ކ. މާލެ
|
24 ނޮވެންބަރ 2023 | ހުކުރު 05:24
އެމްޑީޕީގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ ނުވަ ވަނަ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން
އެމްޑީޕީގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ ނުވަ ވަނަ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން
އެމްޑީޕީ
އެމްޑީޕީ ގައުމީ މަޖިލިސް
އެމްޑީޕީ ސަރުކާރާ ގުޅުވައިގެން ދެއްކި ވާހަކަތަކުގެ ޕަބްލިކް އިންކުއަރީއެއް ހެދުމަށް އެމްޑީޕީ ގައުމީ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި
 
ޒިންމާދާރު އޮޕަޒިޝަން ޕާޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ކޮމިޓީތައް އެކުލަވާލުމަށް ފާސްކުރި
 
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު ވިލަރެސްކުރުމަށް 7 މެމްބަރުންގެ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލުމަށް ފާސްކުރި

އެމްޑީޕީ ސަރުކާރާއި ގުޅުވައިގެން އިދިކޮޅުން ދައްކަމުންދިޔަ ވާހަކަތަކުގެ ޕަބްލިކު އިންކުއަރީއެއް ހެދުމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމަންޓްރީ ގްރޫޕްގައި އެދުމަށް އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފިއެވެ.

އއ. އުކުޅަހުގައި ކުރިޔަށްގެންދިޔަ އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގައި ފާސްކުރި އެއް ގަރާރުގައިވަނީ ރާއްޖޭގައި އެތައް ހާސް އިންޑިއާ ސިފައިން ތިބޭ ކަމާއި އެ މީހުން ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ކަމާއި ސިޔާދަތު ނަގާލަން ރާވަމުން ދިޔަ ކަމާއި ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދެއް ވިއްކާލި ވާހަކަ އާއި ދައުލަތް ޝާމިލްވެ ކޮރަޕްޝަން ހިންގި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަތަކެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައި ޕަބްލިކް އިންކުއަރީއެއް ހަދަން އެމްޑީޕީ ޕީޖީ ގުރޫޕުގައި އެދުމަށެވެ.

މީގެއިތުރުން ދެން މިގަރާރުގައި ވަނީ އެމްޑީޕީގެ ހުރިހާ ހަރާކަތްތަކެއްވެސް ހިންގާނީ ޕާޓީގެ މެމްބަރުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ލަފަޔާއި އިރުޝާދުގެ މަތިން ކަމުގައިވާތީވެ ޒިންމާދާރު އޮޕަޒިޝަން ޕާޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރު ޖަވާބު ދާރީކުރުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ކޮމިޓީތައް އެކުލަވާލުމަށެވެ. އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު ވިލަރެސްކުރުމަށް 7 މެމްބަރުންގެ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލުމަށްވެސް ގަރާރުގައި ހިމަނާފައިވެއެވެ.

Advertisement

ޕާޓީގެ ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތްކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް އެކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތައް ހިމަނައިގެން ކޮމިޓީތައް އެކުލަވާލައިގެން ހިންގުމުގެ އިޚުތިޔާރު ޗެއަރޕާސަން އަށް ދިނުމަށާއި ޕާޓީގެ ހަރަކާތްތައް އިތުރުކޮށް ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތައް އިތުރުކޮށް ޕާޓީއަށް މެމްބަރުން އިތުރުކުރުމަށްވެސް ގަރާރުގައި ހިމަނާފައިވެއެވެ. އަދި ޑިމޮކްރަޓިކް އުސޫލުގެ ތެރެއިން ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބައްޓަން ކުރުމަށް ބާރު އެޅުމަށާއި ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށާއި އަނިޔާވެރިކަން އިޔާދަވުން ހުއްޓުވުމަށް އިގުރާރުވާކަމަށްވެސް މިގަރާރުގައިވެއެވެ.

މިގަރާރު ފާސްކޮށްފައިވަނީ ގައުމީ މަޖިލީހުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް