ކ. މާލެ
|
27 ނޮވެންބަރ 2023 | ހޯމަ 21:44
ހދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް، އަލީ އާދަމް
ހދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް، އަލީ އާދަމް
ޖޭއެސްސީ
ހދ ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް
ވަރިވާން ދިޔަ އަންހެނަކަށް ޒާތީ މެސެޖް ފޮނުއްވި މެޖިސްޓްރޭޓް ޖަވާބުދާރީވެވަޑައިގަތުމަށް އިތުރު ދެ ދުވަސް
 
ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުން ދެން އޮންނާނީ 29 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި
 
29 ވަނަ ދުވަހު ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުވެވަޑައިނުގެންފިނަމަ، މައްސަލާގައި ކޮމިޓީން ގޮތެއް ނިންމާނެ

ވަރިވާން ދިޔަ އަންހެނަކަށް ޒާތީ މެސެޖް ފޮނުއްވި މެޖިސްޓްރޭޓް ޖަވާބުދާރީވުމަށް އިތުރު ދެ ދުވަސް ދިނުމަށް ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީން ނިންމައިފިއެވެ.

ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީގެ 7 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި، ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވިދާޅުވީ ހދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އަލީ އާދަމް ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައިވާ މައްސަލާގައި އަލީ އާދަމާ ބައްދަލުކުރަން ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުން ބޭއްވިނަމަވެސް، އަލީ އާދަމަށް ކޮމިޓީއަށް ވަޑައިގަތުމަށް ދެންނެވުމުން، އަލީ އާދަމް ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ވަކީލަކާއެކު ވަޑައިގަންނަވަން ބޭނުންފުޅުވާކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ވަޑައިގަންނަވަން އޮތް ދުވަހަކީ ހޯމަ ދުވަސް ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް ހޯމަ ދުވަހު އިތުރު ސިޓީއެއް ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވާފައިވާކަމަށާއި، ސިޓީގައި ވަނީ މައްސަލަ އިތުރަށް ދިރާސާކުރުމަށް ވަގުތު ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށް، ކަމަށް ޝަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ހޯމަ ދުވަހުގެ ކޮމިޓީއަށް އަލީ އާދަމް ވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށްވެސް ޝަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝަރީފް ވިދާޅުވީ އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގައި، 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަޑައިގަންނަވަން އަލީ އާދަމަށް ދެންނެވުނު ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް މައްސަލަ އިތުރަށް ދިރާސާކުރައްވައި، ހާޒިރުވެވަޑައިގެންނެވޭނެ ދުވަހަކީ ހޯމަ ދުވަސް ކަމަށް އަލީ އާދަމް ވިދާޅުވެފައިވާކަމަށެވެ. އަދި އެ ފުރުސަތު އަރުވާފައި ވާކަމަށާއި، ނަމަވެސް އަނެއްކާވެސް އެހެން އުޒުރެއް ދައްކަވާފައި ވާކަމަށެވެ.

Advertisement

ޝަރީފް ވިދާޅުވީ، އަލީ އާދަމް އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ފަދައިން އިތުރު ވަގުތު އެރުވުމަށް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް ފެންނަ ގޮތަކަށް ނިންމެވުމަށެވެ. އަދި ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ވަނީ އަލީ އާދަމަށް އިތުރު 2 ދުވަހުގެ ފުރުސަތެއް އެރުވުމަށް ނިންމަވާފައެވެ. އަދި ދެ ދުވަސް ފަހުން 29 ވަނަ ދުވަހު ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރުމަށް ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ.

29ގައި ވަޑައިނުގެންފިނަމަ ހާޒިރުވެވަޑައިނުގަތް ކަމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށްވެސް ކޮމިޓީން ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ.

ކޮމިޓީ ނިންމަވާލައްވަމުން މުގައްރިރު ވިދާޅުވީ، 29 ވަނަ ދުވަހަކީ އެންމެ ފަހު ފުރުސަތު ކަމަށާއި، 29 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ށް ވަޑައިގަތުމަށް ދަންނަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ވަރިވާން ކޯޓަށް އެދި ހުށަހެޅި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އަންހެން މީހާއަށް ގުޅުއްވައި މެސެޖުކުރެއްވި މައްސަލާގައި، ހދ ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އަލީ އާދަމް ވަނީ ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް