ކ. މާލެ
|
30 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 12:20
އިބްރާހީމް އާގިލް (18އ) މަރާލި މައްސަލައިގައި ދައުލަތުން ދައުވާ އުފުލާފައިވާ ހަމްދޫންއާއި މިޖުވާދު
އިބްރާހީމް އާގިލް (18އ) މަރާލި މައްސަލައިގައި ދައުލަތުން ދައުވާ އުފުލާފައިވާ ހަމްދޫންއާއި މިޖުވާދު
ރާއްޖެއެމްވީ
އާގިލްގެ މަރުގެ މައްސަލަ
އާގިލްގެ މަރު: ޚުލާސާ ބަޔާން އިއްވައިފި
 
އާގިލް މަރާލާފައިވަނީ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓްމަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ
 
ހަމްދޫން ހަމްޒަތާއި، އަލީ މިޖުވާދުގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވަނީ ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން ގަސްދުގައި މީހަކު މެރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ

ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ، ކޮކާ، އިބްރާހީމް އާގިލް (18އ) މަރާލި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ދައުލަތުން ދައުވާ އުފުލާފައިވަނީ ލ. ފޮނަދޫ، ހިޔާ، ހަމްދޫން ހަމްޒަތާއި، ސ. ހިތަދޫ، ސްވޭހުހީނާގެ، އަލީ މިޖުވާދުގެ އިތުރުން، ހއ. ދިއްދޫ ސްނޯބާޑް، އިބްރާހިމް ވިޝާމްގެ މައްޗަށެވެ. 

މި އަޑުއެހުމުގައި ކުރިއަށްދިޔައީ މި މައްސަލައިގައި ދައުވާލިބޭ އަލީ މިޖުވާދު މާލިކުއާއި، ހަމްދޫން ހަމްޒަތުގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާގެ ބައެވެ. އެގޮތުން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ އަޑުއެހުމަކީ ޚުލާސާ ބަޔާން އިއްވުމަށް ބޭއްވި އަޑުއެހުމެކެވެ.

ހަމްދޫން ހަމްޒަތާއި، އަލީ މިޖުވާދުގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވަނީ ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން ގަސްދުގައި މީހަކު މެރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއެވެ.

Advertisement

އާގިލް މަރާލާފައިވަނީ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓްމަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އެމް.އެމް.އޭ ސަރަޙައްދަށް އާގިލް ދަތުރުކުރި ލޯންޗް ކައިރިކުރި ތަނުންނެވެ. އާގިލް އަށް ފަރުވާދިނުމަށް ގެންދިޔަ އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން އޭރު ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އާގިލް އެހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައީ އެ ރޭގެ 7:30 ހާއިރުއެވެ.

ދައުލަތުން ވަނި ޝަފަހީ 14 ހެކިންނާއި، ކިތާބީ 10 ހެއްކެއް ހުށައަޅާފައެވެ. އަދި ފަހުންވެސް ސިއްރު ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި އިތުރު ހެއްކެއް ހުށައަޅާފައިވެއެވެ.

ދައުލަތުން ޚުލާސާ ބަޔާން އިއްވުމަށްފަހު، ދެން ކުރިއަށް ދިޔައީ ދިފާއުން ޚުލާސާ ބަޔާން އިއްވުމެވެ. ދެން އޮންނާނީ މި މައްސަލަ ސާބިތުވޭތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ކަނޑައެޅުމާއި ޙުކުމް ކުރެއްވުމެވެ.

މި މައްސަލައިގައި އިބްރާހީމް ވިޝާމްގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވަނީ ތޫނު އެއްޗެއް ނުވަތަ ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކޮށްގެން ގަސްތުގައި މީހަކު މެރުމުގައި އެހީތެރިވުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއެވެ. އެ ބައިވެސް ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރަށް ތާވަލު ކުރެވިފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އަނަސްގެ މަރު: ޝަރީއަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ލިބުން ލަސްވާތީ ޕީޖީގެ ކަންބޮޑުވުން
ގްރޫމްކޮށްގެން ގެސްޓްހައުސްއަކަށް ގެންގޮސް ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމަށް ތުހުމަތުވާ މީހާ ޝަރުތުތަކާއެކު ދޫކޮށްލުމުން ޕީޖީ ހައިކޯޓަށް
އަރުޝަދުގެ ޑްރަގް ނެޓްވޯކްގައި ހިމެނޭކަމަށް ބުނާ އަސްލަމް ނާޒިމްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވީ ރަނގަޅަށް: ހައިކޯޓު
ވަޅިއަކުން ބިރުދައްކައި، އާއިލާގެ މީހުންނަށް އިންޒާރު ދިން މައްސަލައެއްގައި މީހަކު ބަންދުކޮށްފި
ރިމޯޓު ކާރުގެ ޖޮއިސްޓިކް ތެރޭގައި ފޮރުވައިގެން ޑްރަގް ގެންގުޅުނުކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ބިދޭސީ މީހަކު ދޫކޮށްލައިފި
ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ އަމަލެއް ހިންގި މައްސަލައެއް ސާބިތުވި މީހަކު 18 އަހަރަށް ޖަލަށް
ދެ ފަނޑިޔާރަކަށް އިންޒާރު ދިން މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުކުރި މީހަކު ބަންދުކޮށްފި
އަނަސްގެ މަރު: ޝަރީއަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ލިބުމުން އިސްތިއުނާފު ކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމަނީ