ކ. މާލެ
|
26 ނޮވެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 07:28
މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ގޮވަމުން ދިޔައީ ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ހަމަލާތައް ހުއްޓާލުމަށް
މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ގޮވަމުން ދިޔައީ ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ހަމަލާތައް ހުއްޓާލުމަށް
ރޮއިޓާސް
ފަލަސްތީނަށް ތާއީދުކޮށް ލަންޑަންގައި މުޒާހަރާއެއް
ޣައްޒާގެ ހަމަނުޖެހުންތައް ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ހުއްޓާލުމަށް ލަންޑަންގެ ރައްޔިތުން ގޮވާލައިފި
 
މި މުޒާހަރާގައި އަންދާޒާކުރާ ގޮތުގައި ތިން ލައްކަ މީހުން ބައިވެރިވި އިރު، މިއީ ލަންޑަނުގައި މިހާތަނަށް ފަލަސްތީނަށް ތާއީދުކޮށް ބޭއްވި އެންމެ ބޮޑު އެއް މުޒާހަރާ

ޣައްޒާގައި ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށާއި އިސްރާއީލާއި ފަލަސްތީނާ ދެމެދު ހިނގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތައް ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށާއި ފަލަސްތީނުގެ 15،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޝަހީދުކޮށްލި މައްސަލަ ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް ގޮވާލައި ލަންޑަންގެ މެދުތެރެއަށް އެތައް ހާސް ބަޔަކު ހޮނިހިރު ދުވަހު އެއްވެއްޖެ އެވެ.

"ނޭޝަނަލް މާޗް ފޯ ފަލަސްތީން" ގެ ނަމުގައި ބޮޑު މުޒާހަރާއެއް ބާއްވާފައި ވަނީ އިސްރާއީލާއި ހަމާސް އާ ދެމެދު ވަގުތީ ގޮތުން ހަނގުރާމަ މެދުކަނޑާލަން އެއްބަސްވެފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ. މި މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ވަނީ "ސީޒްފޯމް ނައު!" އަދި "ސްޓޮޕް ދަ ވޯ އޮން ޣައްޒާ" ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ހިފައިގެން ނުކުމެ، ހަމަނުޖެހުންތައް ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލާފައެވެ.

ފަލަސްތީނަށް ތާއީދުކޮށް ލަންޑަންގައި ބޭއްވި މި ބޮޑު މުޒާހަރާގައި އަންދާޒާކުރާ ގޮތުގައި ތިން ލައްކަ މީހުން ބައިވެރިވިއެވެ. އަދި މިއީ ލަންޑަނުގައި މިހާތަނަށް ބޭއްވި ފަލަސްތީނަށް ތާއީދުކުރާ އެންމެ ބޮޑު އެއް މުޒާހަރާ އެވެ. ނަސްލީ ނަފްރަތު އުފެއްދުމުގެ ކުށުގައި އެ އެއްވުމުގެ ތެރެއިން ފަސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ރިޕޯޓުކުރި ނަމަވެސް ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުގައި މުޒާހަރާ އޮތީ ސުލްހަވެރިކޮށެވެ.

ހަނގުރާމަ މެދުކަނޑާލައިފައި އޮތަސް ބޮމުގެ ހަމަލާތަކުން ހަފުސްވެފައިވާ ޣައްޒާގެ ރައްޔިތުންނަށް އަދިވެސް ލުޔެއް ނުލިބެއެވެ. މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ދަނީ ފަލަސްތީނަށް ދާއިމީ ސުލްހައާއި ސަލާމަތަށް ގޮވާލަމުން ނެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ފަލަސްތީނަށް ތާއީދުކޮށް ލަންޑަންގައި ނުކުތުމުން ދޭހަވަނީ ހަމަނުޖެހުންތަކަށް އާންމުންގެ ނުރުހުން އިތުރުވަމުންދާ ކަމެވެ.

ޣައްޒާގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށާއި އިސްރާއީލާއި ފަލަސްތީނުގެ މައްސަލައިގެ އަސްލުތަކަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް ހަރުދަނާ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށް މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސަރުކާރަށް ގޮވާލާފައެވެ.

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ބުނަނީ ޣައްޒާގެ ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ނުރައްކަލާއި ނިކަމެތިކަމުގެ ތެރޭގައި އަބަދު ދިރިނޫޅެވޭނެ ކަމަށެވެ. ޣައްޒާގެ ލޮކްޑައުން އުވާލުމާއެކު ހިނގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތައް ދާއިމީކޮށް ނިމުމަކަށް ގެނައުމަކީ މިވަގުތަށް އޮތް އެންމެ ކުޑަމިންވަރު ކަމަށް މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް