ކ. މާލެ
|
24 ނޮވެންބަރ 2023 | ހުކުރު 20:16
އިސްރާއިލުގެ ހަމަލާގައި ގެދޮރު ގެއްލުނު ކުއްޖަކު ކާއެތިކޮޅެއް ހޯދަން ތެއްޔެއް ހިފައިގެން
ޣައްޒާގެ ހާލަތު
ޣައްޒާގެ މައިންގެ ދުޢާއަށް، މުޅި ދުނިޔެ މިއަދު ލަދުގަންނަންޖެހޭ!
 
ކުޑަކުއްޖަކަށް މިއަދު މި ބިންމަތީގައި އޮތް އެންމެ ނުރައްކާ ތަނަކީ ޣައްޒާ
 
ޞިއްޙީ ފަރުވާއާއި، ފެނާއި، ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތްތަކާއި، ފައިދާ ހުރި ކާބޯތަކެތިވެސް ލިބޭކަށް ނެތް

ކުޑަ ކުދިންނަކީ އެންމެންގެ ލޯތްބާއި، އަޅާލުމާއި، އޯގާތެރިކަން ބޭނުންވާ މަޢުސޫމު ބައެކެވެ. އަނެކާގެ ފަރާތުން ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ޙައްޤުވާ ބައެކެވެ. ދުނިޔަވީ ހާސްކަމާއި ނުތަނަވަސްކަމުގެ އޮއެވަރުގައި ނުޖެހި، ހަމަޖެހިލައިގެން ދުވަސްތައް ގުނާ، ނަފުސު ބިނާ ކުރުމުގައި އުޅެ، ބޮޑުވުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައި ވާ ބައެކެވެ. ނަމަވެސް، އަދުގެ ދުނިޔޭގައި ކަން ވަމުން ދަނީ އެފަދައަކުން ނޫނެވެ. ހޭޖެހޭ ޢުމުރުގައި ތިބި ބައެއްގެ ޢަމަލުތަކުގެ ޝިކާރައަކަށް ވެދަނީ މި ދެންނެވި ކުދިންނެވެ. ކުރިމަތިލުންތަކާއި، ހަމަނުޖެހުންތަކާއި، ޢުދުވާންތަކުގައި، ޖިސްމާނީ އަދި ނަފުސާނީ ގޮތުންވެސް ކުޑަ ކުދިންނަށް އުފުލަން ޖެހޭ ވޭނާއި ކެކުޅުން ބޮޑެވެ. ވަކި ތަނަކަށް އުފަންވީތީ، ވަކި ޙައްޤަކުން މަޙްރޫމު ކުރެވިގެން ނުވާނެއެވެ. ފަލަސްޠީނުގެ ޣައްޒާގެ ވާހަކަ މުޅިން ތަފާތެވެ.

ކުޑަކުދިންނާ ބެހޭ އދގެ ޖަމިއްޔާ (ޔުނިސެފް)ގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑައިރެކްޓަރ ކެތުރީން ރަސަލް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، ކުޑަކުއްޖަކަށް މިއަދު މި ބިންމަތީގައި އޮތް އެންމެ ނުރައްކާ ތަނަކީ ޣައްޒާއެވެ. އޮކްޓޯބަރު 7 ވަނަ ދުވަހު އިޒްރޭލުން ޣައްޒާގައި ހިންގަން ފެށި ޖަރީމާތައް، ޤަތުލުޢާންމަކަށް ބަދަލުވެފައި ވާ އިރު، އދގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ކެތުރީން ވަނީ، އެ ޢުދުވާންތަކުގައި ފުރާނަ ގެއްލިދިޔަ ކުދިންގެ ޢަދަދު 5300 އަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރާފައި ވާ ކަން ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement

ކެތުރީން ވަނީ ހުސްވި ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ޣައްޒާއަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާ، އެ ސިޓީގެ އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިން އުޅެމުންދާ ޙާލު ބައްލަވާލައްވާފައެވެ. އެއްގަމާއި ކަނޑާއި ވައިގެ މަގުން ޔަހޫދީންގެ ޙަމަލާތައް ޣައްޒާއަށް އަމާޒުކޮށް، މުޅި ރަށް ހަފުސްކޮށްފައި ވާ އިރު، އެކަމުގެ އެންމެ ބޮޑު އަގެއް އަދާ ކުރަމުން ދަނީ ކުޑަކުދިން ކަމީ، ޤަބޫލު ކުރަން ޖެހިފައި އޮތް ހިތްދަތި ޙަޤީޤަތެވެ.

ޣައްޒާ ކޮންޓްރޯލް ކުރަމުންދާ ޙަމާސް ޖަމާޢަތަކީ ޓެރަރިސްޓުން ކަމުގައި އިޒްރޭލުން ސިފަކުރާ އިރު، ޙަމާސް ޖަމާޢަތުގެ ވަސް މި ބިންމަތިން ފޮހެލުމަށް ކަމަށް ބުނެ ޣައްޒާއަށް ޙަމަލާ ދެމުން ދަނީ އެޔެއް މިޔެއް ބެލުމެއް ނެތިއެވެ.

މިއަދު ކުޑަކުއްޖަކަށް މި ދުނިޔެމަތީގައި އޮތް އެންމެ ނުރައްކާ ތަނަކީ ޣައްޒާ. ޣައްޒާގަ ނެތް، ރައްކާތެރި ހަމަ އެންމެ ތަންފުކެއްވެސް. ރައްކާތެރިކަމަށް ހުށަހެޅިފައި ވާ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ނެތް އެކަށީގެންވާ ޢުމްރާނީ ވަޞީލަތްތަކެއް. ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރެވޭކަށް ނެތް. މި ދެންނެވި ތަންތަނަކީ ޢާންމުންގެ އެތައް ބަޔަކަށް ބޭނުންވާ ތަންތަން. ގެދޮރު ގެއްލިފައިވާ ކުދިންގެ ތެރެއިން، ރައްކާތެރި ހިސާބުތަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި ޢާއިލާތަކާ ވަކިވެފައިވާ ކުދިންނާއި، އެއްވެސް ބޮޑު މީހަކާ ނުލާ ހޮސްޕިޓަލުތަކަށް ގެނެވޭ ކުދިންގެ ޢަދަދުތައް އިތުރުވާ ކަމީ، އަހަރެމެން ވަރަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް. މި ދެންނެވި ކުދިންނަކީ ވަރަށް ނާޒުކު ޙާލެއްގަ ތިބި ކުދިން. އެފަދަ ކުދިން ދެނެގަނެ، އެކުދިންނަށް ބޭނުންވާ އޯގާތެރިކަމާއި އަޅާލުން، ވަގުތީ ގޮތުން ނަމަވެސް އެބަޖެހޭ ހަމަޖައްސައިދޭން. ޢާއިލާތައް ވީތަންތަން ދެނެގަނެ، އަލުން އަނބުރާ ޢާއިލާތަކާ ބައްދަލުވެވޭނެ ގޮތް އެބަ ޖެހޭ ހަދައިދޭން.
ކެތުރީން ރަސަލް؛ ޔުނިސެފްގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑައިރެކްޓަރ

15 މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ އދގެ އެންމެ ބާރުގަދަ މަޖިލިސް ކަމަށް ވާ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން، އަންހެނުންނާ ބެހޭ އދގެ އިދާރާގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑައިރެކްޓަރ ސީމާ ބަޙޫސް ދެކެވި ވާހަކަތަކަކީ، ހިތެއް އޮތް މީހަކަށް ވިއްޔާ، އަޑު އަހަން މާ ފަސޭހަ ވާހަކަތަކެއް ނޫނެވެ.

ޣައްޒާގެ މައިން މިއަދު ދުޢާ ކުރަނީ ހަމަޖެހުމާއި ސުލްޙައަށް ކަމަށާ، އެ ސުލްޙަ ލިބެން ނެތް ނަމަ އެމީހުންގެ ދުޢާއަކަށް ވަނީ އަތްމަތީގައި ދަރިން ބާއްވާލައިގެން ނިދީގައި ތިއްބާ އަވަސް މަރަކުން އެންމެ އެކީގައި މަރުވެ ދިއުމަށް އެދި ކުރާ ދުޢާއެއް ކަމަށް ސީމާ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. މިއީ ދުނިޔޭގެ ކޮންމެ ހިސާބެއްގައި ނަމަވެސް، މަޔަކު އެ ދުޢާއެއް ކުރާނަމަ، ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުޖުތަމަޢު ލަދުގަންނަންޖެހޭ ވަރުގެ ދުޢާއެއް ކަންވެސް ސީމާ ވަނީ ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ.

އެވަރުންވެސް އިޒްރޭލަށް ކުރި އެއްވެސް އަސަރެއް ނެތެވެ. ކުޅެނީ މުޅިންވެސް ދިފާޢަށެވެ. އަނިޔާ ލިބޭ ބަޔަކީ އިޒްރޭލު ކަމަށް ދައްކައިގެންނެވެ. އިޒްރޭލުގެ ނަމުގައި އދގައި ވަކާލާތު ކުރާ ގިލާޑު އަރޑަންގެ ވާހަކަތަކުން ކިތަންމެ ރަނގަޅަކަށްވެސް އެކަން ސާފުވެއެވެ.

ހޮސްޕިޓަލު ފަދަ ތަންތަން ނިވާފަތްގަނޑަކަށް ހަދާ، ޢާންމު ރައްޔިތުން އިންސާނީ އައްޑަނަތަކަކަށް ހަދައިގެން ޙަމާސް އިން ޓެރަރިސްޓް ހަރަކާތްތައް ހިންގާ ކަމަށް ޔަހޫދީން އަމާޒު ކުރާ އިލްޒާމުތަކަށް ޙަމާސް އިން ދެކޮޅު ހަދައެވެ. 

އިޒްރޭލުގެ ޢުދުވާންތައް، ހޮސްޕިޓަލުތަކަށް ޢަމާޒު ކުރާ އިރު، އެތަންތަނަކީ ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް އެތައް ކުދިންނެއް އުފަންވާ ތަންތަނެވެ. ކުރިއަށް އޮތް މަހެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކަނިވެސް ޣައްޒާއިން 5500 މީހަކު ވިހާނެ ކަމަށް އާބާދީއާ ބެހޭ އދގެ އިދާރާއިން އަންދާޒާ ކުރެއެވެ. ނުރައްކާތެރި ބޮންތަކާއި އެނޫންވެސް ބަރުހަތިޔާރުތައް ބޭނުންކޮށްގެން ޣައްޒާއަށް ދެމުންދާ ޢުދުވާނީ ޙަމަލާތަކުގެ ތެރޭގައި، ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ގާތްގަނޑަކަށް 180އެއްހާ މީހުން ޣައްޒާގައި ވިހައެވެ. ވިހާ މީހުންނާއި، އެ މީހުންގެ ބަނޑުން  އުފަންވި ދަރިންނަށްވެސް ސަލާމަތްތެރިކަމެއް އެ ވެށީގައި ނެތެވެ. ނަސްލު ދޮވެލުމުގެ ޤަތުލުޢާންމު ފެށިފަހުން ފާއިތުވީ 47 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ޣައްޒާ ސިޓިގައި 7000 އެއްހާ މީހުން ވިހާފައި ވާ އިރު، އެމީހުންނާއި އެމީހުންގެ ދަރިންނަށް ބޭނުންވާ ޞިއްޙީ ފަރުވާއާއި، ފެނާއި، ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތްތަކާއި، ފައިދާ ހުރި ކާބޯތަކެތިވެސް ލިބޭކަށް ނެތެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް