ކ. މާލެ
|
26 ނޮވެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 10:08
ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލް މެންބަރު އަދި މަޑަވެލި ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު މުއާޒު މުހައްމަދު ރަޝީދު
ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލް މެންބަރު އަދި މަޑަވެލި ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު މުއާޒު މުހައްމަދު ރަޝީދު
ރާއްޖެއެމްވީ
ޕީޕީއެމްގެ ހިންގުން
ވަރުގަދަ ޕާޓީއެއް ބަލިކުރުމަށްފަހު ވެރިކަމަށް އާދެވުނީ ޕީޕީއެމް ރަނގަޅު ގޮތުގައި ހިންގާފައިވާތީ: މުއާޒު
 
ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ޕާޓީ ދެވަނަ ދަރަޖާގެ ޕާޓީއެއްގެ ގޮތުގައި އޮންނާކަށް ނުޖެހޭ
 
މިފާއިތުވި 5 އަހަރު ޕާޓީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހުންނެވީ ޖަލުގައި
 
ވެރިކަން އަލުން އަނބުރާ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރީ ވަރަށް ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކާއެކު

ރާއްޖޭގައި އޮތް ވަރުގަދަ ޕާޓީއެއް ބަލިކުރުމަށްފަހު ވެރިކަމަށް އާދެވުނީ ޕޮރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޕީޕީއެމް) ރަނގަޅު ގޮތުގައި ހިންގާފައިވަތީ ކަމަށް އެޕާޓީގެ ކައުންސިލް މެންބަރު އަދި މަޑަވެލި ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު މުއާޒު މުހައްމަދު ރަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމްގައި މުއާޒު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ހަދައި މަސައްކަތް ކުރަނީ ވެރިކަން ހޯދުމަށް ކަމަށާއި، ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ކުރުމަށް ކަމަށެވެ. ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން ކުރީ އެ މަސައްކަތްކަން ފާހަގަކުރައްވައި މުއާޒު ވިދާޅުވީ ވެރިކަން އަލުން އަނބުރާ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރީ ވަރަށް ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކާއެކު ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ޕާޓީ ބަލިކުރުމަކީ ފަސޭހަ މަސައްކަތެއް ނޫން ކަމަށާއި، މިފާއިތުވި 5 އަހަރު ޕާޓީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހުންނެވީ ޖަލުގައި ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެ ދުވަސްތަކުގައި ވެސް ޕާޓީ ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ހިންގާފައިވާ ކަމަށާއި، ޕާޓީ ހިންގުމުގައި ވެސް ވަރުގަދަ ލީޑަރުންތަކެއް ހަރަކާތްތެރިވެވަޑައިގެންނެވި ކަމަށެވެ.

Advertisement

ޕީޕީއެމް ރަނގަޅަށް ނުހިންގާ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތަކަށް ރައްދު ދެއްވައި މުއާޒު ވިދާޅުވީ ޕާޓީ ރަނގަޅަށް ނުހިންގާނަމަ ވެރިކަން ނުލިބޭނެ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން މުއާޒު ވިދާޅުވީ ދިމާވި ބައެއް ކަންކަމާއި ގުޅިގެން ޔާމީންގެ ފަރާތުން ސްޓީރިއަން ކޮމެޓީއެއް އުފައްދަވާ ވަކިން މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ވެސް ޕާޓީގެ އަސާސީ ގަވާއިދާ ހިލާފު ކަމެއް ކަމަށެވެ. މިއަދާ ހަމައަށް އައިރު ކައުންސިލަށް ވެސް އެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްފައިނުވާ ކަމަށް މުއާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޕީއެންސީއަށް އާއްމު މެންބަރުން އިތުރު ކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި މުއާޒު ވިދާޅުވީ އެއީ މައްސަލައެއް ނޫން ކަމަށާއި، ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ޕާޓީ ދެވަނަ ދަރަޖާގެ ޕާޓީއެއްގެ ގޮތުގައި އޮންނަން ނުޖެހޭ ކަމަށެވެ.

މުއާޒު ވިދާޅުވީ ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީއަކީ އެއް ފިކުރެއްގެ ބައެއް ކަމަށާއި، މީގެ ކުރިން ޕީއެންސީ ވެސް އޮތީ ޕާކުކުރެވިފައި ކަމަށެވެ. އެއްވެސް ހަރަކާތެއްގައި އިސްކޮށް ޕީއެންސީ މަސައްކަތް ކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި، މިހާރު ހާލަތު ބަދަލުވުމުން ޕީޕީއެމްއަށްވުރެ އިސްކޮށް ޕީއެންސީން ހަރަކާތްތެރިވާންޖެހޭ ކަމަށް މުއާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިސްބަތްވެ ވަޑައިގަންނަވާ ޕާޓީއަކީ ޕީއެންސީ. އެހެންވީމަ ޕީއެންސީއަކީ މެންބަރުން ގިނަ ޕާޓީއަކަށް ހަދަންޖެހޭ. އެއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ވުމަށްޓަކައި ޑރ.މުއިއްޒަށް ފުރުސަތު ލިބިވަޑައިގެންނެވީ ޕީއެންސީ. އެހެންވީމަ ޕީއެންސީއަކީ ކުޑަ ޕާޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭއްވޭކަށް ނެތް ފުރަތަމަ ކަމަކަށް. އެހެންވީމަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އިރުޝާދާއެކު އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް މިކުރަނީ ޕީއެންސީއަށް ވީހާ ވެސް ގިނަ މެންބަރުން އިތުރު ކުރަން އެނގޭތޯ. އެގޮތުން ފުރަތަމަ ޓާގެޓަކީ މީގެ ކުރިން ކަނޑައެޅި ޓާގެޓަކީ ޑިސެންބަރު ކުރިން 10،000 މެންބަރުން ހަމަކުރުން. 10،000 މެންބަރުން ހަމަކުރީމަ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ލިބޭ ފައިސާ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ލިބެނީ. 10،000 މެންބަރުން ހަމަވާ ޕާޓީތަކަށް.
ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލް މެންބަރު އަދި މަޑަވެލި ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު މުއާޒު މުހައްމަދު ރަޝީދު

މިހާރުގެ ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒަކީ ވެސް ޔާމީންގެ ދައުރުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ބޭފުޅެއް ކަމަށާއި، މިހާރުގެ ވެރިކަން މުއިއްޒަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވުމުން އެ މަނިކުފާނަށް ގައުމު ހިންގުމުގައި އެއްބާރުލުން ދޭންޖެހޭ ކަމަށާއި، ވެރިކަން ދިފާއު ކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި އުންމީދުކުރައްވަނީ ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ޔާމީނާއި، ރައީސް މުއިއްޒުގެ މައްސަލައެއް އޮތްނަމަ ހައްލުވެ އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވުން ކަމަށް މުއާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް