ކ. މާލެ
|
3 ޑިސެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 10:06
މާލެސީޓީގެ މޭޔަރު ކަމަށް އެމްޑީޕީން ކުރިމަތިލައްވާފައިވަނީ އެމްޓީސީސީގެ ކުރީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް
މާލެސީޓީގެ މޭޔަރު ކަމަށް އެމްޑީޕީން ކުރިމަތިލައްވާފައިވަނީ އެމްޓީސީސީގެ ކުރީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް
ރާއްޖެއެމްވީ
މާލެސިޓީ ކައުންސިލު
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ހުސްވެފައިވާ މަޤާމުތަކަށް އެމްޑީޕީގެ 4 މެންބަރަކު ވާދަކުރައްވަނީ
 
ޕްރައިމަރީއަކާއި ނުލައި އެ ފަރާތްތަކަށް ޕާޓީ ޓިކެޓް ޙަވާާލުކުރާނެ
 
ކުރިމަތިލާފައިވަނީ ކޮންމެ ދާއިރާއަކަށްވެސް އެއް ކެންޑިޑޭޓު

މާލެ ސިޓީކައުންސިލުގެ ހުސްވެފައިވާ މަޤާމުތަކަށް އެމްޑީޕީގެ 4 މެންބަރަކު ވާދަކުރައްވާކަން އެ ޕާޓީން އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ.

އެމްޑީޕީން ބުނީ، މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގައި ހުސްވެފައިވާ މަޤާމްތަކަށް ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކުރުމަށް ހުޅުވާލި މުއްދަތުގައި ކުރިމަތިލާފައިވަނީ ކޮންމެ ދާއިރާއަކަށް ވެސް އެއް ކެންޑިޑޭޓުކަމުން، ޕްރައިމަރީއަކާއި ނުލައި އެ ފަރާތްތަކަށް ޕާޓީ ޓިކެޓު ޙަވާާލުކުރަން ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ.

އެ ޕާޓިން ވަނީ ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކުރި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ޢާއްމުކޮށް އިއުލާނުކޮށްފައެވެ.

Advertisement

އެގޮތުން މާލޭގެ މޭޔަރުކަމަށް އެމްޓީސީސީގެ ކުރީގެ ސީއީއޯ އާދަމް ޢާޒިމް، މ. ސީނުކަރަންކާގެ / މާލެ ވާދަކުރައްވައެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާއަށް އަޙްމަދު ރިޝްވާން ރަޝީދު، ހ. ވޭމައުތު / މާލެ، ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާއަށް ޙައްވާ ނިޙްލާ ހ. ތަރަބޫޒުގެ / މާލެ، އަދި މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާއަށް އަޙްމަދު ޢިމްރާން، މ. ފަޅުމަތީގެ / މާލެ ވާދަކުރައްވައެވެ.

މާލޭ ސިޓީގެ ހުސްވެފައިވާ މޭޔަރުގެ މަޤާމާއި، މެންބަރުން ހޮވުމަށް ބާއްވާ ބައި އިލެކްޝަން އޮންނާނީ އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ފައިސާ ޗާޕުކުރުން ހުއްޓާލީ މި ސަރުކާރަކުން ނޫން، މިދިޔަ ސަރުކާރުން: އީސަ
ކަނޑުގެ މައްސަލައިގައި ލަފާދިން ޚަބީރުންނާއި ތައްޔާރުކުރި ލިޔުން ހާމަކުރުމަށް އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި
ވަޒީރުންނަށް ރުހުންދިން ދުވަހު މަޖިލިސް ކައިރިއަށް ސަރުކާރުގެ އިސް ފަރާތްތަކާއެކު ގޭންގުތަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހުންވެސް އެއްވި - ޕޮލިސް
ޗާގޯސް-ރާއްޖެ ކަނޑުގެ މައްސަލައަކީ އިސްތިއުނާފުނުކުރެވޭނެ މައްސަލައެއްކަން ސަރުކާރުން އިއުތިރާފުވެ ހެދީ ދޮގުކަން ހާމަވެއްޖެ - ޖީހާން
އެމްޑީޕީގެ މެޖޯރިޓީ މަޖިލީހުގައި ނެތް ނަމަ، ގެދޮރުވެރިޔާގެ ފްލެޓްތައް ބޭނުން ގޮތަކަށް ބަހައި ނިންމާލާނެ: ރޮޒައިނާ
މަހުން ނަގާ ޑިއުޓީ ކުޑަކުރަން މި ސަރުކާރުން މަސައްކަތެއް ނުކުރޭ، ރާއްޖެއަށް ފައިދާވާނެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި ނުކުރޭ - ރައީސް ޞާލިހް
ޕާޓީއަށް ކުރިމަތިވާ ކޮންމެ ދަތި ދަނޑިވަޅެއްގައި ކުރިއަށް ނުކުމެ، ތަރުތީބުކޮށްލުމަށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރާނަން - ރައީސް ޞާލިޙު
'މިސްރާބު ހަމަ މަގަށް' ކެމްޕޭން ލޯންޗިންގ ޖަލްސާ މިރޭ