ކ. މާލެ
|
5 ޑިސެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 15:06
ސ. މަރަދޫފޭދޫ / ރަށްދެބައިގެ، އިބްރާހީމް ފައިހް ނިޒާމް
ސ. މަރަދޫފޭދޫ / ރަށްދެބައިގެ، އިބްރާހީމް ފައިހް ނިޒާމް
ރާއްޖެއެމްވީ
ފައިޙްގެ މައްސަލަ
ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާ ނިމެންދެން ފައިޙް ބަންދުކޮށްދޭން އެދުމުން، 45 ދުވަހަށް ބަންދުކުރީ ރަނގަޅަކަށް ނޫން
 
ފަނޑިޔާރުން ވަނީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އަމުރަކީ ބާތިލު އަމުރެއްކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި
 
7 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުށައަޅައިފިނަމަ ބަންދާމެދު އަލުން ގޮތެއް ނިންމޭނެ

މާރާމާރީގެ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން ހޯދަން އިއުލާނު ކުރިތާ މަސް ދުވަސް ފަހުން އަމިއްލައަށް ފުލުހުންނާއި ހަވާލުވި ސ. މަރަދޫފޭދޫ / ރަށްދެބައިގެ، އިބްރާހީމް ފައިހް ނިޒާމް ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާ ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްދޭން އެދުމުން، 45 ދުވަހަށް ބަންދުކޮށްފައިވަނީ ރަނގަޅަކަށް ނޫންކަމަށް ހައިކޯޓުން ނިންމައިފިއެވެ.

މި މައްސަލައަކީ 24 ފެބްރުއަރީ 2023 ގައި މާފަންނުގެ ފިހާރައެއްގެ ތެރޭގައި ސ.ހިތަދޫ / އިޒުމީރު މުޙައްމަދު އަޙްމަދުދީދީއަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ޙަމަލާދީ މަރާލާފައިވާ މައްސަލައިގައި ފައިޙް ބަންދު ނުކުރުމަށް ނެރުނު އަމުރާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ދައުލަތުން ހައިކޯޓަށް ހުށައަޅާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

ތޫނު ހަތިޔާރުން ހަމަލާދީ ޒަހަމުކޮށްލާފައިވުމުގެ ސަބަބުން މުޙައްމަދު އަޙްމަދުދީދީއަށް ލިބުނު އަނިޔާތަކަށް ފަރުވާދެމުންދަނިކޮށް ނިޔާވެފައިވާ މައްސަލައިގައި ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން އޭނާ ހައްޔަރު ކުރިއެވެ. އެއީ 6 ނޮވެމްބަރު 2023ގައެވެ.

އޭރު ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާ ނިމެންދެން ރިމާންޑް ޖަލެއްގައި ފައިޙް ބަންދުކުރުމަށް ފުލުހުން އެދުމުން، ކޯޓުން ނިންމީ އޭނާ 45 ދުވަހަށް ބަންދު ކުރުމަށެވެ.

Advertisement

މިއީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އެ ނިންމުމާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ދައުލަތުން ހައިކޯޓަށް ހުށައެޅި މައްސަލައެކެވެ.

އޭނާގެ މައްޗަށް މިހާރުވެސް މާރާމާރީގެ މައްސަލައެއްގައި ދައުވާކޮށް ޝަރީއަތް ކުރިއަށްދެއެވެ.

ފަނޑިޔާރުން ވަނީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އަމުރަކީ ބާތިލު އަމުރެއްކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައެވެ.

އަދި 5 ޑިސެމްބަރުން ފެށިގެން 7 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އޭނާ ތަހުގީގު މަރުޙަލާއާއި ޝަރީއަތުގެ މަރުޙަލާ ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް އެދި ކަމާބެހޭ ކޯޓަށް ހުށައަޅައިފިނަމަ، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކަށް ބަލައި އޭނާގެ ބަންދާމެދު އަލުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ހައިކޯޓުން ވަނީ އަންގާފައެވެ. 

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އަނަސްގެ މަރު: ޝަރީއަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ލިބުން ލަސްވާތީ ޕީޖީގެ ކަންބޮޑުވުން
ގްރޫމްކޮށްގެން ގެސްޓްހައުސްއަކަށް ގެންގޮސް ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމަށް ތުހުމަތުވާ މީހާ ޝަރުތުތަކާއެކު ދޫކޮށްލުމުން ޕީޖީ ހައިކޯޓަށް
އަރުޝަދުގެ ޑްރަގް ނެޓްވޯކްގައި ހިމެނޭކަމަށް ބުނާ އަސްލަމް ނާޒިމްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވީ ރަނގަޅަށް: ހައިކޯޓު
ވަޅިއަކުން ބިރުދައްކައި، އާއިލާގެ މީހުންނަށް އިންޒާރު ދިން މައްސަލައެއްގައި މީހަކު ބަންދުކޮށްފި
ރިމޯޓު ކާރުގެ ޖޮއިސްޓިކް ތެރޭގައި ފޮރުވައިގެން ޑްރަގް ގެންގުޅުނުކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ބިދޭސީ މީހަކު ދޫކޮށްލައިފި
ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ އަމަލެއް ހިންގި މައްސަލައެއް ސާބިތުވި މީހަކު 18 އަހަރަށް ޖަލަށް
ދެ ފަނޑިޔާރަކަށް އިންޒާރު ދިން މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުކުރި މީހަކު ބަންދުކޮށްފި
އަނަސްގެ މަރު: ޝަރީއަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ލިބުމުން އިސްތިއުނާފު ކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމަނީ