ކ. މާލެ
|
27 ނޮވެންބަރ 2023 | ހޯމަ 11:07
ނަދީމްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގެ އިސްތިއުނާފު އަޑުއެހުމެއްގެ ތެރެއިން
ނަދީމްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގެ އިސްތިއުނާފު އަޑުއެހުމެއްގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
ނަދީމްގެ މަރުގެ މައްސަލަ
ނަދީމްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުވާ މީހުން ބަންދުނުކުރި މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފި
 
ނަދީމްގެ މަރުގެ މައްސަލަ ސާބިތު ނުވާކަމަށް ކަނޑައެޅި ތާރީޚުން ފެށިގެން މިހާތަނަށް މަފާޒްގެ މައްޗަށް 2 މައްސަލައެއްގައި ދައުވާ އުފުލާފައިވޭ
 
ބަންދުކުރަން އެދެނީ ހައިކޯޓުން މައްސަލަ ނިމޭއިރު އެ މީހުންގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތުމުންކަމަށް ދައުލަތުން ބުނޭ

ހއ. ތަކަންދޫ އިބްރާހީމީ ހިޔާ، އުމުރުން 23 އަހަރުގެ ނަދީމު ޢަބްދުއްރަޙީމް އަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ މަރާލި މައްސަލައިގައި ސަލާމަތްވި މީހުން، ދައުލަތުން ހުށައަޅާފައިވާ އިސްތިއުނާފުގެ އަޑުއެހުންތައް ނިމެންދެން ބަންދު ނުކޮށްދޭން ހައިކޯޓުން ނިންމި ނިންމުން ދައުލަތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށައަޅައިފިއެވެ.

އެންމެންގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތު ނުވެ ދޫވި މައްސަލަ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކޮށްފައިވާއިރު، ދައުލަތުން އެދިފައިވަނީ އިސްތިއުނާފު އަޑުއެހުން ނިމެންދެން ދައުވާލިބޭ ފަރާތްތައް ބަންދުކޮށްދިނުމަށެވެ.

ދައުލަތުން ވަނީ އެމީހުންގެ ހައްޔަރާއި ބަންދު ރެކޯޑުވެސް ހުށައަޅާފައެވެ. އަދި ދަށު ކޯޓުގެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ދިޔައިރުވެސް އެމީހުން ތިބީ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފައިކަން ދައުލަތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ނަދީމްގެ މަރުގެ މައްސަލަ ސާބިތު ނުވާކަމަށް ކަނޑައެޅި ތާރީޚުން ފެށިގެން މިހާތަނަށް މަފާޒްގެ މައްޗަށް 2 މައްސަލައެއްގައި ދައުވާ އުފުލާފައިވާ ކަމަށާއި، އޭނާގެ ކުށުގެ ރެކޯޑުތަކެއް އެބަހުރިކަމަށް ދައުލަތުގެ ވަކީލުން ވަނީ ހައިކޯޓުގައި ވިދާޅުވެފައެވެ.

އޭގެ ތެރެއިން ހުސައިން ޝާމީންއާއި ކަރަމް ސުހައިލް ވަނީ އެމީހުން ވަޒީފާގައި އުޅޭކަމުގެ ލިއުންތައް ހުށައަޅާފައެވެ.

އެހެންނަމަވެސް، މިމަހުގެ 20 ވީ ހޯމަ ދުވަހު ހައިކޯޓުން ނިންމީ އިސްތިއުނާފް މަރުހަލާގައި މީހުން ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރުމާމެދު އަމަލުކުރާނެ އިޖްރާއަތެއް ނުވަތަ ގާނޫނެއް ނުވަތަ ގަވާއިދެއްގައި ބަޔާންވެފައި ނެތްކަމަށެވެ. އެގޮތުން އިސްތިއުނާފުގެ މަރުހަލާގައި ކުރިން ހައިކޯޓުން މީހުން ބަންދުކުރިޔަސް، އެ މައްސަލައާ މި މައްސަލައާ ތަފާތުކަމަށް އެ ނިންމުމުގައި ވެއެވެ.

Advertisement

އެ މައްސަލާގައި ގޮތް ނިންމެވި ތިން ފަނޑިޔާރުން ކަމަށްވާ ފަނޑިޔާރު ހުސައިން މަޒީދާއި، އިސް ފަނޑިޔާރު ހުސައިން ޝަހީދާއި، ފަނޑިޔާރު މުހައްމަދު ސަލީމުގެ ނިންމެވުމުގައި ބުނީ އެ މީހުން ބަންދުކުރަން އެދެނީ ހައިކޯޓުން މައްސަލަ ނިމޭއިރު އެ މީހުންގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތުމުން ކަމަށް ދައުލަތުން ބުނެފައިވިޔަސް، ދައުވާލިބޭ މީހުންގެ ތެރެއިން މަފާޒަކީ އެހެން މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މިވަގުތު ބަންދުގައި ހުރި މީހެއް ކަމަށެވެ.

ހަމައެހެންމެ، އެ މީހުން މި މަރުހަލާގައި ބަންދުކުރަންޖެހޭ ސަބަބެއް ދައުލަތަށް ނުދެއްކޭ ކަމަށްވެސް އެ ނިންމުމުގައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން، އިސްތިއުނާފީ މަރުހަލާގައި ކޯޓުން މައްސަލަ ނިމެންދެން އެ މީހުން ބަންދު ކުރުމުގެ އަމުރެއް ނެރެދެވެން ނެތްކަމަށް އެ އަމުރުގައި ވެއެވެ.

ހައިކޯޓުގެ އެ ނިންމުން ދައުލަތުން މިހާރު ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފައެވެ.

2017 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި މާލޭގެ ޓާމިނަލް ކެފޭ ތެރޭގައި ގްރޫޕަކުން ގޮސް ތޫނު އެއްޗެހިން ހަމަލާދީ ނަދީމަށް ހަމަލާދީ މަރާލި މައްސަލާގައި ދައުލަތުން ދައުވާކުރީ ގ. ޝާރާޒް، މުހައްމަދު މަފާޒާއި، ލ. ގަމު ތުނޑީ އަވަށު ވިދާތަރި، އަލީ ނިފާޒާއި، ރ. އިންނަމާދޫ ސަމަންތާ ހުސައިން ސާމިހުގެ އިތުރުން، ގއ. ގެމަނަފުށީ ހަވާސް، މުހައްމަދު ކަރަމް ސުހައިލުގެ މައްޗަށެވެ.

ނަމަވެސް އެ މީހުންގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުނުވާ ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިދިޔަ އަހަރު އޮތީ ހުކުމްކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އަނަސްގެ މަރު: ޝަރީއަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ލިބުން ލަސްވާތީ ޕީޖީގެ ކަންބޮޑުވުން
ގްރޫމްކޮށްގެން ގެސްޓްހައުސްއަކަށް ގެންގޮސް ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމަށް ތުހުމަތުވާ މީހާ ޝަރުތުތަކާއެކު ދޫކޮށްލުމުން ޕީޖީ ހައިކޯޓަށް
އަރުޝަދުގެ ޑްރަގް ނެޓްވޯކްގައި ހިމެނޭކަމަށް ބުނާ އަސްލަމް ނާޒިމްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވީ ރަނގަޅަށް: ހައިކޯޓު
ވަޅިއަކުން ބިރުދައްކައި، އާއިލާގެ މީހުންނަށް އިންޒާރު ދިން މައްސަލައެއްގައި މީހަކު ބަންދުކޮށްފި
ރިމޯޓު ކާރުގެ ޖޮއިސްޓިކް ތެރޭގައި ފޮރުވައިގެން ޑްރަގް ގެންގުޅުނުކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ބިދޭސީ މީހަކު ދޫކޮށްލައިފި
ދިވެހިބަހަށް އިސްކަންދީގެން ލިއުންތައް އުފެއްދުމާއި ބޭރު ބަސްތައް މަދުކުރުމުގައި ޖުޑީޝަރީއަށްވުރެ ކުރީގައި އުޅޭ ބަޔަކު ނެތް: ހުސްނުއްސުއޫދު
ޝަރީއަތްތަކުގައި ދެކެވޭ ވާހަކަތައް ވަގުތުން ލިއުމަށް ތިރިކުރުމަށް "ކޭލި" ސޮފްޓްވެއަރ އިފްތިތާހުކޮށްފި
މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އަދަދު ގުނާނީ ހުސްގޮނޑިވެސް ހިމަނައިގެން: ސުޕްރީމް ކޯޓު