ކ. މާލެ
|
24 ނޮވެންބަރ 2023 | ހުކުރު 13:51
މިސްކިތުގައި ބަޔަކު ހުކުރު ޚުތުބާ އަޑު އަހަނީ
މިސްކިތުގައި ބަޔަކު ހުކުރު ޚުތުބާ އަޑު އަހަނީ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް
އަމާނަތްތެރިކަމާއި މަސްއޫލިއްޔަތު
އަމާނާތްތެރިކަން ގެއްލިއްޖެނަމަ ހަޔާތުގެ ނިޒާމު ފުނޑުފުނޑުވެ ހައްގުތައް ގެއްލޭނެ: ޚުތުބާ
 
ޒާތީ މަސްލަހަތު އިސްކޮށް ނަހަމަގޮތުގައި އޭނާގެ މަގާމުގެ ބޭނުން ކުރުމަކީ އަމާނާތަށް ހިޔާނާތްތެރިވުން
 
މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ހަމައެކަނި އަމުރުކުރުމާއި މަނާ ކުރުން ކަމަށް ދެކިގެން ނުވާނެ
 
މީސްތަކުންގެ ކަންތައްތައް އިސްލާހުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް މަސްއޫލުވެރިއަކު ހުންނަން ޖެހޭ

އަމާނާތްތެރިކަން ގެއްލިއްޖެނަމަ ހަޔާތުގެ ނިޒާމު ފުނޑުފުނޑުވެ ހައްގުތައް ގެއްލޭނެ ކަމަށް ހުކުރު ޚުތުބާގައި ބުނެފިއެވެ.

''އަމާނަތްތެރިކަމާއި މަސްއޫލިއްޔަތު'' މިމައުޟޫއަށް ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކަށް އިއްވި ޚުތުބާގައި ބުނީ މީސްތަކުންގެ ކަންތައްތައް އިސްލާހުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް މަސްއޫލުވެރިއަކު ހުންނަން ޖެހޭ ކަމަށާއި، އެއީ އެމީހުންގެ ކަންތައްތައް އޮޅުންބޮޅުންވެ ފާލުން ނެއްޓިގެން ދިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި ކަމަށެވެ.

ކޮންމެ މީހަކު އެމީހެއްގެ ހަވާނަފްސާ އެއްގޮތަށް ކަންތައް ކުރަން ފަށައިފިނަމަ ކަންތައްތައް ބޮއްސުންލައިފާނެ ކަމަށާއި، މަސްއޫލުވެރިއަކަށް ބޭނުންވާނެ ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް މި މަސްއޫލުވެރިޔާ އޭނާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާނުކޮށް ޒާތީ މަސްލަހަތު އިސްކޮށް ނަހަމަގޮތުގައި އޭނާގެ މަގާމުގެ ބޭނުން ކުރުމަކީ އަމާނާތަށް ހިޔާނާތްތެރިވުން ކަމަށެވެ.

Advertisement

ޚުތުބާގައި ބުނީ އަމާނާތްތެރިކަން ގެއްލިއްޖެނަމަ ހަޔާތުގެ ނިޒާމު ފުނޑުފުނޑުވެ ހައްގުތައް ގެއްލި ހިނގައިދާނެ ކަމަށާއި، ފަސާދަ އާއްމުވެ ހިޔާނާތް ފެތުރިދާނެ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާ ރަނގަޅު ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ޚުތުބާގައި ގޮވާލާފައިވެއެވެ. ޚުތުބާގައި ބުނީ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ލުއިފަސޭހަ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި، އެއީ ހަމައެކަނި އަމުރުކުރުމާއި މަނާ ކުރުން ކަމަށް ދެކިގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ. އެއީ ބައެއް މައްޗަށް އަތްގަދަަ ކުރުން ނޫން ކަމަށާއި، އެއީ ބޮޑެތި ޒިންމާތަކެއް ކަމަށެވެ. އަދި ނާޖާއިޒު ގޮތުގައި މިކަން ކޮށްފިނަމަ ގިޔާމަތް ދުވަހުން އޭ ސަހަރޯއޭ ބުނަންޖެހޭނެ ކަމަށާއި، މާތް ﷲ އަންގަވާފައިވާ ގޮތަށް މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ގަދައަޅައި މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޚުތުބާގައި ބުނީ ކޮންމެ އިންސާނަކު ވެސް ބުއްދި ފުރިހަމަވެ ވަކި އުމުރަކަށް ދިޔުމުން އޭނާ އަކީ މުކައްލަފެއް ކަމަށެވެ. އެ ހިސާބުން އޭނާގެ އަމަލުތަކާމެދު ޒިންމާވާން ޖެހޭ ކަމަށާއި، އޭނާގެ ދީނަށާއި، އަގީދާއަށް ރައްކާތެރިވާން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އޭނާ މީހަކާ އިންނަ ހިސާބުން އަނބިމީހާގެ ހައްގުތައް އަދާކުރާން ޖެހޭ ކަމަށާއި، އަނބިމީހާ ކިބައިން ދަރިން ލިބޭ ހިސާބުން އޭނާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ބޮޑުވެ ފުޅާވާނެ ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އެއީ އަނބިމީހާ ބެލެހެއްޓުމާއި ދަރީން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެވެ. އަދި ވަޒީފާއެއްގައި އުޅޭނަމަ އެއީ ވެސް އޭނާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މި ޒަމާނުގައި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ ހަވާލުވާ ބައެއް މީހުންގެ ކިބައިގައި އެމީހުން ހަވާލުވާ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ ގާބިލުކަން ނުހުންނާނެކަމަށް ކީރިތި ރަސޫލާ ﷺ ޚަބަރު ދެއްވާފައިވެއެވެ. މީހަކު ރަސޫލާއަށް ދެންނެވިއެވެ. ގިޔާމަތްވާނީ ކޮންއިރަކުންތޯއެވެ؟ އެހިނދު ރަސޫލާ ހަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ. މާނައީ: އަމާނާތްތެރިކަން ނަގައިލެވިއްޖެނަމަ ގިޔާމަތް ދުވަހަށް ތިބާ އިންތިޒާރު ކުރާށެވެ. އޭނާ ދެންނެވިއެވެ. އޭ ﷲގެ ރަސޫލާއެވެ. އަމާނަތްތެރިކަން ނަގައިލެވެނީ ކިހިނަކުންތޯއެވެ؟ ހަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ. ''އެކަމުގެ ގާބިލްކަމާއި އަހުލުވެރިކަން ނެތް މީހަކާ ކަންކަން ހަވާލު ކުރެވިއްޖެނަމަ ތިބާ ގިޔާމަތަށް އިންތިޒާރު ކުރާށެވެ'
ހުކުރު ޚުތުބާ

ބައެއް މީހުންނަށް މަސްއޫލިއްޔަތުގެ މަފްހޫމު އޮޅިފައިވާކަން ފާހަގަކޮށް ޚުތުބާގައި ބުނީ އެމީހުން ދެކޭގޮތުގައި އެއީ ފަހުރުވެރި ކަމާއި ޝަރަފުވެރިކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ ތިމާގެ ބާރާއި މުއްސަންދިކަން ދެއްކުމަށް ހުޅުވޭ ދޮރެއް ކަމަށެވެ. އަދި މި ނުބައި މަފްހޫމުގެ ސަބަބުން މަސްއޫލިއްޔަތު ވަނީ ވާދަވެރިކަމުގެ ތެރެއަށް ވަދެފައި ކަމަށެވެ. އަދި މިހެން ވަނީ އަމިއްލަ އެދުން ބޮޑުވުމާއި އަގީދާ ބަލި ކަށިވުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ޚުތުބާގައި ބުނީ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މީހާ ވާންވާނީ އޭނާ ހަވާލުވާ މަސައްކަތް ދަންނަ އަމާނާތްތެރިއަކަށް ކަމަށާއި، މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ ހަވާލުވާ މީހާ އޭނާގެ ރައްޔިތުންގެ ކަންތައްތައް ބަލަހަައްޓާ، އެމީހުންގެ މުހުތާދުތައް ފުއްދައިދޭން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. މަސްއޫލިއްޔަތު ރަނގަޅަށް އަދާކުރާ ވެރިންނަށް މާތްﷲ ތައުފީގު ދެއްވާނެ ކަމަށާއި، އެމީހުންގެ ދުޢާ އިޖާބަ ކުރައްވައި ގިޔާމަތް ދުވަހުން ﷲގެ ހިޔާވަހިކަން ލިބޭ މީހުންގެ ތެރޭގައި އެމީހުން ވާނެ ކަމަށް ވެސް ހުކުރު ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ތައުހީދުން އަމަން އަމާންކަމާއި ހިދާޔަތު ލިބި ދެ ދުނިޔޭގެ ބާއްޖަވެރިކަން ލިބިދޭ: ޚުތުބާ
ޝައުބާން މަސް ވަރަށް ޚާއްސަ، ނޭނގެއޭ ބުނެ ބަރަކާތާއި ރަޙްމަތުގެ ދުވަސްތައް ނަގާނުލާ: ޚުތުބާ
ނަމާދަށް ރައްކާތެރިވެ، ނެތިމޮށުމާއި މީހުންގެ އަބުރާ ބެހުމުގެ އަމަލުތަކުން ދުރުހެލިވުމަށް ޚުތުބާގައި ގޮވާލައިފި
ޤުރުއާން ކިޔެވުމާއި ޙަދީޘްތައް ކިޔުން އާދައަކަށް ހެދުމަށް ގާތްގަނޑަކަށް 21 ދުވަސް އެގޮތުގައި ހޭދަކުރޭ، އާދައަކަށްވުން ވަރަށް ގާތް: ޚުތުބާ
ރުޅިމަޑުކުރަން ޖެހޭ، "ރުޅިމަޑުކުރުމުގެ ޖަޒާއަކީ ސުވަރުގެ"
މުދައްރިސުންނާއި އުނގަންނައިދޭ މީހުންނަކީ އީމާންކަމުގެ ފޭރާމުން ޒީނަތްތެރިވާންޖެހޭ ބައެއް - ހުތުބާ
މަސްތުވާތަކެތި ވިޔަފާރި ކުރާ މީހުންނަށް މިހާރަށްވުރެ ހަރުކަށި އުގޫބާތް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ: ޚުތުބާ
ގިޔާމަތް ދުވަހުން ހިޔާވަހިކަން ލިބޭ އެއްބަޔަކީ އަދުލުވެރި ވެރިން، ވެރިމީހާ ހިންގުންތެރިވެއްޖެނަމަ ގައުމު ތަރައްގީވާނެ: ޚުތުބާ