ކ. މާލެ
|
3 ޑިސެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 22:26
ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ސަލީމް
ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ސަލީމް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
އެމްޑީޕީ
އެމްޑީޕީއަކީ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ފުރުސަތު އޮތް، ކުރިއަށްދާން މަގު ކޮށައިދޭ ޕާޓީއެއް: މެންބަރު ސަލީމް
 
މިވަގުތަކީ ގައުމު އިސްކޮށް، މަސްއޫލިއްޔަތާއި، މަތިވެފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއިގެން ކުރިއަށްދާންވީ ވަގުތު
 
އެމްޑީޕީއަކީ ހަގީގީ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ
 
ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި ކުރަންޖެހުނު ކޮންމެ މަސައްކަތެއް އެމްޑީޕީން ކުރާނެ

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) އަކީ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ފުރުސަތު އޮތް، ކުރިއަށްދާން މަގު ކޮށައިދޭ ޕާޓީއެއް ކަމަށް ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ސަލީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ މަޖިލީހުގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ޖަލްސާގައި، ހުސްވެފައިވާ މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސް ކަމުގެ މަގާމަށް އިންތިޚާބު ކުރެއްވުމާއި ގުޅިގެން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން މެންބަރު ސަލީމް ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީއަކީ ހަގީގީ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ ކަމަށާއި، އެކަން މި ވޯޓުން ވެސް ފެނިގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މި ޕާޓީން ކުރިއަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ކޮންމެ މީހަކަށް ލިބޭ ކަމަށް މެންބަރު ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

މެންބަރު ސަލީމް ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި ކުރަންޖެހުނު ކޮންމެ މަސައްކަތެއް އެމްޑީޕީން ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

މިވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން އަނެއްކާ ވެސް ފެނިގެން މިދިޔައީ އެމްޑީޕީއަކީ ހަގީގީ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީކަން. ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ފުރުސަތު އޮތް. ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ކުރިއަށްދާން މަގު ކޮށައިދޭ ޕާޓީއެއް ކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މިދިޔައީ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ޝުކުރުގައި އެމްޑީޕީ ހިންގެވުމުގައި މުގުލުގައި ހުންނެވި ތަޖުރިބާކާރު މުކައްނިހު ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ނަންފުޅު ފާހަގަކުރަން. އަދި ޕާޓީގެ ޗެއަރޕާސަންއާއި ޕާޓީގެ ލޮބުވެތި ހުރިހާ މެންބަރުން ޕާޓީ ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރައްވާ މަސައްކަތް ފާހަގަކޮށް ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން.
ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ސަލީމް

މެންބަރު ސަލީމް ވިދާޅުވީ މިވަގުތަކީ ގައުމު އިސްކޮށް، މަސްއޫލިއްޔަތާއި، ޒިންމާތަކާއި، ވާޖިބުތަކާއި، މަތިވެފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއިގެން ކުރިއަށްދާންވީ ވަގުތު ކަމަށެވެ.

އެމްޑީޕީއަކީ މިގައުމުގެ މިއަދުގެ އޮޕަޒިޝަން ޕާޓީކަން ފާހަގަކުރައްވައި މެންބަރު ސަލީމް ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީން ސަރުކާރަށް ފާރަވެރިވާނެ ކަމަށާއި، ސަރުކާރުން ކަން ކުރާ ގޮތާއި މެދު ފުންކޮށް ބަހުސްކޮށް މަޖިލީހަށް ފެންނަ އެންމެ ރަނގަޅު މަގުން މަގުދައްކައިދޭނީ އެމްޑީޕީން ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން ކުރިއަށް އޮތް ދައުރުގައި މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަށް މެންބަރުންގެ ފަރާތުން ވަރަށް ބޮޑު އެއްބާރުލުމެއް ލިބޭނެކަމާމެދު ޝައްކުނުކުރައްވާ ކަމަށް މެންބަރު ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް