ކ. މާލެ
|
5 ޑިސެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 12:08
ނަދީމްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުވާ މީހުން
ނަދީމްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުވާ މީހުން
ރާއްޖެއެމްވީ
ނަދީމްގެ މަރުގެ މައްސަލަ
ނަދީމްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުވާ މީހުން ބަންދުނުކުރި މައްސަލައިގެ އިސްތިއުނާފު ހުށަހަޅައިފި
 
ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވީ، އާންމު އިޖުރާއަތުތަކަށް ދިއުމުގެ ދޮރު އަދި ބަންދުވެފައިނުވާކަމަށް
 
އެމީހުން ބަންދު ކުރެވެން ނެތްކަމަށް ހައިކޯޓުން ވަނީ ނިންމާފައި

ހއ. ތަކަންދޫ އިބްރާހީމީ ހިޔާ، ނަދީމު ޢަބްދުއްރަޙީމް އަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ މަރާލި މައްސަލައިގައި ސަލާމަތްވި މީހުން، ދައުލަތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްތިއުނާފުގެ އަޑުއެހުންތައް ނިމެންދެން ބަންދު ނުކޮށްދޭން ހައިކޯޓުން ނިންމި ނިންމުން ދައުލަތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށައަޅާފައިވާއިރު، އެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް އަންގާރަ ދުވަހު ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ބައްލަވަނީ ފަނޑިޔާރު ހުސްނުއްސުއޫދު، ފަނޑިޔާރު މަހާޒް އަލީ ޒާހިރު އަދި ފަނޑިޔާރު ޑރ އަޒްމިރަލްދާ ޒާހިރެވެ. މި އަޑުއެހުމުގައި އިސްތިއުނާފު ހުށައަޅުއްވަމުން ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވީ، ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކޮށްފައިވާ ޙުކުމާމެދު ވަކި ގޮތެއް ނިމެންދެން އެމީހުން ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްދިނުމަށް ދައުލަތުން އެދުނުނަމަވެސް، އެމީހުން ބަންދު ކުރެވެން ނެތްކަމަށް ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ.

ހައިކޯޓުން ނިންމީ އިސްތިއުނާފް މަރުހަލާގައި މީހުން ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރުމާމެދު އަމަލުކުރާނެ އިޖްރާއަތެއް ނުވަތަ ގާނޫނެއް ނުވަތަ ގަވާއިދެއްގައި ބަޔާންވެފައި ނެތްކަމަށެވެ.

Advertisement

ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވީ، އެ ޙާލަތުގައި އާންމު އިޖުރާއަތުތަކަށް ދިއުމުގެ ދޮރު އަދި ބަންދުވެފައިނުވާކަމަށެވެ. އިޖުރާއަތެއް ނެތުމާއި، އިޖުރާއަތެއް އޮވެ، އޭގެ ތަފްސީލު ނެތުމަކީވެސް އަދި ދެ ކަމެއްކަމަށް ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވިއެވެ.

ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވީ، މީހުން ބަންދު ކުރުމުގެ ބާރު ޝަރުއީ ކޯޓުތަކަށް ޖުމުލަކޮށް ލިބިދީފައިވާއިރު، އިޖުރާއަތެއް ނެތްކަމަށް ބަޔާންކޮށް ބަންދުން ވީއްލޭކަމުގައިވާނަމަ، ޝަރުއީ ކޯޓަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރު ނެތިކޮށްލަނީކަމަށް ދައުލަތުން ދެކޭކަމަށެވެ.

ދައުލަތުގެ މައިގަނޑު ޝަކުވާއަކީ އިޖުރާއަތު އޮވެމެ، އިޖުރާއަތު ނެތްކަމަށް ބަޔާން ކުރައްވާފައި، އެކަން ވަޒަން ނުކުރައްވައި، އޭގެ ހައްލެއް ހޯދޭނެ މަގެއް ނެތި ނިންމަވާލައްވާފައި އޮތީމަ އެ ކަންބޮޑުވުން
ދައުލަތުގެ ވަކީލު

ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވީ، އެމީހުން ބަންދު ކޮށްދޭން އެދެނީ މުޖުތަމައުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ބަލާފައިކަމަށެވެ.

ދައުލަތުން ވަނީ ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ބާތިލުކޮށް، މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ސުޕްރީމް ކޯޓުން އުސޫލުތަކެއް ކަނޑައަޅަން ޖެހޭނަމަ ބަޔާންކުރައްވައި، އެ އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިން އެމީހުންގެ ބަންދާމެދު އަލުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ހައިކޯޓަށް މައްސަލަ ތަހުވީލު ކޮށްދިނުމަށް އެދިފައެވެ.

އެއަށްފަހު ދައުވާލިބޭ މަފާޒްގެ ވަކީލު ވަނީ އިސްތިއުނާފަށް ޖަވާބު ދެއްވާފައެވެ. އެގޮތުން ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ބާތިލުކުރަންޖެހޭ ތަނެއް ނެތްކަަމަށް ކަނޑައަޅުއްވައިދެއްވުމަށް އެދިލެއްވިއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ހުސައިން ޝާމީން ވަނީ އޭނާގެ ފަރާތުން އިތުރު ކަމެއް ފާހަގަކުރަން ނެތްކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި ކަރަމް ސުހައިލް ވަނީ އޭނާ ވަކީލަކު އައްޔަނުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ވަކީލާއެކު ކުރިއަށްދާން ބޭނުންވާކަމަށް ބުނެފައެވެ.

މި އަޑުއެހުމަށް އަލީ ނިފާޒު ހާޒިރުވެފައިނުވާތީ، އޭނާގެ ބައި ބުދަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދަވާނެކަމަށް ފަނޑިޔާރުން ވިދާޅުވިއެވެ. އެ އަޑުއެހުމުގައި ކަރަމްގެ ވަކީލަށްވެސް ފުރުސަތު ދެއްވާނެކަމަށް ފަނޑިޔާރުން ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އަނަސްގެ މަރު: ޝަރީއަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ލިބުން ލަސްވާތީ ޕީޖީގެ ކަންބޮޑުވުން
ގްރޫމްކޮށްގެން ގެސްޓްހައުސްއަކަށް ގެންގޮސް ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމަށް ތުހުމަތުވާ މީހާ ޝަރުތުތަކާއެކު ދޫކޮށްލުމުން ޕީޖީ ހައިކޯޓަށް
އަރުޝަދުގެ ޑްރަގް ނެޓްވޯކްގައި ހިމެނޭކަމަށް ބުނާ އަސްލަމް ނާޒިމްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވީ ރަނގަޅަށް: ހައިކޯޓު
ވަޅިއަކުން ބިރުދައްކައި، އާއިލާގެ މީހުންނަށް އިންޒާރު ދިން މައްސަލައެއްގައި މީހަކު ބަންދުކޮށްފި
ރިމޯޓު ކާރުގެ ޖޮއިސްޓިކް ތެރޭގައި ފޮރުވައިގެން ޑްރަގް ގެންގުޅުނުކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ބިދޭސީ މީހަކު ދޫކޮށްލައިފި
ދިވެހިބަހަށް އިސްކަންދީގެން ލިއުންތައް އުފެއްދުމާއި ބޭރު ބަސްތައް މަދުކުރުމުގައި ޖުޑީޝަރީއަށްވުރެ ކުރީގައި އުޅޭ ބަޔަކު ނެތް: ހުސްނުއްސުއޫދު
ޝަރީއަތްތަކުގައި ދެކެވޭ ވާހަކަތައް ވަގުތުން ލިއުމަށް ތިރިކުރުމަށް "ކޭލި" ސޮފްޓްވެއަރ އިފްތިތާހުކޮށްފި
މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އަދަދު ގުނާނީ ހުސްގޮނޑިވެސް ހިމަނައިގެން: ސުޕްރީމް ކޯޓު