ކ. މާލެ
|
24 ނޮވެންބަރ 2023 | ހުކުރު 12:59
ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ ނިޔާޒު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ ނިޔާޒު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު މަރުކަޒުކުރާ މައްސަލަ
އެމްޑީޕީއަކީ މަގުމައްޗަށް ގަދަ ޕާޓީއެއް، ފައްކާކުރި ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު މަރުކަޒުކުރުމަށް ޖާގަ ނުދޭނަން: މެންބަރު އަލީ ނިޔާޒު
 
މި ސަރުކާރުން ކައުންސިލްތައް ބާރުވެރިކުރާނެ ކަމަށް ބުނެ ވަނީ އައު މިނިސްޓްރީއެއް އުފައްދާފައި
 
އެ މިނިސްޓްރީން ކައުންސިލްތަކަށް އެއްވެސް ފައިދާއެއް ނުކުރާނެ

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)އަކީ މަގުމައްޗަށް ގަދަ ޕާޓީއެއް ކަމަށާއި، ފައްކާކުރި ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު މަރުކަޒުކުރުމަށް ޖާގަ ނުދޭނެ ކަމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ ނިޔާޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ އއ.އުކުޅަހުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމުގައި މެންބަރު ނިޔާޒު ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީ އިދިކޮޅު އެންމެ ބޮޑު ޕާޓީ ކަމަށާއި، އެގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ މިއީ ފުރަތަމަ ފަހަރު ނޫން ކަމަށެވެ. އައު ސަރުކާރުގައި ކަންކަންވަމުންދާ ގޮތުން އަނިޔާވެރިކަން ފެންނަ ކަމަށާއި، ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ވާނެ ގޮތް ހިޔާލަށް މިހާރު ވެސް ގެނެވޭ ކަމަށް މެންބަރު ނިޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ. އެމްޑީޕީއަކީ މަގުމައްޗަށް ގަދަ ޕާޓީއެއްކަން ފާހަގަކުރައްވައި މެންބަރު ނިޔާޒު ވިދާޅުވީ އެ ހާލަތުގައި މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ގޮތަކަށް ޕާޓީން މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި އޭނާ ވިދާޅުވީ އެ ނިޒާމު ފައްކާކުރީ އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މި ސަރުކާރުން ކައުންސިލްތައް ބާރުވެރިކުރާނެ ކަމަށް ބުނެ އައު މިނިސްޓްރީއެއް އުފައްދާފައިވާ ކަމަށާއި، އެއީ މަރުކަޒު ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ކަމަށް މެންބަރު ނިޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ އެ މިނިސްޓްރީން ކައުންސިލްތަކަށް އެއްވެސް ފައިދާއެއް ނުކުރާނެ ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓްރީތައް އެބަ ފެނޭ އަޅުގަނޑު އެދާއިރާއަކަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުން ކެންޕޭންތެރޭގައި ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ދެއްކި ވާހަކައެއް. އެބޭފުޅުން ވިދާޅުވަނީ ކައުންސިލްތައް ބާރުވެރިކުރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީއެކޭ ތިމަންނަމެން އުފައްދާނީ. އެދުވަހު ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ބުނިން މިނިސްޓްރީއެއް ނުއުފައްދައްޗޭ. އެއީ އެކަން ކޮށްގެންވާނެ ގޮތެއް ނޫނޭ. އެއީ ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް ވިސްނުމާއި ހިލާފަށް ރޫހާ ހިލާފަށް ކުރާ ކަމެއް. މިނިސްޓްރީ އުފެއްދެވި. ނަމަވެސް ކުރީގައި ވިދާޅުވި މިނިސްޓްރީއެއް ނުއުފައްދާނަމޭ. މިނިސްޓަރެއް ކަމަށް ހުންނާނީ އެކަންކަމުގައި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން. މިއަދު މިފެނުނީ މިނިސްޓްރީއެއް އުފެއްދެވިތަން. އެތަނުގެ މެންޑޭޓު ވެސް އެބަ ފެނޭ. އަޅުގަނޑު ކަންބޮޑުވޭ މިނިސްޓްރީގެ މެންޑޭޓް އޮތް ގޮތުން. އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަށް ވަރަށް ބޮޑެތި އިސްލާހުތަކެއް ގެނެސްފައި ހުންނާނެ. 8 ވަނަ އިސްލާހު ވެގެންދިޔައީ ރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމަށް ކައުންސިލްތައް ބާރުވެރި ކުރުވުމަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެވުނު އިސްލާހަކަށް. އެ އިސްލާހުން ކައުންސިލްތަކަށް ލިބިފައި ހުރި ބާރުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި އަދާކުރާ ޒިންމާތަކާއި ހުރަސްއެޅޭނެ ގޮތަކަށް މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތައް ބައްޓަން ވެގެން ގޮސްދާނެ ކަމަށް ބިރު އަޅުގަނޑުމެންގެ އެބައޮތް.
ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ ނިޔާޒު

މެންބަރު ނިޔާޒު ވިދާޅުވީ މިނިސްޓްރީތައް އުފެދިފައިވާ ގޮތާއި މިނިސްޓްރީގެ މެންޑޭޓް ވެސް ގާނޫނު އަސާސީއާއި ގާނޫނުތަކާއި އެއްގޮތަށް ހުރިތޯ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުން ބަލަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި ކައުންސިލްތަކަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ވަކި މިނިސްޓްރީއެއް އުފެއްދުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ބޭނުމަކީ ކައުންސިލްތައް މާލީ ގޮތުން ބާރުވެރި ކުރުވުން ކަމަށް މި ސަރުކާރުން ބުނަމުންދާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ މަންޒަރު ނުފެންނަ ކަމަށާއި، ބަޖެޓް ދިރާސާ ކުރިއިރު ކައުންސިލްތައް ބާރުވެރި ކުރުވުމަށް ކުރި އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ފެންނަން ނެތް ކަމަށް މެންބަރު ނިޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ފެނިގެން މިދަނީ މިނިސްޓްރީއެއް އުފައްދައި އިތުރު ހަރަދެއް ކުރާ މަންޒަރު ކަމަށެވެ.

މެންބަރު ނިޔާޒު ވިދާޅުވީ ކައުންސިލްތަކުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެ ބޮޑު އެއް މަސައްކަތަކީ މާލީ ގޮތުން ކައުންސިލްތައް ފުދުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުން ކަމަށާއި އެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވަކި މިނިސްޓްރީއެއް އުފައްދައިގެން އެކަން ނުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މިކަމަށް ފާރަވެރިވާން ޖެހޭ ކަމަށާއި، ޕާޓީގެ ކޮމިޓީން ވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން ވެސް މިކަން ވަރަށް ގާތުން ބަލަންޖެހޭ ކަމަަށެވެ.

ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރުގައި ވަނީ ކައުންސިލްތައް ބާރުވެރިކުރުވުމަށް ކަމަށް ބުނެ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ސިޓީސް، ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އެންޑް ޕަބްލިކް ވާރކްސްގެ ނަމުގައި ޚާއްސަ ވުޒާރާއެއް އުފައްދާފައެވެ. އަދި މިނިސްޓަރު ކަމުގެ މަގާމަށް އާދަމް ޝަރީފް ވަނީ އައްޔަން ކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި