ކ. މާލެ
|
1 ޑިސެންބަރ 2023 | ހުކުރު 16:22
ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވަނީ ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ފިނިޝިންގ ގެ މަސައްކަތަށް ދިޔަ ފައިސާ އަނބުރާ ދެއްވާނެ ކަމަށް ވައުދުވެވަޑައިގެންފައި
ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވަނީ ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ފިނިޝިންގ ގެ މަސައްކަތަށް ދިޔަ ފައިސާ އަނބުރާ ދެއްވާނެ ކަމަށް ވައުދުވެވަޑައިގެންފައި
ރާއްޖެ އެމްވީ
ހިޔާ ފްލެޓްގެ ފިނިޝިންގ މަސައްކަތް
ހިޔާ ފްލެޓްގެ ފިނިޝިންގ މަސައްކަތަށް ޚަރަދުވި ފައިސާ ދޭނެކަމަށް ވިދާޅުވުމަކީ އަވާމެންދުރެއް؟
 
ދެ ލައްކަ ރުފިިޔާގެ ރޭޓުން 6000 ފްލެޓަށް ބަލާއިރު އެއީ ގާތްގަނޑަކަށް 1.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ
 
އެއީ "ސިޔާސީ ވާހަކަފުޅެއް" ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި
 
މި ސަރުކާރުން ބަޖެޓް ފޮތުގައި އެ ފައިސާ ދޭނެ ކަމަށް ހިމަނުއްވާފައެއް ނުވޭ

ވައުދުތައް ވުމާއި އެ ވައުދުތައް ނުފުއްދުމާއި ބުނާ ވާހަކަ ފަހުން އެހެން ގޮތަކަށް ބަދަލުވުމަކީ މި ދުނިޔޭގެ އަދާއެވެ. މިކަންތައްތައް މި ދުނިޔެމަތިން ފެންނަމުންދާއިރު ޚާއްސަ ގޮތެއްގައި ފާހަގަވެގެންދަނީ ސިޔާސީ އެކި މީހުން ދައްކާ މޮޅު ވާހަކަތަކެވެ. ރައްޔިތުންނަށް ދައްކާ ފޮނި ހުވަފެންތަކެވެ. އެ ހުވަފެނުގައި ކުލަ ޖައްސަވައި ދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރައްޔިތުންގެ ހިތާ ކުޅެލަނީ އިންތިހާ މޮޅު އުކުޅުތައް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ. ސިޔާސީ މައިދާނުގައި އަބަދުވެސް ވާދަވެރި މީހާ ކަންތައްތައް ކުރާގޮތް ކަމަކު ނުދާނެއެވެ. އެއަށްވުރެން "ރަނގަޅަށް" ތިމާ ކަންތައްތައް ކުރާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވާ ވިދާޅުވުން ވެސް މަދެއް ނޫނެވެ.

ކުރީ ސަރުކާރުން ހިޔާ ފްލެޓްތައް ދޫކުރި ގޮތާއި އެ ފްލެޓްތައް ހަވާލުކުރުމަށް ގެންގުޅުނު ސިޔާސަތުތައް މި ސަރުކާރަކަށް ކަމަކު ނުދިޔައެވެ. އެތަނުގެ ފިނިޝިންގ މަސައްކަތް ނުނިންމާ ރައްޔިތުންނަށް ތަން ހަވާލުކުރުމުން ވެސް އެއީ ކޮށްގެންވާނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށް ވެސް ބުނަމުންދިޔައެވެ. ރިޔާސީ އިންތިޅާބަށް ކެމްޕޭން ކުރައްވަމުން ގެންދެވިއިރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވަނީ ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ފިނިޝިންގ ގެ މަސައްކަތަށް ދިޔަ ފައިސާ އެ ރައްޔިތުންނަށް އަނބުރާ ދެއްވާނެ ކަމަށް ވައުދުވެވަޑައިގެންފައެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް ދެ ލައްކަ ރުފިޔާ ދެއްވާނެ ކަަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ދެ ލައްކަ ރުފިިޔާގެ ރޭޓުން 6000 ފްލެޓަށް ބަލާއިރު އެއީ ގާތްގަނޑަކަށް 1.2 ބިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

ދެން މިތަންތަން ހަވާލުކުރަން ނިންމީ ވަރަށް ވެސް އިހާނަތި ގޮތަކަށް، އަޅުގަނޑު މިހާރު ވާނީ ވައުދުވެފައި ތިބޭފުޅުން (ހުޅުމާލޭގެ ހިޔާ ޓަވަރުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުން) މިތަނަށް ވަންނަން ޖެހުނު ޚަރަދު އެވްރެޖްކުރުމަށްފަހު، އެ ޚަރަދު އަނބުރާ ދޭނެ ވާހަކަ. އެވްރެޖް އަގު ގާތްގަނޑަކަށް ދެ ލައްކަ ރުފިޔާ
ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު

ރައީސް މުއިއްޒު މިފަދައިން ވިދާޅުވި ނަމަވެސް މި ސަރުކާރުން ބަޖެޓް ފޮތުގައި އެ ފައިސާ ދޭނެ ކަމަށް ހިމަނުއްވާފައެއް ނުވެއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔައުޤޫބް އަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ ހިޔާ ފްލެޓްގެ ފިނިޝިންގ މަސައްކަތަށް ހޭދަވި މިންވަރު ދޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި ނަމަވެސް ބަޖެޓް ފޮތުގައި އެކަން ނެތުމުން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާއި ސުވާލު ކުރެއްވި ކަމަށެވެ. ޔައުޤޫބް ވިދާޅުވީ އެ ފައިސާ ނުދެވޭނެ ކަމަށާއި އެއީ "ސިޔާސީ ވާހަކަފުޅެއް" ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި ކަމަށެވެ.

ބަޖެޓް ކޮމެޓީގައި ދިރާސާ ކުރެވިގެންދިޔައިރު އެމްޑީޕީ މެމްބަރުން ތަކުރާރުކޮށް އެއްސެވި، އަޅުގަނޑު ވެސް އެހިން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުގެ އަރިހުން، އެ ދެލައްކަ ރުފިޔާ އަކީ އޭރު ރައީސް މުއިއްޒު ދެއްވަން ވައުދުވެވަޑައިގެންފައިވާ އެެއްޗެކޭ. ބަޖެޓް ފޮތުން އެކަމެއް ނުފެނެޔޭ، އެކަން ކުރިއަށް ދާނެތޯ ނުދާނެތޯ. ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ އެކަން ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް، އެއީ ސިޔާސީ ވާހަކައެއް ކަމަށް ވިދާޅުވީ
ޔައުޤޫބް އަބްދުﷲ

ކަން މިހެން އޮތްނަމަވެސް އަނެއްކާވެސް ހިޔާ ފުލެޓުގެ ފިނިޝިންގ މަސައްކަތް ނިންމަން ހަރަދުކުރި ފައިސާ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވައުދުވެވަޑައިގެންނެވި ގޮތަށް ދެއްވާނެކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަގީންކަން އަރުވާކަމަށް އަރބަންކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ފަޒުލް ރަޝީދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ފަޒުލް މިފަދައިން ވިދާޅުވިނަމަވެސް ބަޖެޓް ފޮތުގައި ހިމަނާފައިނުވާ އެއްޗެއް، ދޭނެ ގޮތެއް ނުވިސްނެއެވެ. ބަޖެޓްގައި ނުޖަހާ އެއްޗެއް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތަކުން ދެވޭނެ ގޮތެއް ނޯންނާނެއެވެ. އާރބަން ކޯ އިން އެ ފައިސާ ދޭން ނިންމީ ކުންފުނީގެ ފައިސާއިން ތޯއެވެ.

ފިނިޝިންގެ މަސައްކަތަށް ދިޔަ ޖުމްލަ 1.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ ރައްުޔިތުންނަށް ސަރުކާރުން ދޭން ނިންމާފައިވާ ގޮތް އެބަ ސާފުކޮށްދޭން ޖެހެއެވެ. ޔަޤީންކަން ދެއްވަން ވާނީ ހަމައެކަނި އަނގަ ބަހަކުނެއް ނޫނެވެ. އެކަން ކުރާނެ ގޮތާއި އެކަން ކުރިއަށްދާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭން އެބަ ހާމަކުރަން ޖެހެއެވެ. ބަޖެޓް ފޮތުގައި ހިމަނާފައި ނުވާ އެއްޗެއް ދޭނެކަމަށް ބުނެ ރައްޔިތުންގެ ލޮލުގައި ތި އަޅުވަނީ އަނދުންތޯއެވެ؟ ނުވަތަ ތިޔަ ދައްކަވަނީ އަވާމެންދުރެއްތޯއެވެ؟ އަދި ނޫނީ އެއީ އަނެއްކާވެސް ކުރިޔަށް އޮތް މަޖިލީސް އިންތިޚާބުން ވެސް ފައިދާތަކެއް ހޯއްދަވަން ދައްކަވާނެ "ސިޔާސީ" ވާހަކަ އެއްތޯއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް