ކ. މާލެ
|
2 ޑިސެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 11:32
މިފްކޯގެ ޖަރީޒާ 103 އަށް މަސްކިރަނީ
މިފްކޯގެ ޖަރީޒާ 103 އަށް މަސްކިރަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
މިފްކޯ ތަރައްގީކުރުން
އެސްޓީއޯގެ ދަށުން މިފްކޯވަކިކޮށް، މަސްވެރިންނަށް ލުއިވާނެ ގޮތަށް ތަރައްގީކުރަނީ
 
މިފްކޯ ހިންގުމުގައި ވަރަށް ގިނަގޮންޖެހުންތައް އެބަހުރި
 
ދައުލަތަށް ބުރަ ނުވާނެ ގޮތަށް ކަންކަން އިންތިޒާމް ކުރާނެ

އެސްޓީއޯގެ ދަށުން މިފްކޯވަކިކޮށް، މަސްވެރިންނަށް ލުއިވާނެ ގޮތަށް ތަރައްގީ ކުރާނެ މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އޯޝަން ރިސޯސަސް އަހުމަދު ޝިޔާމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ދައުލަތުގެ މީޑިއާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު ޝިޔާމް ވިދާޅުވީ މިފްކޯ ތަރައްގީ ކުރުމަށް ޚާއްސަ ޕްލޭނެއް އެބައޮތް ކަމަށާއި، އެމަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ހަފްތާ 14 ގައި ހިމަނާފައިވާ ކަމަށެވެ. މިހާރު މިފްކޯ ހިންގަމުންދަނީ އެސްޓީއޯގެ ދަށުންކަން ފާހަގަކުރައްވައި މިނިސްޓަރު ޝިޔާމް ވިދާޅުވީ އެސްޓީއޯގެ ދަށުން މިފްކޯ ވަކިކޮށް، ވަކި ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގާނެ ކަމަށާއި، ދައުލަތަށް ބުރަ ނުވާނެ ގޮތަށް ކަންކަން އިންތިޒާމް ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

އެސްޓީއޯގެ ސަބްސިޑަރީ ކުންފުންޏެއް ގޮތުގައި މިފްކޯ ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ސަރުކާރުގައި 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން މިނިސްޓަރު ޝިޔާމް ވިދާޅުވީ މިފްކޯ ހިންގުމުގައި ވަރަށް ގިނަގޮންޖެހުންތައް އެބަހުރި ކަމަށާއި، އެކަމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރުކުރަނީ މަސްވެރިންނަށް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އެމައްސަލަތައް ދެނެގަނެ، ހައްލުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ފެށިގެންދާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ޝިޔާމް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ މިފްކޯއާއި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީއާއި ގާތުން މަސައްކަތް ކުރެވޭ ގޮތަށް ޚާއްސަ ފްލެޓްފޯމެއް ގާއިމްކުރާނެ ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރު ޝިޔާމް ވިދާޅުވީ ސްޓޯރޭޖް އިތުރުކުރުމަށާއި، އައިސްޕްލާންޓްތައް ގާއިމްކުރުމަށް އެވޯޑް ކުރެވިފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ލަސްވާ ސަބަބުތައް ދެނެގަނެ އެ އެކަމަށް ހައްލު ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށެވެ. މިނިސްޓަރު ޝިޔާމް ވިދާޅުވީ މި ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ފެނަކައަށް ކަމަށާއި، ފެނަކައިން ވަނީ ސަބް-ކޮންޓްރެކްޓަރުންނާއި އެ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އެ ފަރާތްތަކާއެކު މަޝްވަރާކުރެވި، އަވަސް ހައްލެއް ގެންނާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ޝިޔާމް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
މިފްކޯ އިން ސަރުކާރު ކެނޑިޑޭޓެއް ޕްރޮމޯޓްކުރުން - މިފްކޯ އަށް ގޯސްވީ ޓްވީޓް ކުރި މީހާ
މަސްވެރިންނަށް އުފާވެރި ޚަބަރު ދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ވަޑައިގެން ދެއްވި ޚަބަރަކީ މަހުގެ އަގު ކުޑަކުރާކަމުގެ ޚަބަރު!
މިފްކޯއިން ސަރުކާރު ކެންޑިޑޭޓުން ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށް ޝިޔާމްގެ ދިފާއު- "މިފްކޯގެ ޕްރޮޑަކްޓް ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށް މެންބަރު ވަޑައިގަތަސް އެ މެހެމާންދާރީ ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ"
ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުގެ ނިންމުމަށް ގޮންޖަހައި، މަސް ގަންނަ އަގު 20ރ. އަށް ކުޑަކުރަނީ
އަމީރުގެ ރައްދު ޝިޔާމަށް: ސަރުކާރު ނިމުނުއިރު މަސްވެރިންނަށް ނުދެވި ހުރީ 185 މިލިއަން ރުފިޔާ، މިއަށްވުރެ މާ ދަތީގައިވެސް ފައިސާ ދޫކުރި
މިފްކޯއިން ޕީއެންސީގެ މަޖިލިސް ކެންޑިޑޭޓުންނަށް މަރުހަބާ ކިޔައި ހަދިޔާ ފޮއްޓާއެކު ކުރި ޕޯސްޓް ޑިލިޓް ކޮށްލައިފި
މިފްކޯ ހިންގުމުގައި މަސްވެރިންގެ ދައުރު ފުޅާކުރަނީ، ފައިސާ ދިނުން ލަސްވާ ސަބަބަށް ޖަވާބެއް ނުދެއްވި
ކަންބޮޑުވުންތަކަށްފަހު، މަސްވެރިންނަށް 100 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޭނެކަމަށް ބުނެފި