ކ. މާލެ
|
24 ނޮވެންބަރ 2023 | ހުކުރު 13:23
އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ރައީސް މޫސާ އަލީ މަނިކު (މޫކޭ)
އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ރައީސް މޫސާ އަލީ މަނިކު (މޫކޭ)
އެމްޑީޕީ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ
މި ސަރުކާރުން މިހާރު އެ އަޅަނީ ވައްކަމުގެ ނެޓްވޯރކް، ދެން ރައްޔިތުންނަށް ވަގުން ފެންނާނެ - މޫކޭ
 
އަނިޔާވެރިކަމާއި ބިރުވެރިކަން ދެއްކުމުން އެމްޑީޕީން ފަހަތަށް ޖެހިފައި ނުވާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި
 
އެމްޑީޕީ އަކީ ޖަވާބުދާރީކުރުވަން ފަރިތަ ޕާޓީއެއް ކަަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި

މި ސަރުކާރުން މިހާރު އަޅަމުންދަނީ ވައްކަމުގެ ނެޓްވޯރކް ކަމަށް ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުގެ އާރްޑީސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަދި އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ރައީސް މޫސާ އަލީ މަނިކު (މޫކޭ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އޭނާ މި ފަދައިން ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ. މިދިޔަ ސަރުކާރަށް ނުރަނގަޅު އެތައް ތުހުމަތުތަކެއް ކުރިކަން ފާހަގަކުރައްވާ މޫސާ އަލީ މަނިކު ވިދާޅުވީ ރީތިކޮށް، ފަސްބައި ސާފުކޮށް ތިބި އެތައް ބަޔަކު ވަގުންނަށް ހަދައިގެން ދޮގު ވާހަކަތައް އޭރު ދައްކަމުން ދިޔަ ކަމަށެވެ.

އޭނާ ވަނީ މިއަދުގެ ސަރުކާރަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން މި ސަރުކާރުން އިސްވެ ކުރީ ސަރުކާރުގެ މައްޗަށް ކުރާ ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތުތަކުގެ މައްސަލަ ބެލިއަަސް އެނގިގެންދާނީ އެ ވެރިކަމަށް ވުރެ ފަސްބައި ސާފު ވެރިކަމެއް ކުރި ބަޔަކު ނެތްކަން ކަމަށް މޫސާ އަލީ މަނިކު ވިދާޅުވިއެވެ.

ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން މި ސަރުކާރުގެ ޢަމަލުތަކުން ފެންނަނީ ވައުދުތައް ނުފުއްދޭ މަންޒަރު ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންކުރުމަށް ވީ ވައުދު ނުފުއްދުނު ކަމަށާއި އެއީ ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި ކަމެއް ކަަމަށް މޫސާ އަލީ މަނިކު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ޔާމީންގެ އަތްޕުޅުން ޕީޕިއެމް ވެސް ފޭރިގަނެފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ސަރުކާރުގެ ވައުދުތަކަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ފާޑުވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން 100 ދުވަހުގެ ވައުދުގެ ތެރޭގައި ހުރީ ހުސް ލިޔެކިޔުމާއި ގުޅޭ މަސައްކަތްތައްކަމަށް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވައުދުތައް ފުއްދުމަށް ދީފައިވަނީ އެކަށީގެން ނުވާވަރުގެ ދިގު މުއްދަތެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ހަގީގަތުގަ ވައްކަމުގެ ނެޓްވޯރކް އަދި އެ އަޅަނީ. ވަގުން ދެން ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް ފެންނާނެ. އޭ މިހިރަ ދިދަޔާ އޭ، އޭ މިހިރަ ގޮނޑިއާއޭ، އޭ މިހިރަ ޔާމީނާ އޭ ކިޔާފަ ފެށި ވެރިކަމުގެ ނުރައްކާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭނެ ފުރަތަމަ ވެސް އެ ފަށައިގަތީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވުރެ މަތިބަރުކޮށް، ޚަރަދުބޮޑުކޮށް
މޫސާ އަލީ މަނިކު / އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ރައީސް

އޭނާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މީގެ ކުރިން ވެސް އަނިޔާވެރިކަމާއި ބިރުވެރިކަން ދެއްކުމުން އެމްޑީޕީން ފަހަތަށް ޖެހިފައި ނުވާކަމަށެވެ. އަދި އެމްޑީޕީ އަކީ ޖަވާބުދާރީކުރުވަން ފަރިތަ ޕާޓީއެއް ކަަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް