ކ. މާލެ
|
6 ޑިސެންބަރ 2023 | ބުދަ 12:37
ކޯލިޝަން އޮފް އެޓޯލް ނޭޝަންސް އޮން ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް (ކޭންސީސީ) ގެ ރިޔާސަތާއި ހަވާލުވެވަޑައިގެން މިނިސްޓަރ ތާރިޤު (ވ) ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
ކޯލިޝަން އޮފް އެޓޯލް ނޭޝަންސް އޮން ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް (ކޭންސީސީ) ގެ ރިޔާސަތާއި ހަވާލުވެވަޑައިގެން މިނިސްޓަރ ތާރިޤު (ވ) ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
އެންވަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީ
ކޭންސީސީގެ ރިޔާސަތު
ކޭންސީސީގެ ރިޔާސަތާއި ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙަވާލުވެއްޖެ
 
ކޭންސީސީ އަކީ އަތޮޅުތަކުގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ 5 ޤައުމު ހިމެނޭ ކޯލިޝަނެއް

ކޯލިޝަން އޮފް އެޓޯލް ނޭޝަންސް އޮން ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް (ކޭންސީސީ) ގެ ރިޔާސަތާއި ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙަވާލުވެއްޖެއެވެ.

އެކުވެރި ޢަރަބި އިމާރާތުގެ ދުބާއީގައި ހިނގަމުންދާ އ.ދ. ގެ މޫސުމަށް އަންނަބަދަލުތަކާބެހޭ މުޢާހަދާގެ 28 ވަނަ ބައްދަލުވުން ނުވަތަ ކޮޕް28 ގެ ހަވާސާގައި، އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ކޭންސީސީގެ ބައްދަލުވުމުގައި، ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ރިޔާސަތާއި ޙަވާލުވެ ވަޑައިގެންނެވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ކްުލައިމެޓް ޗޭންޖް، އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ ޠާރިޤު އިބްރާހީމެވެ.

Advertisement

ކޭންސީސީ އަކީ އަތޮޅުތަކުގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ 5 ޤައުމުކަމުގައިވާ ދިވެހިރާއްޖެ، މާޝަލް އައިލެންޑްސް، ކިރިބާސް، ޓުވާލޫ އަދި ޓޮކެލާއޫ  ގުޅިގެން އުފައްދާފައިވާ ކޯލިޝަނެކެވެ. މި ޖަމާޢަތުގެ މައިގަނޑު މަޤްސަދަކީ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ގިނައެއްގޮތް ކަންކަން އެކުލެވޭ، ކުދި އަދި ބިންތިރި ޖަޒީރާ އަތޮޅުތަކުގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ޤައުމުތަކަށް ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަތުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގައި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކޮށް މިފަދަ ޤައުމުތަކުގެ ޚާއްސަ ނާޒުކުކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ވަކާލާތު ކުރުމެވެ.

ކޭންސީސީގެ ރިޔާސަތާއި ޙަވާލުވެވަޑައިގެން މިނިސްޓަރ ޠާރިޤު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި، އަތޮޅު ޤައުމުތައް ޖިއޮގްރަފީގެ ގޮތުންނާއި އުފެދިފައިވާ ގޮތުގެ ސަބަބުން، މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުން ލިބޭ ގެއްލުންތަކަށާއި ވަކިން ޚާއްސަކޮށް އެފަދަ ޤައުމުތަކަށް ދިމާވެފައިވާ ނާޒުކު ތިމާވެށީގެ މަސްއަލަތަކަށް އަލިއަޅުއްވާލެއްވިއެވެ. އަދި މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ހޭނުމަށާއި، ލިބޭ ގެއްލުންތައް ކުޑަކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށާއި، އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ އިއާދަ ނުކުރެވޭ ގެއްލުންތައް ފޫބެއްދުމަށް އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަކާއި، މި މަސައްކަތަށް ކުރެވިފައިވާ ރަނގަޅު ތަޖްރިބާތައް ޙިއްސާ ކުރުމުގެ މުހިންމުކަމާއި  ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާ، އަތޮޅު ޤައުމުތައް ގުޅިގެން އެއްބައިވަންތަކާމާއެކު މަސައްކަތްކުރުމުގެ މުހިއްމުކަން ފާހަގަކުރައްވާފައިވެއެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް