ކ. މާލެ
|
23 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 19:17
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް، އިސްމާއީލް ހަބީބު
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް، އިސްމާއީލް ހަބީބު
ރާއްޖެއެމްވީ
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބައި އިލެކްޝަން
ކުރިއަށް އޮތް ހަފުތާތެރޭގައި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ބައި އިލެކްޝަން އިއުލާން ކުރާނެ
 
ބައި އިލެކްޝަން ޖެނުއަރީ 17ގެ ކުރިން ބާއްވާނެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ މީގެ ކުރިން ބުނެފައި
 
ކޮމިޝަނުގެ މައްޗަށް ލާޒިމްވަނީ ކައުންސިލެއްގެ އިންތިޚާބީ މަގާމެއް ހުސްވާތާ 60 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މެންބަރަކު އެ މަގާމަށް އިންތިޚާބުކުރުމަށް
 
މޭޔަރުކަމުގެ މަގާމު ހުސްވެފައިވަނީ ޑރ. މުއިއްޒު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ މަގާމަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގަތުމުން

ކުރިއަށް އޮތް ހަފުތާއެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ބައި އިލެކްޝަން ބާއްވަން އިއުލާންކުރާނެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސް އިސްމާއީލް ހަބީބް ވިދާޅުވީ، މާލޭ މޭޔަރާއި، މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ހުސްވެގެން ބައި އިލެކްޝަންސް ބާއްވަން ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު މިހާރު ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ)އިން ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެ އިންތިޚާބަށް، ކުރިއަށް އޮތް ފަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިޢުލާންކުރައްވާނެ ކަމަށްވެސް ހަބީބް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

މާލޭ މޭޔަރުކަމުގެ މަގާމު ހުސްވެފައި ވަނީ ކުރިން އެމަގާމުގައި ހުންނެވި ޑރ. މުއިއްޒު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ މަގާމަށް އިންތިޚާބު ވެވަޑައިގަތުމުންނެވެ.

މާލެ ސިޓީގެ ބައި އިލެކްޝަން ޖެނުއަރީ 17ގެ ކުރިން ބާއްވާނެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ މީގެ ކުރިން ބުނެފައެވެ. ކޮމިޝަނުގެ މައްޗަށް ލާޒިމްވަނީ، ކައުންސިލެއްގެ އިންތިޚާބީ މަގާމެއް ހުސްވާތާ 60 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މެންބަރަކު އެ މަގާމަށް އިންތިޚާބުކުރުމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް