ކ. މާލެ
|
28 ނޮވެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 05:48
ޕީއެސްޖީގެ ފަރިތަކުރުމުގައި ކޯޗު އެންރީކޭ
ޕީއެސްޖީގެ ފަރިތަކުރުމުގައި ކޯޗު އެންރީކޭ
ރޮއިޓާސް
ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު
އުނދަގޫ މެޗަކަށް ވިޔަސް، އެންރީކޭ އަށް އޮތީ އިތުބާރު!
 
ގުރޫޕުގެ ފަހު ކޮޅަށް ދާއިރު، ކުރިމަތީ އޮތީ އުނދަގޫ މެޗެއްކަން ފާހަގަކޮށް އޭނާ ބުނީ، ނިއުކާސަލް މެޗަކީ ވަރަށް މުހިންމު މެޗެއް ކަމަށް

ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗު އުނދަގޫ ވާނެ ކަމަށާއި، އެހެން ނަމަވެސް ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ފުރިހަމަ އަށް އިތުބާރު އޮންނަ ކަމަށް ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމަން (ޕީއެސްޖީ)ގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭ ބުނެފި އެވެ.

އެންރީކޭ މިހެން ބުނީ ނިއުކާސަލް މެޗުގެ ކުރިން އޮތް ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. އޭނާ ބުނީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގަކީ ވަރަށް ކުރު މުބާރާތެއް ކަމަށާއި، އެ މުބާރާތުގައި ކުޅެން ލިބެނީ މަދު މެޗުތަކެއް ކަމަށެވެ. އެކަހަލަ މުބާރާތެއްގައި ޕީއެސްޖީ ލައްވާލައިފައި އޮތީ އުނދަގޫ ގުރޫޕެއްގައި ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ގުރޫޕުގެ ފަހު ކޮޅަށް ދާއިރު، ކުރިމަތީ އޮތީ އުނދަގޫ މެޗެއްކަން ފާހަގަކޮށް އޭނާ ބުނީ، ނިއުކާސަލް މެޗަކީ ވަރަށް މުހިންމު މެޗެއް ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ އެ ގުރޫޕު މިހާރު އޮތް ގޮތުން އެންމެ ފަހު މެޗާ ހަމައަށް ވެސް ފުރުސަތު އޮންނާނެ ކަމަށާއި، ޕީއެސްޖީ އޮތީ ހުރިހާ ޙާލަތެއްގައި ވެސް ވާދަކުރަން ތައްޔާރަށް ކަމަށެވެ. މިހުރިހާ ކަމަކާއެކު ވެސް، ކުޅުންތެރިންނަށް އޭނާގެ ފުރިހަމަ އިތުބާރު އޮންނަ ކަމަށް ވެސް އެންރީކޭ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

Advertisement

އެންރީކޭ ބުނީ ޕީއެސްޖީއާ ހަވާލުވެ މިހާތަނަށް އޭނާ ކުރި މަސައްކަތަށް ބަލާއިރު، އެންމެ ބޭނުންވާ ކަހަލަ ޓީމެއް އަދި ނުފެންނަ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަަމަވެސް، ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި އަދި ވެސް ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން ކުރަން ހުރި ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އެހެންކަމުން، ޕީއެސްޖީން ދާން ބޭނުންވާ މިސްރާބުގައި ޓީމު ކުރިއަށްދާއިރު، ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ކަންކަން ހުރީ ދުރުގައި ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ޕީއެސްޖީގެ ސްކޮޑަށް ބަލާއިރު، ވަކި ވަކި ކުޅުންތެރިންގެ ހުނަރުތައް ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމަށާއި، މިހާރު ދެން ބޭނުންވަނީ އެކުވެގެން ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކެއް ނެރެން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ. އެކަމަށް އިޝާރާތްކޮށް އެންރީކޭ ބުނީ، އޭނާ ދެކޭ ގޮތުގައި ޕީއެސްޖީގައި ރަނގަޅު ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން ވަރަށް ގިނަ އެވެ. އަދި އެކަންކަން ރަނގަޅުކޮށް، ކުރިއަށް ދެވޭނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ޤަބޫލު ކުރެ އެވެ.

ނިއުކާސަލާ ދެކޮޅަށް އަމިއްލަ ދަނޑުގައި އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ނިކުންނައިރު، ޕީއެސްޖީ އޮތީ ގުރޫޕް އެފްގެ ދެ ވަނައިގަ އެވެ. އެއީ މިހާތަނަށް ކުޅުނު ހަތަރު މެޗުން ހަ ޕޮއިންޓާއެކު އެވެ. ހަމަ އެ އަދަދަށް މެޗު ކުޅެގެން އެއް ވަނައިގައި ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑަށް ލިބެނީ ހަތް ޕޮއިންޓެވެ. ތިން ވަނައިގައި ފަސް ޕޮއިންޓާއެކު އޭސީ މިލާން އޮތްއިރު، ފުލުގައި ނިއުކާސަލް އޮތީ ހަތަރު ޕޮއިންޓާއެކު އެވެ. ޕީއެސްޖީ އާއި ނިއުކާސަލް ވާދަކުރާ މެޗު ފަށާނީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ދަންވަރު ރާއްޖެ ގަޑިން އެކެއް ޖަހާއިރު އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް