ކ. މާލެ
|
29 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުދަ 12:33
ހައި ކޯޓުން ނެރުނު ވަގުތީ އަމުރު އިސްތިއުނާފު ކުރުމުން ބޭއްވި އަޑުއެހުމެއް
ހައި ކޯޓުން ނެރުނު ވަގުތީ އަމުރު އިސްތިއުނާފު ކުރުމުން ބޭއްވި އަޑުއެހުމެއް
ރާއްޖެއެމްވީ
އޮންލައިން ޓީޗިން ކޯސް
އޮންލައިންކޮށް ޓީޗިން ކޯސް ކުރިއަށްގެންދެވޭ ގޮތަށް ނެރުނު ވަގުތީ އަމުރަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ތަނެއް ނެތް: ސުޕްރީމް ކޯޓު
 
އެމްކިޔުއޭގެ ގަވާއިދަށް އަމަލު ކުރުން ފަސް ކުރުމަށް ވަނީ އަމުރު ކޮށްފައި
 
ވަަގުތީ އަމުރެއް ނެރެފައިވަނީ ހައި ކޯޓުގައި އެ މައްސަލަ ބެއްލެވި ތިން ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާގުން
 
ދައުލަތަށް ލިބޭނެ ގެއްލުމަކީ ކޮބައިކަން ދައުލަތަށް ސާފު ކޮށްދެވިފައިނުވޭ

ޓީޗިން ކޯސްތައް އޮންލައިންކޮށް ހިންގުން މަނާވާ ގޮތަށް މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ (އެމްކިއުއޭ) އިން ހެދި "އީ-ލާނިން ގައިޑްލައިން" އަށް އަމަލުކުރުން ފަސްކުރުމަށް ހައި ކޯޓުން ނެރުނު ވަގުތީ އަމުރުގެ އިސްތިއުނާފު އަޑުއެހުމެއް ބުދަ ދުވަހު ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ކުރިއަށްދިޔަ އަޑުއެހުމަކީ މި މައްސަލައިގެ ޙުކުމް ކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި އަޑުއެހުމެކެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ އޯގަސްޓް މަހު އެމްކިޔުއޭއިން ނެރުނު ގައިޑްލައިންގައިވާ ގޮތުން ޓީޗިންގެ އިތުރުން ޑޮކްޓަރުކަމުގެ ކޯހާއި ޑެންޓިސްޓްރީ ކޯސް، މަސައްކަތްކުރުމަށް ހާއްސަ ލައިސެންސެއް ބޭނުންވާ ހެލްތު ސައިންސަސް ގުޅޭ ކޯސްތަކާއި، ނާސިން ކޯހާއި، ގުރުއާން އަދި އެއާ ގުޅޭ ދާއިރާތަކާއި ޓެކްނިކަލް އަދި ވޮކޭޝަނަލް ތައުލީމާއި އިންޖީނިއަރިން އަދި އާކިޓެކްޗާ ވެސް އޮންލައިންކޮށް ކިޔަވައިދިނުން ވަނީ މަނާކޮށްފައެވެ.

މަންދު ކޮލެޖްގެ ދަރިވަރުންގެ 40 އިންސައްތައަކީ ޓީޗިން ދާއިރާގެ ކޯސްތަކުގައި އުޅޭ ދަރިވަރުން ކަން ފާހަގަކޮށް މާލެ ހައި އިން ބުނެފައިވަނީ އީ-ލަރނިންގެ ތެރެއިން މި ކޯސްތަކަށް ގިނަ ދަރިވަރުން ނުލިބޭ ނަމަ ކޮލްޖްގެ އެންރޯލްމަންޓް ދަށްވެ، ވިޔަފާރީގައި ގެއްލުންވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ބާކީ 60 އިންސައްތަ ދަރިވަރުންގެ ކިޔެވުންވެސް ހުއްޓުމަކަށް ހިނގައިދާނެ ކަމަށް ދައުވާގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޓީޗިންގެ ޑިގްރީ އަދި މާސްޓާސް އަށް ކިޔަވާ ވަރަށް ގިނަ ދަރިވަރުންނަކީ މިހާރު ވެސް ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވައިދޭ މީހުންނަށް ވުމާއެކު އޮންލައިންކޮށް ނުކިޔެވޭ ނަމަ، ރަށުން ބޭރަށް ދާން ޖެހި، އެތައް ބައެއްގެ ކިޔެވުމަށް ހުރަސްއެޅޭނެ ކަމަށްވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި މީގެ ސަބަބުން އެތައް ބައެއްގެ ވަޒީފާ ވެސް ގެއްލުމުގެ ބިރު އެބަ އޮތް ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި މައްސަލައިގައި މާލެ ހައި ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން އެދުނު ގޮތަށް ވަަގުތީ އަމުރެއް ނެރެފައިވަނީ ހައި ކޯޓުގައި އެ މައްސަލަ ބެއްލެވި ތިން ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާގުންނެވެ.

Advertisement

އެ އަމުރު ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފުކަމަށް ބުނެ ދައުލަތުން 3 ނުކުތާއެއް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށައަޅާފައިވެއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ވިދާޅުވީ، ވަގުތީ އަމުރަކަށް އެދި ހުށައަޅާފައިވަނީ ހައިކޯޓުގައި ކުރިއަށްދާ މައްސަލައިގެ މައުޟޫގައި ހިމެނޭކަމެއްކަމަށެވެ.

މި މައްސަލައަށް ބަލާއިރު، ޝަރީއަތުގައި ހިނގަމުންދާ މައުޟޫއީ މައްސަލައަށް ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުގެ ކުރިން އެދިފައިވާ ވަގުތީ ފަރުވާ ނުދީފިނަމަ، އީލާރނިންގ މެދުވެރިކޮށް ޓީޗިންގ ދާއިރާގެ ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ދަރިވަރުންނަށް އެ ފުރުސަތު ގެއްލިގެންދާނެކަމަށާއި، އޭގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތާއި، ދަރިވަރުންނަށްވެސް ފޫނުބެއްދޭ ވަރުގެ ގެއްލުމެއް ކުރިމަތިވާނެކަން ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ފެންނަން އޮތްކަމަށް ފަނޑިޔާރުން ވިދާޅުވިއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ދައުލަތަށް ލިބޭނެ ގެއްލުމަކީ ކޮބައިކަން ދައުލަތަށް ސާފު ކޮށްދެވިފައިނުވާކަންވެސް ފަނޑިޔާރުން ފާހަގަ ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި މައްސަލައިގައި ނިންމާފައިވަނީ ޓީޗިން ކޯސްތައް އޮންލައިންކޮށް ހިންގުން މަނާވާ ގޮތަށް މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ (އެމްކިއުއޭ) އިން ހެދި "އީ-ލާނިން ގައިޑްލައިން" އަށް އަމަލުކުރުން ފަސްކުރުމަށް ހައި ކޯޓުން ނެރުނު ވަގުތީ އަމުރަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ތަނެއް ނެތްކަމަށެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ނިންމެވީ ފަނޑިޔާރު އަލީ ރަޝީދު ހުސައިން، ފަނޑިޔާރު އައިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު އަދި ފަނޑިޔާރު ހުސްނުއްސުއޫދުއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް