ކ. މާލެ
|
3 ޑިސެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 14:57
ޣައްޒާގެ ކުޑަކުއްޖަކަށް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދެނީ
ޣައްޒާގެ ކުޑަކުއްޖަކަށް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދެނީ
ރޮއިޓާރސް
ފަލަސްތީން-އިސްރާއީލް ހަނގުރާމަ
ޣައްޒާގައި ހުރި އދ.ގެ ސްކޫލެއްގައި ހެޕަޓައިޓިސް އޭ ފެތުރެނީ
 
ހެޕަޓައިޓިސް އޭ އަކީ ވަރަށް ފަސޭހައިން ގައިން ގަޔަށް އަރާ، ޝޯޓް ޓަރމް ލިވަރ އިންފެކްޝަނެއް
 
ބަލިޖެހިފައިވާ މީހަކާ މާ ކައިރިވެއްޖެ ނަމަ، ބަލިޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ވަރަށް ބޮޑު
 
ތަޣައްޔަރުވެފައިވާ ފެނާއި ކާބޯތަކެތީގެ ސަބަބުން ވެސް މިބަލި ޖެހުމުގެ ފުރުސަތުއޮވޭ

ޣައްޒާގައި ހުންނަ އދ.ގެ ސްކޫލެއްގައި ހެޕަޓައިޓިސް އޭ ފެތުރެމުންދާކަމަށް ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ރިލީފް އެންޑް ވޯރކް އެޖެންސީ (ޔޫއެންއާރްޑަބްލިއުއޭ) އިން ބުނެފިއެވެ.

ޣައްޒާ މިހާރު އޮތް ހާލަތުގައި ތަފާތު، ނުރައްކާތެރި ބަލިތައް ފެތުރުމުގެ ނުރައްކާ ބޮޑުކަން ފާހަގަކޮށް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން، ޔޫއެންއާރްޑަބްލިއުއޭގެ ޑިރެކްޓަރ، ތޯމަސް ވައިޓް ވަނީ އދ. އިން ޣައްޒާގައި ހިންގާ ސްކޫލް އިމާރާތެއްގައި ތިބި މީހުންގެ ތެރޭގައި ހެޕަޓައިޓިސް އޭ ފެތުރެމުންދާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޣައްޒާގެ ރައްޔިތުންނަށް ސާފުތާހިރު ވެވޭނެ ގޮތް ނެތް ކަމަށާއި، އެތައްހާސް ބަޔަކު އެއްތަނެއްގައި ތޮއްޖެހިގެން އުޅެން މަޖުބޫރުވުމުގެ ސަބަބުން ނުރައްކާތެރި ބަލިތައް ޣައްޒާގައި ފެތުރޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޣައްޒާގައި ހުރި އދ.ގެ ސްކޫލްތަކުގައި ވެސް އެތައް ހާސް ބަޔަކު ތޮއްޖެހިގެން އުޅެމުންދާ ކަމަށާއި، ފެނުގެ ދަތިކަން ބޮޑުކަމަށާއި 125ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން އެއް ފާހާނާއެއް ބޭނުން ކުރަމުންދާކަމަށް ވެސް ތޯމަސް ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

ހެޕަޓައިޓިސް އޭ އަކީ ވަރަށް ފަސޭހައިން ގައިން ގަޔަށް އަރާ، ޝޯޓް ޓަރމް ލިވަރ އިންފެކްޝަނެކެވެ. މި ބަލިޖެހިފައިވާ މީހަކާ މާ ކައިރިވެއްޖެ ނަމަ، ބަލިޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ވަރަށް ބޮޑެވެ. އަދި ތަޣައްޔަރުވެފައިވާ ފެނާއި ކާބޯތަކެތީގެ ސަބަބުން ވެސް މިބަލި ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު އޮވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް