ކ. މާލެ
|
21 ނޮވެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 18:17
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ޒިންގޒަން އޮޓޮނޮމަސް ރީޖަންގެ ޗެއަރމަން އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ޒިންގޒަން އޮޓޮނޮމަސް ރީޖަންގެ ޗެއަރމަން އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން
ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް އޮފީސް
ޒިންގޒަން އޮޓޮނޮމަސް ރީޖަނުން 1500 ޓަނުގެ، ފުޅީގަ ބަންދުކުރި ފަރުބަދަމަތީ ފެން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާ ކުރަނީ
 
ދެ ޤައުމުގެ ދެމެދުގައި ސީދާ ދަތުރުތައް ފެށުމާއި، ފަތުރުވެރިކަން ފުޅާކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވި
 
ހުށަހެޅުއްވުން ރައީސް ވަނީ ގަބޫލުފުޅު ކުރައްވާފައި
 
ޗެއަރމަން ޔަން ފެންފުޅި ހަދިޔާކުރަން ހުށަހެޅުއްވީ ރާއްޖޭގައި ސާފު ބޯފެނުގެ ދަތިކަން ހުރިކަން ފާހަގަކުރައްވައި

ޗައިނާގެ ޒިންގޒަން އޮޓޮނޮމަސް ރީޖަންގެ ފަރުބަދަމަތިން ފައިބާ ސާފުފެނުން އުފައްދާ ފެންފުޅީގެ 1500 ޓަނުގެ ފެންފުޅި ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާ ކުރުމަށް އެ ރީޖަންގެ ޗެއަރމަން ޔަން ޖިން ހައި ނިންމަވައިފިއެވެ.

ޒިންގޒަން އޮޓޮނޮމަސް ރީޖަންގެ ޗެއަރމަން ޔަން، މިކަން ހުށަހެޅުއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ އަރިހަށް ކުރެއްވި އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތުގައެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުން ބާއްވާފައި ވަނީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ޗެއަރމަން ޔަން ވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަގާމާ ޙަވާލުވެވަޑައިގަތުމާ ގުޅިގެން ރައީސް މުއިއްޒަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޗެއަރމަން ޔަން ފެންފުޅި ހަދިޔާކުރަން ހުށަހެޅުއްވީ ރާއްޖޭގައި ސާފު ބޯފެނުގެ ދަތިކަން ހުރިކަން ފާހަގަކުރައްވައެވެ. މި ހުށަހެޅުއްވުން ރައީސް ވަނީ ގަބޫލުފުޅު ކުރައްވައި އޭނާއަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާގެ ޒިންގޒަން އޮޓޮނޮމަސް ރީޖަންގެ މަސްލަހަތު ހުރި އެކި ދާއިރާތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ދެބޭފުޅުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން ދެ ޤައުމުގެ ދެމެދުގައި ސީދާ ދަތުރުތައް ފެށުމާއި، ފަތުރުވެރިކަން ފުޅާކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވިއެވެ. އަދި ޗައިނާގެ ޒިންގޒަން އޮޓޮނޮމަސް ރީޖަނާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދުގައިވާ ސަގާފީ އެއްގޮތް ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުންނާއި، މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ފަދަ ދެ ގައުމަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކާ ގުޅޭގޮތުންވެސް މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ.

ޗެއަރމަން ޔަން ވަނީ ޒިންގޒަން އޮޓޮނޮމަސް ރީޖަންގެ ސަގާފަތާއި ޖިއޮގްރަފީ އާއި އެތަނުގައި ހިމެނޭ އާދަޔާ ޚިލާފު ތަފާތު ތިމާވެށި ހިމެނޭ ގޮތަށް އެކި ކަންކަމާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ރައީސްއާ ހިއްސާ ކުރައްވައިފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ދެ ބޭފުޅުން ވަނީ ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު ދިގު ޒަމާންތަކެއް ވަންދެން އޮތް ތާރީޚީ އެކުވެރިކަމުގެ ގުޅުމުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލައްވައި، ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި އެ ގުޅުމަށް އިތުރު ކާމިޔާބީ އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް