ކ. މާލެ
|
8 ޑިސެންބަރ 2023 | ހުކުރު 08:21
މި އޮޕަރޭޝަންގެ ތެރެއިން ބިދޭސީން ގަވާއިދުގެ ތެރެއަށް ވެއްދުން ހިމެނޭ
މި އޮޕަރޭޝަންގެ ތެރެއިން ބިދޭސީން ގަވާއިދުގެ ތެރެއަށް ވެއްދުން ހިމެނޭ
ރާއްޖެ އެމްވީ
ބިދޭސީންގެ މައްސަލަ
ބިދޭސީންގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް އޮޕަރޭޝަންތަކެއް ފަށަނީ
 
ބިދޭސީންގެ އައިޑެންޓިޓީ އާއި ވިސާ ޗެކް ކުރުމަށްފަހު އިމިގްރޭޝަންގެ ގާނޫނާ ހިލާފުވާ ބިދޭސީންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނެ
 
މަގްސަދަކީ ރާއްޖޭގައި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅެމުންދާ ބިދޭސީން މަދުކުުރުމާއި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ ކަންކަން ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ބައްޓަން ކުރުން

ބިދޭސީންގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް އޮޕަރޭޝަންތަކެއް ފެށުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން ބުނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ދިރިއުޅެމުންދާ ބިދޭސީންގެ މައްސަލައަށް އަވަސް ހައްލެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން އެ އިދާރާއިން ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަންތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި ބިދޭސީންގެ އައިޑެންޓިޓީ އާއި ވިސާ ޗެކް ކުރުމަށްފަހު އިމިގްރޭޝަންގެ ގާނޫނާ ހިލާފުވާ ބިދޭސީންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

އަދި ބިދޭސީން ގަވާއިދުގެ ތެރެއަށް ފެއްތުމުގެ އެންމެހާ މަސައްކަތް މި އޮޕަރޭޝަންގެ ތެރެއިން ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށް އިމިގްރޭޝަނުން ބުނެފައިވެއެވެ.

އިމިގްރޭޝަނުން ބުނީ މި އޮޕަރޭޝަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ މަގްސަދަކީ ރާއްޖޭގައި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅެމުންދާ ބިދޭސީން މަދުކުުރުމާއި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ ކަންކަން ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ބައްޓަން ކުރުން ކަމަށެވެ. އަދި މަސައްކަތްތަކުގައި ބިދޭސީން ގެންގުޅޭ ފަރާތްތަކާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި ބޭރުގެ އެމްބަސީތަކާއި ރައްޔިތުންނާއި އަދި ކަމާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހާ ފަރާތްތައް ޝާމިލްކޮށްގެން ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުން ކަމަށެވެ.

އިމިގްރޭޝަނުން ބުނީ މި އޮޕަރޭޝަން ކުރިއަށްދާއިރު، އިމިގްރޭޝަންގެ ގާނޫނާއި ހިލާފަށް ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކާއި، ސައްހަ ހުއްދައެއްނެތި ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް އިމިގްރޭޝަންގެ ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރަމުންދާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް