، ޔަހޫދީން ވަނީ، ލުބްނާނުގެ ވެރިރަށް ބެއިރޫތުވެސް 'ޣައްޒާއަށް ހަދާލާނެ' ކަމުގެ އިންޒާރު ދީފައެވެ.

ފަލަސްޠީނުގެ އުތުރު ބޯޑަރު ހިއްސާކުރާ ލުބްނާނަކީވެސް ދާޚިލީ ހަމަނުޖެހުމެއްގައި އޮތް ޤައުމެކެވެ. އިޤްތިޞާދީ، ސިޔާސީ އަދި މާލީ ހަލަބޮލިކަމުގައި ބެދި، މަސްރަޙު ނުތަނަވަސްވެފައި އޮތް ޤައުމެކެވެ. ލުބްނާނުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ހިޒްބުއްލާ ޖަމާޢަތަކީ، ލުބްނާނަށް ޙަމަލާތައް ދިނުމަށް ޔަހޫދީން ދައްކާ ޙުއްޖަތެވެ. އެއް ގޮތުން ނުވީއްޔާ އަނެއް ގޮތަކުން، ޙަމަލާއެއްގެ ޒިންމާ ހިޒްބުއްލާއަށް ޢަމާޒު ކުރެއެވެ. އަދި ރައްދުގައި ކަމަށް ބުނެ، ބޯޑަރު ސަރަޙައްދަށް ސިލްސިލާ ގޮތެއްގައި ޙަމަލާތައް ދެއެވެ. އިޒްރޭލުން ޣައްޒާގައި ޤަތުލުޢާންމު ފެށިފަހުން ލުބްނާން ބޯޑަރަށް އިޒްރޭލުން ދިން ޙަމަލާއެއްގައި، ރޮއިޓރޒްގެ ނޫސްވެރިއަކުވެސް ވަނީ މަރާލާފައެވެ. އެއީ ހަނގުރާމައިގެ ޖަރީމާއެއް ކަން، ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ބާރުތަކަށް މި ފަހަރަކު ނޭނގުނެވެ.

Advertisement

އެޔެއް މިޔެއް ބެލުމެއް ނެތި ޔަހޫދީންގެ ޢުދުވާންތައް ވަރުގަދަ ކުރަމުން ދާ އިރު، ހިޒްބުއްލާ ފަދަ ޖަމާޢަތަކުން ހިމޭނުން އޮވެދާނެ ކަމަށް ޤަބޫލު ކުރާނެ ޖާގައެއް ނެތެވެ. އަމިއްލަ ވަޒަނާއި ފަސްގަނޑުގެ ދިފާޢުގައި ތެދުވުމުގެ ޙައްޤު، ހަމަ ކޮންމެ ބަޔަކަށްވެސް ލިބިގެންވެއެވެ. ބައެއްގެ ބިންތައް ފޭރިގަނެ، ހިޞާރީ އިސްތިޢުމާރީ ބާރަކަށް އެ ޙައްޤު އޮތް ކަމަށް ބަޔަކު އިއްތިފާޤުވާ އިރު، އުފަން ފަސްގަނޑަށް ބޭރު ބަޔަކު އަތްގަދަ ކުރިއަށް ނުދޭން ތެދުވާ ހިސާބުން، ނިރުބަވެރިންގެ ޓެގު އަޅުވަނީ ކޮން ހަމައަކުން ހެއްޔެވެ؟

ޑިސެމްބަރ 7 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހަކީ ނިރުބަވެރި ޔަހޫދީންގެ ފަރާތުން އަނެއްކާވެސް އެފަދަ އިންޒާރެއް ލިބުނު ދުވަހެކެވެ. އިޒްރޭލުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ އެތައް ބައެއްގެ ނުރުހުމާއި ނަފުރަތުވެސް އެމީހަކަށް އަމާޒުވަމުންދާ ޚުދުމުޚުތާރު ބޮޑުވަޒީރު، ބެންޖަމީން ނަތަންޔާހޫ ވަނީ، ލުބްނާންގައި މަރުކަޒުކޮށްގެން އުޅޭ ހިޒްބުއްލާއިން ހަނގުރާމައެއް ފަށައިފިނަމަ، ބެއިރޫތުވެސް 'ޣައްޒާއަށް ހަދާލާނެ' ކަމުގެ އިންޒާރު ދީފައެވެ. މާނައަކީ ނަސްލު ދޮވެލާ، މުޅި ރަށް ހަފުސްކޮށް، ސުންނާފަތިކޮށްލާނެ ވާހަކަތާއެވެ. ނަތަންޔާހޫ މިފަދަ އިންޒާރެއް ދިނީ، ލުބްނާނު ބޯޑަރު ސަރަޙައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އިޒްރޭލުގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ނިރުބަވެރި ސިފައިންނާ ބައްދަލުކޮށް، ވާހަކަދައްކަމުންނެވެ.

ހިޒްބުއްލާއިން ހަނގުރާމައެއް ފަށައިފީވިއްޔާ، ބެއިރޫތާއި ދެކުނު ލުބްނާން، ޣައްޒާއާއި ޚާން ޔޫނިސްއަށް ހަދާލި ފަދަ. އެވެސް، އަދި ހިޒްބުއްލާގެ އަމިއްލަ އަތުން. މިތަނާ މާ ދުރަކު ނޫން އެތަންތަން އޮތީކީ.
ބެންޖަމީން ނަތަންޔާހޫ؛ އިޒްރޭލުގެ ޚުދުމުޚުތާރު ބޮޑުވަޒީރު

އިޒްރޭލުގެ ނިރުބަވެރި އަސްކަރީ ވެރިންގެ ވަފުދަކާއެކު ނަތަންޔާހޫ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ބައްދަލުވުމުގެ ކުރިން، އިޒްރޭލުގެ އުތުރަށް މިސައިލް ޙަމަލާއެއް އަމާޒުވެ، ޢުމުރުން 60 އަހަރުގެ ދަނޑުވެރިއަކު މަރުވި ކަމަށް އަޑު ފެތުރެނެވެ. އެ ޙަމަލާއަކީ އިޒްރޭލުން ތުހުމަތު ކުރާ ގޮތުގައި ލުބްނާނުން ފޮނުވާލި ޙަމަލާއެކެވެ. މިސައިލް ޙަމަލާއިން ދިފާޢުވުމަށް، މުޅި ދުނިޔޭގައިވެސް ބޭނުން ކުރާ އެންމެ ވަރުގަދަ އައްޑަނަ ފަތުރާލައިގެން އޮތް އިޒްރޭލަށް، ވަކި ޖަމާޢަތަކުން ދިން ޙަމަލާއެއް އަމާޒުވީ ކިހިނަކުންތޯ ސުވާލު އުފެދެއެވެ. އެއީ ޙަޤީޤަތުގައިވެސް ކަން ހިނގި ގޮތްބާއެވެ؟ ނޫނީ، އެއީވެސް އިތުރު ބިމެއް ފޭރިގަތުމަށް ދެއްކި އުޒުރު ނޫންބާއެވެ؟

އިޒްރޭލުން މިހާރުވެސް ދަނީ ހިޒްބުއްލާގެ ކިއްލާތަކަށް ކަމަށް ބުނެ ވަރުގަދަ ޙަމަލާތަކެއް ދެމުންނެވެ. ނިރުބަވެރި ޔަހޫދީ އަސްކަރިއްޔާއިން އެކަން ހާމަކޮށް ބަޔާނެއްވެސް ނެރެފައިވެއެވެ. އެ ބަޔާނުގައި ވާ ގޮތުން، ޙަމަލާ ދެމުން ދަނީ އިޒްރޭލަށް ޙަމަލާ ދިން ހިޒްބުއްލާގެ ކިއްލާތަކަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އަސްކަރީ ބޭނުންތަކަށް ބޭނުން ކުރާ މަރުކަޒުތަކާއި، މަސްރަޙު ބަލަން ބޭނުން ކުރާ ތަންތަން ހިމެނޭ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

ހިޒްބުއްލާއަކީ 1980ގެ އަހަރުތަކުގެ ކުރީކޮޅު ލުބްނާނުގައި އުފެއްދި ޝީޢީންގެ ސިޔާސީ ޕާޓީއެކެވެ. ނުވަތަ ހަރަކާތެކެވެ. އުފެދުމާ ހިސާބުން ފެށިގެންވެސް ހިޒްބުއްލާއާއި އިޒްރޭލުގެ ދެބަސްވުންތަކާއި ކޯޅުންތަކާއި ހަނގުރާމަތައް އޮވެއެވެ. ދެފަރާތުގެ މެދުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަސްކަރީ ކުރިމަތިލުމެއް ހިންގީ ލުބްނާނުގައި ދާޚިލީ ހަނގުރާމަ ކުރި ދުވަސްވަރުއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
"ޢުމުރުން އެންމެ 5 އަހަރުގެ ކުއްޖާވެސް އިޚްތިޔާރު ކުރަނީ މަރު": އެމެރިކާގެ ޟަމީރަށް އަސަރު ކުރާނީ ކިހާ ވަރަކުންބާ؟
"ދިރިއުޅުން 180 ޑިގްރީއަށް އެނބުރިއްޖެ...އެކަމަކު ބުނަން، އަހަރެމެންނަކީ ފަލަސްޠީނުގެ އަންހެނުން"
އދން ޣައްޒާއަށް އެންމެ ފަހުން ކާބޯތަކެތީގެ އެހީ ފޮނުވުނު ފަހުން މަހަކަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެއްޖެ
ޣައްޒާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ސަބަބުން ހިޒްބުالله އާއެކު ކުރާ ހަނގުރާމައަށް ބުރޫނާރާނެ: ގަލަންޓް
ޣައްޒާއަށް ބަނޑުހައިހޫނުކަމުގެ ކާރިސާއެއް ކުރިމަތިވެދާނެކަމުގެ އިންޒާރު ޔޫއެންއާރްޑަބްލިއުއޭގެ ވެރިޔާ ދެއްވައިފި
ކާބޯތަކެއްޗާއި ފެން ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން މިދުނިޔެ ދޫކުރި ދެ މަހުގެ ފައްތޫހުގެ މަރުގެ ޒިންމާ ނަގާނީ ކާކު؟
ސުލްހައިގެ މަޝްވަރާތަކަށް އިސްރާއީލްގެ ވަފުދެއް ގަތަރަށް ފޮނުވަން ނަތަންޔާހޫ އެއްބަސްވެއްޖެ
ޔަހޫދީ ޤަތުލުޢާންމުގައި ޣައްޒާގެ މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތް ހަފުސްކޮށް، އެތައް ޢާއިލާއެއް ބަނޑަށްޖައްސައިފި!