ކ. މާލެ
|
30 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 13:51
ޝިއާއު މަރާލި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ޝާހިލް
ޝިއާއު މަރާލި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ޝާހިލް
ފޭސްބުކް
ޝިއާއުގެ މަރުގެ މައްސަލަ
ޝިއާއުގެ މަރުގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވާ ޝާހިލް އޭނާގެ ވަކީލުންނާ ވާހަކަނުދައްކާތީ މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުގެންދެވިފައި
 
އޭނާއަށް މިހާތަނަށް ދައުލަތުން 3 ވަކީލެއް އައްޔަނުކޮށްދީފައިވޭ
 
ޝަމީމް ވިދާޅުވީ، އެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުދަނީ އޭނާ ވަކީލުންނަށް އެއްބާރުލުން ނުދޭތީކަމަށް

މިދިޔަ އަހަރުގެ އޯގަސްޓު މަހުގެ ހަވަނަ ދުވަހު މާލޭގެ އެޕާޓްމެންޓެއް ތެރޭގައި އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލާފައި އޮއްވާ ފެނުނު ޝިއާއު މުހައްމަދު ސައީދުގެ މަރުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ އަލީ ޝާހިލް އޭނާގެ ވަކީލުންނާ ވާހަކަ ނުދައްކާތީ، މައްސަލަ ލަސްވެފައިވާކަމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ބުނެފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ޕީޖީ އޮފީހުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމް ވިދާޅުވީ، އެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުދަނީ އޭނާ ވަކީލުންނަށް އެއްބާރުލުން ނުދޭތީކަމަށެވެ.

އޭނާއަށް މިހާތަނަށް ދައުލަތުން 3 ވަކީލެއް އައްޔަނުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ޝާހިލް އެއްވެސް ވަކީލަކާ ވާހަކަވެސް ނުދައްކާ ކަމަށް ޝަމީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝަމީމް ވިދާޅުވީ، މިހާރު ބަންޑާރަނައިބުގެ އޮފީހުން ނިންމާފައިވަނީ އޭނާއަށް ވަކީލަކު އައްޔަނު ނުކުރުމަށްކަމަށެވެ. އޭނާ ވަކީލެއްގެ ފުރުސަތު ބޭނުން ނުވާނަމަ އެކަމުގައި ދައުލަތަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނެތްކަން ޝަމީމް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އަލީ ޝާހިލް ވަކީލުންނަށް އެއްބާރުލުން ނުދޭއިރު، އޭނާއަށް ދައުލަތުން ހަމަޖައްސައިދީފައިވާ ވަކީލުން ވަނީ މި މައްސަލައިން ތަނާޒުލްވެވަޑައިގެންފައެވެ.

Advertisement

ހ. ޝީރީންވިލާގޭގެ ނުވަވަނަ ބުރީގެ އެޕާޓްމަންޓެއްގައި އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލާފައި އޮއްވާ ޝިއާއު ފެނުނުއިރު، ހަމަ އެރޭ ކުށުގެ ވެށިން ހައްޔަރުކުރީ ޝާހިލްއެވެ. އޭނާގެ މައްޗަށް ފަސް ދައުވާއެއް އުފުލާފައިވެއެވެ.

އެއީ، ގަސްތުގައި މީހަކު މެރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއާއި އޮރިޔާން ކާޑު ގެންގުޅުން އަދި ކެނެބިސް ބޭނުންކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއެވެ. އާއިލާއަށް އިހުތިރާމްކުރުމަށް ކަމަށް ބުނެ، ބާކީ ދެ ދައުވާގެ ތަފްސީލެއް ޕީޖީ އޮފީހުން ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ.

ޝިއާއުގެ މައްސަލައަކީ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވެފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. އެ މައްސަލަ ދައުވާކުރުމަށް ފޮނުވަންވެސް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނެގިއެވެ. ފުލުހުން އޭރު ބުނީ އެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ލަސްވީ ޝިއާއު މަރާލި "މޯޓިވް" ނުހޯދިގެން ކަމަށެވެ. ޝިއާއުގެ ހަށިގަނޑުގެ ޕޯސްޓްމޯޓަމް ރިޕޯޓާ ހަވާލާދީ ފުލުހުން މީގެ ކުރިން ބުނެފައިވަނީ، އޭނާ މަރުވެފައިވަނީ ހަށިގަނޑަށް ގަސްތުގައި ދީފައި ހުރި އަނިޔާތަކެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ.

އަދި މަރުވި ފަހުންވެސް ހަށިގަނޑަށް ވަރަށް ގިނަ އަނިޔާތަކެއް ދީފައިވާ ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން އޭރު ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޝިއާއުގެ މަރަކީ މި ފަހުގެ ތާރީހެއްގައި ރާއްޖޭގައި ހިނގި އެންމެ އަނިޔާވެރި މަރެވެ. އޭނާ މަރާލާފައި އޮއްވައި ފެނުނުއިރު އޮތީ ބޮލާއި އަތާއި ފައިވެސް ބުރިކޮށްލާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އަނަސްގެ މަރު: ޝަރީއަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ލިބުން ލަސްވާތީ ޕީޖީގެ ކަންބޮޑުވުން
ގްރޫމްކޮށްގެން ގެސްޓްހައުސްއަކަށް ގެންގޮސް ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމަށް ތުހުމަތުވާ މީހާ ޝަރުތުތަކާއެކު ދޫކޮށްލުމުން ޕީޖީ ހައިކޯޓަށް
އަރުޝަދުގެ ޑްރަގް ނެޓްވޯކްގައި ހިމެނޭކަމަށް ބުނާ އަސްލަމް ނާޒިމްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވީ ރަނގަޅަށް: ހައިކޯޓު
ވަޅިއަކުން ބިރުދައްކައި، އާއިލާގެ މީހުންނަށް އިންޒާރު ދިން މައްސަލައެއްގައި މީހަކު ބަންދުކޮށްފި
ރިމޯޓު ކާރުގެ ޖޮއިސްޓިކް ތެރޭގައި ފޮރުވައިގެން ޑްރަގް ގެންގުޅުނުކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ބިދޭސީ މީހަކު ދޫކޮށްލައިފި
ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ އަމަލެއް ހިންގި މައްސަލައެއް ސާބިތުވި މީހަކު 18 އަހަރަށް ޖަލަށް
ދެ ފަނޑިޔާރަކަށް އިންޒާރު ދިން މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުކުރި މީހަކު ބަންދުކޮށްފި
އަނަސްގެ މަރު: ޝަރީއަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ލިބުމުން އިސްތިއުނާފު ކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމަނީ