ކ. މާލެ
|
5 ޑިސެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 10:29
މި ސަރުކާރު ހިންގަމުން ދަނީ އަބްދުއްރަހީމްގެ އާއިލާގެ ބޭފުޅުންނަށް ވަޒީފާ ދީގެން ކަމަށް މެންބަރު ޝަހީމް ވިދާޅުވި
މި ސަރުކާރު ހިންގަމުން ދަނީ އަބްދުއްރަހީމްގެ އާއިލާގެ ބޭފުޅުންނަށް ވަޒީފާ ދީގެން ކަމަށް މެންބަރު ޝަހީމް ވިދާޅުވި
މުހައްމަދު ޝަރުހާން
ފެނަކަ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން
ދިވެހީންގެރާއްޖެ އަދުރޭގެ ރާއްޖެއަކަށް ބަދަލުވެއްޖެ - މެންބަރު ޝަހީމް
 
ރައްޔިތުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާނަމަ މިނިސްޓަރުންނަށް ރުހުން ނުދެއްވާނެކަމަށް މެންބަރު ވިދާޅުވި
 
މުއިއްޒު އިމްޕީޗް ކުރުމަށް މެންބަރު ވަނީ ގޮވާލާފައި

މި ސަރުކާރު އައީ ދިވެހީންގެ ރާއްޖެއަށް ކަމަށް ބުނެ ނަމަވެސް، މި ރާއްޖެ އަދުރޭގެ ރާއްޖެއަށް ބަދަލުވެފައިވާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުސައިން ޝަހީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަމުންދާ މައްސަލައިގައި އަންގާރަ ދުވަހު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކުއްލި މައްސަލައަށް ބަހުސް ކުރައްވަމުން މެންބަރު ޝަހީމް ވިދާޅުވީ، މި މައްސަލައަކީ ރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގެ ކޮންމެ ރައްޔިތެއްގެ ވެސް ކަންބޮޑުވުމެއް ކަމަށެވެ. އަދި މި ސަރުކާރު އައީ ދިވެހީންގެ ރާއްޖެއަށް ކަމަށް ބުނެ ނަމަވެސް، މި ރާއްޖެ ބަދަލުވެފައިވަނީ އަދުރޭގެ ރާއްޖެއަށް ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އަދުރޭގެ އާއިލާއަށް ވަންހަ ދިދަކޮޅު ފޯރި އެންމެންނަށް މަގާމުތައް ދޭންޖެހިގެން ރައްޔިތުންގެ ވަޒީފާ ގެއްލެން ފަށާފައިވާކަމަށް ވެސް މެންބަރު ޝަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

Advertisement

ޝަހީމް ވިދާޅުވީ މިކަން ބަލައި ނުގަނެވޭނެ ކަމަށާއި، މަޖިލީހުގައި ތިއްބަވާ މެންބަރުންނަކީ ވަޒީފާއިން ކަނޑާ އަނިޔާވެރިވެ ބޭއިންސާފުން ގެއަށް ފޮނުވާ ރައްޔިތުންގެ މަންދޫބުން ކަމަށެވެ. އަދި އެކަން ބަލައިގަނެގެން ނުތިއްބަވާނެ ކަމަށާއި، އެމެރިކާގެ ރައްޔިތުންނާއި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރައްޔިތުންނާއި ކެނެޑާގެ ރައްޔިތުން ގެނެސް ކެބިނެޓަށް އައްޔަންކޮށް، ފެނަކައިގައި މަސައްކަތް ކުރާ ދިވެހިރައްޔިތުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް ގެއަށް ފޮނުވާތަން ބަލަން ނުތިއްބަވާނެ ކަމަށެވެ.

މިކަމަކީ ގަދަކަމެއް މޮޅުކަމެއްކަމަށް ދެކި މަޖިލީހަށް ސީވީ ފޮނުއްވި ބައެއް މިނިސްޓަރުންގެ ސީވީގެ މަތީގައި ބޮޑު އަކުރުން ޖަހާފައި އޮތީ ތިމަންނާއަކީ އިނގިރޭސިވިލާތު ރައްޔިތެއް ކަމަށް. މިވަރަށް ބުރާންތި އަރާފައި ތިބި ބަޔަކަށް ވަޒީފާ ދީފައި ދިދަ ނަގައިގެން ކޮންމެ ދުވަހަކު ކާރު ދުއްވަން އަންގާފައި ފެނާ ނަރުދަމާއާއި، ކަރަންޓާއި އައިސްޕްލާންޓާއި ބޮޓެލިން ޕްލާންޓުގެ ހިދުމަތް ދޭން ތިބި އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުން ކަނޑާ ގެއަށް ފޮނުވާފައި ކާކަށް ވެރިކަން ކުރަން. މިތަނުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ރުހުން މިނިސްޓަރުންނަށް ހޯދަންޏާ ޖެހޭނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން ޖެހޭނީ ވަޒީފާތަކުގައި ބައިތިއްބަން. އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކޮށްދޭކަމެއް ނޫން.
ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުސައިން ޝަހީމް

މެންބަރު ޝަހީމް ވިދާޅުވީ ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީގެ މަގާމަށް އައްޔަންކުރައްވާފައި ހުންނެވީ ވެސް އެހެން ގައުމެއްގެ ބޭފުޅެއް ކަމަށާއި، އެހެން ގައުމުތަކަށް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީގެ އެޑްވައިޒް ދެއްވާ ބޭފުޅެއް ކަމަށެވެ. މިފަދަ ކަންކަން ކުރާ ސަރުކާރެއް ބާއްވަން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް ވެސް މެންބަރު ޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝަހީމް ވަނީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމިނަށް ތާއިދުކުރައްވާ މެންބަރުންނާއި އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ މެންބަރުން ވެސް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އިމްޕީޗް ކުރުމަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް