ކ. މާލެ
|
21 ނޮވެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 15:46
ވ. އާރަށު ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލަ
ވ. އާރަށު ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލަ
ރާއްޖެއެމްވީ
ވ. އާރަށު ހިޔާނާތުގެ މައްސަލަ
އާރަށު ޚިޔާނާތުގެ ކުށުގެ އަމަލުގެ މުގުލުގައި ވަނީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކެންސަރު: ދައުލަތް
 
ދިފާއީ ހެކިން ހުށަހެޅި ސަބަބާ އެއްގޮތަށް ހެކިބަސް ދީފައިވާނަމަ، ދައުލަތުން އެކަންކަން އިތުރަށް ސާފުކުރާކަށް ނުޖެހުނީސް
 
ދިފާއީ ހެކި ހުށަހެޅުއްވިއިރު، ޑޮލަރު މާރުކުރުމުގެ މުއާމަލާތް ހިނގައިދިޔަ ތާރީޚެއް ބުނެދެއްވާފައެއްނުވޭ
 
އިސްތިއުނާފުގައި އަންގާރަ ދުވަހު އޮތީ ޚަސްމުން ފަހުބަސް އިއްވުން

ވ. އާރަށު ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފަރާތްޕުޅުންނާއި ޔޫސުފް ނައީމްގެ ފަރާތުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކޮށްފައިވާ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް އަންގާރަ ދުވަހު ހައިކޯޓުގައި ކުރިއަށްގެންގޮސްފިއެވެ.

ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމާއި ވ. ފެލިދޫ ހަނދުވަރީގޭ ޔޫސުފް ނައީމް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓުއަރިޒަމާއި މޯލްޑިވްސް މާރކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން ކޯޕަރޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ޓުއަރިސްޓް ރިޒޯޓް ތަރައްގީކުރުމަށްޓަކައި ވ. އާރަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ މުއާމަލާތުގެ ތެރެއިން އޭރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކުރައްވައިގެން ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި 1 މިލިއަން ޔޫއެސް ޑޮލަރު ނަންގަވައި، ލޯންޑަރ ކުރައްވާފައިވާކަމަށް ދަށު ކޯޓުގައި ވަނީ ސާބިތުވެފައެވެ.

ހައިކޯޓުގައި މި މައްސަލާގައި ކުރިއަށްދާ އިސްތިއުނާފުގައި އަންގާރަ ދުވަހު އޮތީ ޚަސްމުން ފަހުބަސް އިއްވުމެވެ.

ކޮރަޕްޝަނަކީ ކެންސަރެއްކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި މި އަޑުއެހުމުގައި ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވީ، މިއީ ދުނިޔޭގެ ކުރިއަރާފައިވާ މިނިވަން ދިމިގްރާތީ ނިޒާމުތަކުގައިވެސް ޤަބޫލުކުރާ ގަބޫލުކުރުމެއް ކަމަށެވެ.

ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވީ، ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި ދައުވާތައް އުފަންވެގެން އައިސްފައިވަނީ ނުވަތަ ކުށުގެ އަމަލުގެ މުގުލުގައިވަނީވެސް ކޮރަޕްޝަންގެ ކެންސަރުކަމަށް ދައުލަތުން ދެކޭކަމަށެވެ.

މި މައްސަލާގައި ޝަރީއަތް ފެށުނު ފަހުން، ދިފާއީ ހެކިންގެ "ކްރެޑިބިލިޓީ"އާ ގުޅޭ އައު ހެކިތަކެއް ދައުލަތުން ހުށަހަޅާފައިވާއިރު، އެކަން ޔާމީނާއި ޔޫސުފް ނައީމްގެ ފަރާތުން ހައިކޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވީ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ދިފާއީ ހެކި ހުށަހެޅުއްވިއިރު، ޑޮލަރު މާރުކުރުމުގެ މުއާމަލާތް ހިނގައިދިޔަ ތާރީޚެއް ބުނެދެއްވާފައި ނުވާކަމަށެވެ. އެ ތާރީޚު ބުނެދެއްވިނަމަ، އެ ތާރީޚާގުޅޭ ދިފާއީ ހެކީގެ ހާޒިރީ ދައުލަތުން ފަހުން ހޯދާކަށް ނުޖެހުނީސް ކަމަށެވެ.

އަދި، ދިފާއީ ހެކިން ހުށަހެޅި ސަބަބާ އެއްގޮތަށް އެ ހެކިން ހެކިބަސް ދީފައިވާނަމަ، ދައުލަތުން އެކަންކަންވެސް އިތުރަށް ދައުލަތުން ސާފުކުރަން ނުޖެހޭނެކަމަށެވެ.

ވީއިރު، އެ ހެކިތައް ހުރެމެ، ހާމަނުކުރީކަމަށް ދެންނެވެން ނޯންނާނެކަމަށް ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވިއެވެ.

ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވީ، މިފަދަ ބޮޑު މައްސަލައެއްގައި ޖަލު އަދަބު ނޫން އަދަބެއް ކަނޑައެޅުމަކީ އިންސާފެއްކަމަށް، ދަށު ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރަށްވެސް ފެނިވަޑައިގެންފައި ނުވާކަމަށެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރްސީ މައްސަލާގައި ރައީސް ޔާމީން މިހާރުވެސް 5 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާއިރު، އެމަނިކުފާނު މިހާރު ހުންނެވީ ވަގުތީ ލުއިތަކަކާއެކު ގޭ ބަންދުގައެވެ.

ރިޝްވަތު ނެންގެވުމާއި ކަޅު ފައިސާ ދޮވުމުގެ އެހެން މައްސަލައެއްގެ ޝަރީއަތް ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިހާރުވެސް ހިނގަމުންދެއެވެ. އެއީ މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކުރައްވައިގެން އެމްއެމްޕީއާރްސީ މެދުވެރިކުރައްވައި، ރ. ފުއްގިރި ވިއްކަވައިގެން ލިބުނު 1.1 މިލިއަން ޑޮލަރު އެމަނިކުފާނުގެ އެކައުންޓަކަށް ޖަމާކުރައްވާފައިވާ މައްސަލައެވެ.

އެ މައްސަލާގައި ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލާފައިވަނީ ޖޫން 2020ގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
އީދު ދުވަހުގެ މާރާމާރީއާއި ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރީ 19 އަހަރާއި 25 އަހަރާއި ދެމެދުގެ 4 ޒުވާނުން
ހުޅުމާލޭގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓު ހިންގަން ފެށި އިމާރާތަކީވެސް ޖާގައިގެ މައްސަލައިގެ ދާއިމީ ޙައްލެއް ނޫން، ދާއިމީ ޙައްލު އަވަސް ކުރަންޖެހޭ: ޕީޖީ އޮފީސް
ޤަވައިދާ ޚިލާފަށް ޑޮމެސްޓިކް ޓާމިނަލަށް ގެންދިޔަ ލަގެޖުން ޑްރަގް ފެނުނު މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި މީހާ ޝަރުތުތަކާއެކު ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފި
ކެނެބިސް ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ކުށް ސާބިތުވި މީހަކު އުމުރަށް ޖަލަށް ލުމާއެކު އެއްލައްކަ ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި
ކިލޯއަކަށްވުރެ ގިނަ ކެނެބިސްއާއެކު ދެ ދިވެހިން ހައްޔަރުކޮށްފި
ފަލަމަސްގަނޑުގައި މަސްތުވާތަކެތި ތަތްކޮށްގެން ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރަން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
އިސްތިއުނާފު ނިމެންދެން މަފާޒު ބަންދުކުރުމަށް ހުކުމްކޮށްފި
މާނުގެ ޝަރީއަތް ޝެޑިއުލްކުރެވުނީ އޮޅުމަކުން، ތާވަލުކުރާނެ ދުވަހެއް އަދި ނޭނގެ - ކްރިމިނަލް ކޯޓް