ކ. މާލެ
|
27 ނޮވެންބަރ 2023 | ހޯމަ 08:13
ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑު (ޕީސީބީ)
ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑު (ޕީސީބީ)
ޕީސީބީގެ މެންބަރުކަން
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޕީސީބީގެ ޤާނޫނީ ދާއިރާގެ މެންބަރުކަމަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަނުކުރައްވައިފި
 
ޤާނޫނީ ދާއިރާގެ މެންބަރުކަމަށް އައްޔަންކުރައްވާފައި ވަނީ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ނަޝާޠު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުގެ ޤާނޫނީ ދާއިރާގެ މެންބަރުކަމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަނުކުރައްވައިފިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، ޤާނޫނު ނަންބަރު 3/2013 (ދައުލަތުގެ ވިޔަފާރި ތަންތަން ޕްރައިވަޓައިޒް ކުރުމާއި ކޯޕަރަޓައިޒްކުރުމާއި އަދި މޮނިޓަރކޮށް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 3 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުގެ ޤާނޫނީ ދާއިރާގެ މެންބަރުކަމަށް އައްޔަންކުރައްވާފައި ވަނީ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ނަޝާޠުއެވެ.

އޭނާ އެ މަޤާމަށް އައްޔަންކުރެއްވީ އާދިއްތަ ދުވަހުއެވެ.

Advertisement

އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ނަޝާޠު އަކީ އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ މިޑްލްސެކްސް ޔުނިވަރސިޓީން މާސްޓަރސް އޮފް ލޯ އިން އިންޓަރނޭޝަނަލް ލޯ ހާޞިލުކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ނަޝާޠު އެންމެ ފަހުން ހުންނެވީ އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ސްޓޭޓް ކައުންސެލްގެ މަގާމުގައެވެ.

ޕީސީބީގެ މެންބަރުން މަދުވުމުން ކުންފުނިތަކަށް ބޭފުޅުން އައްޔަންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނުކުރެވި ވަނިކޮށް، ރައީސް ޑރ.މުއިއްޒު ވަނީ މި މަހު އިތުރު ބޭފުޅުން ވެސް ޕީސީބީ އަށް އައްޔަންކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން މިމަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުގެ މެންބަރުކަމަށް ޙަސަން މުޣުނީ ވަނީ އައްޔަންކުރައްވާފައެވެ. މުޣުނީ އަކީ މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީގެ މަގާމާއި ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމާއި އަދި ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކުގެ އިސްމަގާމުތައް ފުރުއްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. މީގެއިތުރުން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެނޭޖްމަންޓް ކޮންސަލްޓަންޓުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ހަސަން ޒަރީރު ވެސް ޕީސީބީ ބޯޑަށް ވަނީ އައްޔަންކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް