ކ. މާލެ
|
5 ޑިސެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 22:02
ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު
ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު
ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު
މި އަހަރު ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި 50 މީހަކު ހައްޖަށް ފޮނުވަން ނިންމަވައިފި
 
ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި ހައްޖަށް ފޮނުވާ މީހުން ކަނޑައަޅާނީ ފަގީރުންގެ ލިސްޓުގައި ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން
 
ފަސް އަހަރު ތެރޭގައި 1000 މީހުން ހައްޖަށް ފޮނުވާނެ

މި އަހަރު ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި 50 މީހަކު ހައްޖަށް ފޮނުވުމަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ނިންމަވައިފިއެވެ.

އެމަނިކުފާނު މިގޮތަށް ނިންމަވާފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި ކުރެއްވި މަޝްވަރާތަކަށްފަހުއެވެ. މިކަން ހާމަކުރައްވައި ރައީސް ވިދާޅުވީ، ހައްޖަށް ދާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ކުރިއަށް އޮތް 5 އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި 1000 ފަގީރުންނަށް ހިލޭ ދެވޭނެގޮތް ހަމަޖެއްސެވުމަކީ އެމަނިކުފާނުގެ ރިޔާސީ ވައުދުފުޅެއްކަމަށާއި، އެކަން ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

މި މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ގޮތުން މިއަހަރު ފުރަތަމަ ފޮނުވަން ނިންމާފައިވަނީ 50 މީހުންކަން ފާހަގަކުރައްވައި ރައީސް ވިދާޅުވީ، އެކި އަހަރު އެކި އަދަދަށް މީހުން ހައްޖަށް ފޮނުވާނެ ކަމަށެވެ.

ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި ހައްޖަށް ފޮނުވާނީ ފަގީރުންގެ ދަފުތަރުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ކަނޑައެޅޭ އުސޫލެއްގެ މަތިން ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. އެ އުސޫލު ސަރުކާރު ގެޒެޓްގައި އާންމުކުރެވޭނެ ކަމަށާއި، އެ މަސައްކަތް ފަސް އަހަރަށްފަހުވެސް ދާއިމީގޮތެއްގައި ކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ، އާއި ރާއްޖޭގެ ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު، އެއް ބޭފުޅަކު އަނެއް ބޭފުޅަކަށް އުފަން ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާގެ ސިޓީ ފޮނުއްވައިފި
"ހައްޖުވެރިންގެ ހާލު ރަނގަޅު، ހުރިހާ ހައްޖުވެރިން މިހާރު ތިބީ އަރަފާތުގަ"
ހައްޖުގެ އެންމެ މުހިންމު ރުކުން ފުރިހަމަ ކުރަން ހައްޖުވެރިން އަރަފާތައް
ދައުލަތަކު ފައިސާއެއް ނެތް، އެކަމަކު ދަތުރުފުޅުތަކަށް މިލިއަނުން ޚަރަދު ކުރަނީ!
ހުރިހާ ހައްޖުވެރިން ވެސް ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި ދުޢާ ކޮށްދިނުމަށް ޚުތުބާގައި ގޮވާލައިފި
މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ ކޮމިޝަން އުވާލިނަމަވެސް އާއިލާތަކަށް އަދިވެސް ރިޕޯޓު ނުދޭ
ދޮޅު މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މުސްލިމުން މިއަހަރުގެ ހައްޖުގެ މާތް އަޅުކަން ފަށައިފި
އަރަފާތު ބިމުގައި ނެތް ނަމަވެސް އެދުވަހުގެ މާތްކަން ލިބިގަތުމަށް ރޯދަ ހިފުމާއި، ޒިކުރު ކުރުމާއި ދުއާ ކުރުމާއި ތަކުބީރު ކިޔުން ފަދަ ހެޔޮ އަމަލު ކުރެވިދާނެ - ހުތުބާ