ކ. މާލެ
|
23 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 14:49
ހަނގުރާމައާއެކު އިސްރާއިލަށް މަދުދޭ ބްރޭންޑްތައް ބޮއިކޮޓްކުރަން އަންނަނީ ގޮވާލަމުން
ހަނގުރާމައާއެކު އިސްރާއިލަށް މަދުދޭ ބްރޭންޑްތައް ބޮއިކޮޓްކުރަން އަންނަނީ ގޮވާލަމުން
ރާއްޖެއެމްވީ
ބޮއިކޮޓްކުރުމުގެ ކެމްޕޭން
އިސްރާއީލަށް ތާޢީދުކުރާ ބްރޭންޑްތައް ބޮއިކޮޓް ކުރުމުގެ އަޑު ގަދަވެ، ވިޔަފާރި %70 ދަށަށް!
 
އުފެއްދުންތައް ބޮއިކޮޓް ކުރުމަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ގޮވާލާފައި ކުންފުނިތަކާއި ބްރޭންޑްތަކުގެ ލިސްޓު ދަނީ ދިގުވަމުން
 
ބައެއް ކުންފުނިތަކަކީ އިޒްރޭލާއެކު މާލީ ގުޅުންތައް އޮންނަ ނުވަތަ އިޒްރޭލުގައި އިންވެސްޓްވެސް ކޮށްފައި ވާ ކުންފުނިތައް

މިޞްރުގެ ވެރިރަށް ޤާޚިރާގައި ހިންގާ މެކްޑޮނާލްޑްސްއަށް ވެރިވެފައި އޮތީ ފަޅުކަމެވެ. އެތާ ތިބިހާވެސް ބަޔަކީ، މޭޒުތައް ސާފުކޮށް، ތަން ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅުނު މުވައްޒަފުންނެވެ. މިޞްރުގައި ހިންގާ، ހުޅަނގަށް ނިސްބަތްވާ ކާބޯތަކެތި ވިއްކާ ހުރިހާ ތަނެއްގެ އަދުގެ ޙާލަކީވެސް ހަމަ އެއީއެވެ. ޤާޚިރާގައި ހިންގާ، ހުޅަނގުގެ ފާސް-ފުޑް ޖޮއިންޓްތައް އޮންނަނީ ފަޅަށެވެ. ދިރުމެއް ނެތި، މަރުވެފައެވެ.

މި ހުރިހާ ކަމެއް ގުޅެނީ ޔަހޫދީ އިޒްރޭލުން ޣައްޒާގައި ހިންގަން ފެށި ޤަތުލުޢާންމާއެވެ. އެމެރިކާއާއި ހުޅަނގުގެ ލޯތަކަށް އެ ޖަރީމާ ނުފެންނާތީއެވެ. އޮކްޓޯބަރު 7 ވަނަ ދުވަހު ހިންގަން ފެށި ޤަތުލުޢާންމަކީ، އިޒްރޭލަށް ތާޢީދު ކުރާ މީހުން ޤަބޫލު ކުރާ ގޮތުގައި ނަފުސު ދިފާޢު ކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގަތުމެވެ. ނަތީޖާއަކަށް ވީ، މެދުއިރުމަތީގައި އިސްލާމުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތު އޮންނަ މިޞްރާއި ޢުރުދުން ފަދަ ޤައުމުތަކުގައި ހުޅަނގުގެ ބްރޭންޑްތައް ބޮއިކޮޓް ކުރުމުގެ ވަރުގަދަ ކެމްޕޭންތައް ހިންގަން ފެށުމެވެ. ހުޅަނގުގެ ބްރޭންޑްތައް ބޮއިކޮޓް ކުރުމުގެ ކެމްޕޭންތައް މިހާރު ވަނީ ކުވައިތާއި މޮރޮކޯ ފަދަ، ޢަރަބި އެހެން ޤައުމުތަކަށްވެސް ފެތުރިފައެވެ.

އެ ބަޔަކާ ދެކޮޅަށް ބޮއިކޮޓް ކެމްޕޭން ޢަމާޒު ކޮށްފައި ވާ ބައެއް ކުންފުނިތަކަކުގައި، ފާޅުގައި އިޒްރޭލަށް ތާޢީދުކުރާ ކުންފުނިތަކެކެވެ. ބައެއް ކުންފުނިތަކަކީ އިޒްރޭލާއެކު މާލީ ގުޅުންތައް އޮންނަ ނުވަތަ އިޒްރޭލުގައި އިންވެސްޓްވެސް ކޮށްފައި ވާ ކުންފުނިތަކެކެވެ.

އިޒްރޭލަށް ކުރާ ތާޢީދުގެ ސަބަބުން އެ ބައެއްގެ އުފެއްދުންތައް ބޮއިކޮޓް ކުރުމަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ގޮވާލާފައި ކުންފުނިތަކާއި ބްރޭންޑްތަކުގެ ލިސްޓު ދަނީ ދިގުވަމުންނެވެ. ނަތީޖާއަކަށް ވަނީ، އެ ފަދަ ކުންފުނިތަކާއި ބްރޭންޑްތައް ދޫކޮށް، ދޭސީ ބްރޭންޑްތަކަށް ކަސްޓަމަރުންގެ އިޚުތިޔާރު ބަދަލު ކުރުމެވެ.

މިޞްރަކީ އެ ޤައުމުގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމުގައި އޮތް ހަރުކަށި ކަމުގެ ސަބަބުން، މަގުތަކަށް ނުކުމެ ހަރުއަޑުން މުޒާހަރާތައް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހަނި ޤައުމެކެވެ. އެފަދަ ޙާލެއްގައި ޤައުމު އޮތް އިރު، ބޮއިކޮޓް ކުރުމުގެ ކެމްޕޭން ފުޅާކޮށް، ވަރުގަދަ ކުރުމަކީ، ރައްޔިތުންގެ އަޑު އެންމެ ބާރަށް އިއްވެން އޮތް ގޮތް ކަމަށް މިޞްރުގެ ބައެއް މީހުން ޤަބޫލު ކުރެއެވެ.

އިޒްރޭލަށް ތާޢީދު ކުރާ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ބްރޭންޑްތައް ބޮއިކޮޓް ކުރުމާ އެއްކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރާ ޢުރުދުންގެ ބައެއް މީހުން، މެކްޑޮނާލްޑްސްއާއި ސްޓްރބަކްސްގެ އައުޓްލެޓްތަކަށް ވަންނާތީ ފެނެއެވެ. ފަހަރެއްގައިވެސް ޚިދުމަތް ހޯދާކަށް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް، އެތަންތަނަށް ޚިދުމަތް ހޯދަން ވަދެ ތިބޭ، މަދު ކަސްޓަމަރުންގެ ޚިޔާލު ބަދަލުކޮށް، އެހެން ދިމާއަކަށް އެމީހުން ފޮނުވާލުމުގެ ބޭނުމުގައެވެ. އިޒްރޭލުގެ ސިފައިން ޔުނީފޯމް ދޮންނަން ބޭނުން ކުރާ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑެއް ބޮއިކޮޓް ކުރަންވެސް، ދައުރުވި ވީޑިއޯއެއް ބެލި މީހުން ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

ޢުރުދުން ދޫކޮށް، ކުވައިތަށް ޖެހިލަމާ ހިނގާށެވެ. އެއީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭގަނޑުވެ ވަގުތެވެ. ސްޓަރބަކްސް، މެކްޑޮނާލްޑްސް އަދި ކޭއެފްސީ ހިމެނޭހެން 7 އައުޓްލެޓެއް ބަލާލިއިރު، އެ ހުރިހާ ތަނެއްވެސް އޮތީ މުޅިންހެން ފަޅުވެފައެވެ. މީޑިޔާއާއި އޭނާގެ ވަނަވަރު ހިއްސާކުރަން އިންކާރު ކުރި ސްޓަރބަކްސް މުވައްޒަފަކު ބުނި ގޮތުގައި، އެމެރިކާގެ އެހެން ބްރޭންޑްތަކަށްވެސް މިހާރު ވަނީ ނޭދެވޭ އަސަރު ފޯރަން ފަށާފައެވެ.

Advertisement

މޮރޮކޯގެ ރަބާތުގައި ހިންގާ ސްޓަރބަކްސް އައުޓްލެޓެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހަކު ކިޔައިދިން ގޮތުގައި، ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައިވެސް ކަސްޓަމަރުންގެ ޢަދަދުތައް ވަނީ ބޮޑުތަނުން ދަށަށް ގޮސްފައެވެ. އެ މުވައްޒަފުވެސް އަދި ސްޓަރބަކްސް ކުންފުނިންވެސް ސީދާ ޢަދަދުތައް ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ.

ދިފާޢަށް ކުޅެން ތެދުވި އެއް ކުންފުންޏަކީ ދިވެހިންގެ މެދުގައިވެސް ބޮޑު  މަޤުބޫލު ކަމެއް ހޯދާފައި އޮންނަ މެކްޑޮނާލްޑްސްއެވެ. މެކްޑޮނާލްޑްސް ކުންފުނިން ހުސްވި މަހު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ، "ހިނގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންގަނޑުގައި އެ ކުންފުނީގެ ރަޢުޔު އޮތް ގޮތާ މެދު ފެތުރެމުންދާ ކުށް ހީތަކާއި މެދު އިންތިހާއަށް ހިތާމަ ކުރާ ކަމަށެވެ". އަދި އެ ކުންފުނީގެ ދޮރުތައް ވަނީ، ހުރިހާ އެންމެނަށްޓަކައި ހުޅުވާލެވިފައި ކަމަށްވެސް އެ ބަޔާނުގައި ފާހަގަ ކޮށްފައި ވެއެވެ. މިޞްރުގައި ހިންގާ ބްރާންޗުން، 20 މިލިއަން މިޞްރު ޕައުންޑް ނުވަތަ ގާތްގަނޑަކަށް 650000 އެއްހާ އެމެރިކާ ޑޮލަރު، އެހީގެ ގޮތުގައި ޣައްޒާއަށް ދިނުމަށް ވަޢުދު ވެފައި ވާކަމުގެ އަޑުތައް ވަނީ ފެތުރިފައެވެ.

ބޮއިކޮޓް ކެމްޕޭނާއި ގުޅިގެން ސްޓަރބަކްސްއިން ސީދާ ވަކި އަދި އެއްޗެއް ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް އޮކްޓޯބަރ މަހު އެކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓަށް ގެނައި ބަދަލަކާއެކު، އެ ކުންފުންޏަކީ އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ސިޔާސީ ޖަމިއްޔާއެއް ނޫން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތެވެ. އަދި އިޒްރޭލުގެ ސަރުކާރާއި އަސްކަރިއްޔާއަށް އެހީ ފޯރުކޮށްދޭ ކަމަށް އަމާޒު ކުރި ތުހުމަތުތަކަށް އިންކާރުވެސް ކޮށްފައިވެއެވެ.

އިޒްރޭލުން މިހާރު ހިންގަމުންދާ ޖަރީމާތަކާ ގުޅިގެން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ޢާންމުކުރި ޕޯސްޓެއްގެ މައްސަލައިގައި، ކުންފުނީގެ މަސައްކަތްތެރިންގެ އިއްތިހާދާ ދެކޮޅަށް، ސްޓަރބަކްސް ކުންފުނިން ދަޢުވާ އުފުލާފައި ވާ ކަމަށް ޚަބަރު ލިބެއެވެ.

ހުޅަނގުގެ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑްތަކާއި ކުންފުނިތަކާ ދެކޮޅަށް އިސްލާމީ ޤައުމުތަކުން ފަށާފައި ވާ ބޮއިކޮޓް ކެމްޕޭނާ ގުޅިގެން ސުވާލު ކުރުމުން އިޖާބައެއް ދީފައި ނުވާ  ކަމަށް، ރޮއިޓާޒް އިން ބުނެއެވެ.

މީޑިއާގައި ނަން ނުޖެހުމަށް ޝަރުތުކޮށް، މެކްޑޮނާލްޑްސް މިޞްރުގެ ކޯޕަރޭޓް އޮފީހުން ވާހަކަދެއްކި މުވައްޒަފަކު ވަނީ، މިދިޔަ އަހަރުގެ އެ މުއްދަތާ އަޅާ ބަލާއިރު، މިއަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރުމަހާއި ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ވިޔަފާރި އާމްދަނީ، 70 ޕަސެންޓް ދަށަށް ގޮސްފައި ވާ ކަން ހާމަކޮށްފައެވެ.

ބޮއިކޮޓް ކެމްޕޭންގެ އަޑު އިންތިހާއަށް ގަދަވަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް، ބައިނަލްއަޤުވާމީ މައިދާނުގައި އެންމެ ނުފޫޒު ގަދަ ޢަރަބި ޤައުމުތައް ކަމަށް ވާ ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާ އަދި އެކުވެރި ޢަރަބި ޢިމާރާތް ފަދަ ޤައުމުތަކުން ކެމްޕޭންގެ މަންޒަރުތައް މާ ބޮޑަކަށް ނުފެނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް