ކ. މާލެ
|
8 ޑިސެންބަރ 2023 | ހުކުރު 13:42
އާސަންދައިގެ ތެރެއިން ހިލޭ މެޑިކަލް ޗެކްއަޕް ހެދޭގޮތް ހެއްދެވީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން، ނަމަވެސް އެކަމާއިވެސް ރައީސް މުއިއްޒު ހަވާލުވެވަޑައިގަންނަވައިފި
އާސަންދައިގެ ތެރެއިން ހިލޭ މެޑިކަލް ޗެކްއަޕް ހެދޭގޮތް ހެއްދެވީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން، ނަމަވެސް އެކަމާއިވެސް ރައީސް މުއިއްޒު ހަވާލުވެވަޑައިގަންނަވައިފި
ރާއްޖެއެމްވީ
މަގޭ ރިޕޯޓް
ޕާޓީ އަތުލެއްވި ގޮތަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ވައުދުފުޅުތައް ވެސް އަމިއްލަ ކޮށްލައްވައިފި
 
ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ މިއީ އެމަނިކުފާނު އަލަށް ފެއްޓެވި ކަމެއްކަމަށް
 
އެކި އުމުރު ފުރާތަކަށް އެކި ޕެކޭޖް އަދި އާސަންދައިން ހުރިހާ ކަމެއް ކުރެވޭގޮތަށް ރައީސް ޔާމީން ނިންމެވި
 
4 ފެބްރުއަރީ 2014ގައި ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ރައީސް ޔާމީން ވަނީ ހިލޭ މެޑިކަލް ޗެކްއަޕް ހެދޭނެކަމަށް ނިންމަވާފައި

އާސަންދައިގެ ތެރެއިން ހިލޭ މެޑިކަލް ޗެކްއަޕް ހެދޭނެ ގޮތަށް ބަދަލު ގެންނަވާފައިވާ ކަމަށާއި، އެއީ އަލަށް ފެއްޓެވި މަސައްކަތެއް ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ އިހަކަށްދުވަހުއެވެ. ކޮންމެއަކަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމަށްފަހު ނިންމެވި މުހިންމު 10 ކަމުގެ ތެރެއިން އާސަންދައިގެ ތެރެއިން ކުރެވޭ ކަންކަމަށް މިކަން އިތުރުކުރައްވާފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއީ ކެމްޕޭން ތެރޭގައި ވެސް އެމަނިކުފާނު ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުފުޅެކެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ހަމަ އަސްލުވެސް ރައީސް މުއިއްޒު ފެއްޓެވި އަދި މުޅިން އަލަށް ފެށޭ ހިދުމަތެއްތޯ ސުވާލުކޮށްލަން ޖެހެއެވެ. ރައީސް މުއިއްޒު ވެވަޑައިގެންނެވި ހިލޭ މެޑިކަލް ޗެކްއަޕްގެ ވައުދުފުޅު އެއީ ރައީސް ޔާމީން 2014 ގައި ފައްޓަވައިދެއްވާފައިވާ ހިދުމަތެއް ކަމަށް ބަޔަކު ބުނާތީ އަޑުއެހީމެވެ. ދެން އެކަން އޮތްގޮތެއް ބަލަން ތަންކޮޅެއް ފަހަތަށް ޖެހިލާއިރު ކަމަކުދާކަށް ނެތެވެ. މިއީ މާކުރިންސުރެ ކުރަމުން، ދެމުން އަންނަ ހިދުމަތެކެވެ.

އިހަށް މާޒީގެ ސަފްހާތައް ނިއުޅާލުމުގެ ކުރިން ރައީސް މުއިއްޒު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަށް ވެސް ބަލާލާނަމެވެ. އާސަންދައާއި ގުޅޭ ތިންވައުދުގެ ތެރެއިން، ހިލޭ މެޑިކަލް ޗެކްއަޕް ހެދުމާއި ގުޅޭގޮތުން ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ ހިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި ހިމަނައިގެން މެޑިކަލް ޗެކްއަޕް އާސަންދައިގެ ތެރެއިން ހެދޭނެ ގޮތަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ މިއީ މިހާތަނަށް އޮތް ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި، ސިދާ ހިލޭ މެޑިކަލް ޗެކްއަޕް ކަނޑައެޅިގެން ހެދެން ނޯންނަ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިހާރުވެސް ބައެއް ކަންކަމުގައި ޓެސްޓްތައް ހެދޭ ކަމަށާއި، މިހާރު ނިންމެވި ނިންމެވުމާއެކު އެކި އުމުރުފުރާތަކަށް ޙާއްސަކޮށްގެން އެކި ޕެކޭޖްތައް ކަނޑައަޅުއްވާނެ ކަމަށާއި، އޭގެ ތެރޭގައި ޑޮކްޓަރުން ލަފާދީފިނަމަ އަހަރަކު ދެފަހަރު އާސަންދައިގެ ތެރެއިން އެކި ކަހަލަ ޕްރޮފައިލް ހެދޭނެ ގޮތަށް ހަމަޖައްސަވާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement

އަދި ސަރުކާރުގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކުން އެކަން ކުރެވޭނެ ގޮތް ހަދާ، އެ ހިދުމަތް ނެތްކަމުގައިވާނަމަ އާސަންދަ ލިބޭ އަމިއްލަ ތަންތަނުން ވެސް އެކަންކަން ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އޭގެ ސަބަބުން މައިގަނޑު އެއް ސިޔަސަތުކަމުގައިވާ ބަލިވުމުގެ ކުރިން ބަލިން ރައްކާތެރިވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވި އެކަމާއި ގުޅޭ ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންގޮސް އެކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރު ވެސް ދެއްވާނެ ކަމަށެވެ.

މިހާ ހިސާބުން ދެން މާޒީހެ ސަފްހާތައް ހުޅުވާލާނަމެވެ. ރައީސް މުއިއްޒަކީ އެހާވެސް ހަނދުމަފުޅު ބަލި ބޭފުޅެއް ނޫންކަން ޔަގީނެވެ. އެއީ އެމަނިކުފާނު ވަޒީރުކަން ކުރެއްވި ކެބިނެޓަކުން ފާސްކުރައްވައިގެން، އެމަނިކުފާނު 5 އަހަރު ހައުސިންގ މިނިސްޓަރުކަމުގައި ހުންނެވި ސަރުކާރު، މި ދެންނެވީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެކެވެ. ހަމައެކަނި ރައީސް މުއިއްޒުގެ ނިންމުމުގައި އިތުރުވީ އެންމެ ކަމެކެވެ. އެއީ އަހަރަކު ދެފަހަރު ޗެކްއަޕް ހެދޭނެ ވާހަކައެވެ. އެހެން ނޫންނަމަ ހުރިހާ އުމުރުފުރާއަކާއި ހުރިހާ ޓެސްޓެއް އަދި މުޅި ޖުމްލަ މެޑިކަލް ޗެކްއަޕް ހިލޭ އާސަންދައިން ހެދޭގޮތަށް ރައީސް ޔާމީން ނިންމަވާ މިހާރު ވެސް އެކަންކަން ތަންފީޒުކުރަމުން އަންނަ ކަމެވެ.

ސަރުކާރުގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް ވައުދު ކަމަށްވާ އެންމެންނަށް ސިއްހީ ފަރުވާ ފޯރުކޮށްދެއްވުމުގެ ވައުދުގެ ދަށުން ހުސްނުވާ އާސަންދައިގެ ހިދުމަތް އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވުމަށް 4 ފެބްރުއަރީ 2014 ގައި ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ރައީސް ޔާމީން އިއުލާން ކުރެއްވީ މިފަދައިންނެވެ. މީގެ 9 އަހަރު ކުރިންނެވެ.

ޒުވާން ކުދިންނަށް އަދި ދޮށީ ޢުމުރުގެ ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން އޮތް އެހެން ވާހަކައެއްވެސް އެބައޮތް. އާދެ! ޢުމުރުން 30 އަހަރުން މައްޗަށް ދިޔައީމަ، ކޮންމެ އަހަރަކު ހުސްނުވާ އާސަންދައިގެ ފަރާތުން ހިލޭ ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް މެޑިކަލް ޗެކަޕް ފޯރުކޮށްދޭނެ. އަދި ހަމައެޔާއެކީ، އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ ލޯބިވާ ކިޔަވާ ކުދިން، ތުއްތު ކުދިން ފެށިގެން ބާލިޣުވެ، ސްކޫލް ނިންމާ ޢުމުރަށްދާ ކުދިންނަށްވެސް މި ހުސްނުވާ އާސަންދައިގެ ނިޒާމުގެ ދަށުން ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު ހިލޭ މެޑިކަލް ޗެކްއަޕް ހަދައިދެވޭނެ.
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން

ރައީސް ޔާމީން އިއުލާންކުރައްވައި އިފްތިތާހުކުރައްވާ އަދި މިހާތަނަށް ވެސް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން އެ ހިދުމަތެއް ލިބެމުން އަންނަ ހިދުމަތެއް، އަދުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިފްތިތާހުކުރައްވާ އަލުން ފެއްޓެވިކަމެކޭ ވިދާޅުވީމުން ދެން ވީ އަތުން ހަންދާވަރަށް އަތްޖަހަންތޯއެވެ.

މިއީ ހަމަ 'ހޮޅި' ވައުދެކެވެ. މީގެ ކުރީ ސަރުކާރުތަކުން ވެފައިވާ ވައުދުތައް ފުއްދުމުގައި އެއީ އަމިއްލަ ވައުދުފުޅުތަކަށް ހައްދަވައި އެކަންކަން ކުރެއްވުމުގައި ރައީސަކު ހަނާވަނީއެވެ. ސަރުކާރު ހިންގަން ނޭނގި، ބޮލުގައި އަތް އަޅާ ގަންބާލާ، މުދަލާއި މިނިވަންކަން ނަގާލައި ބިކަކޮށްލި މާލިމީ މީހާގެ ވައުދުތައް ވެސް ވަގަށް ނަގައި އަމިއްލަ ކުރަން ފެށީއެވެ. މިއޮތީ ވާ ވައުދުތަކެކެވެ، މި ދަނީ ހަމަ ހޮޅިއަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
50%
50%
ކޮމެންޓް