ކ. މާލެ
|
21 ނޮވެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 10:12
އައު ސަރުކާރުގެ ކެބިނެޓަށް ބޭފުޅުން އައްޔަންކުރުން
އައު ސަރުކާރުގެ ކެބިނެޓަށް ބޭފުޅުން އައްޔަންކުރުން
ވަޒީރުން އައްޔަންކުރުން
ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމުގެ މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވައިފި
އެ ނަންތައް ފޮނުއްވާފައި ވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 129 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތީން މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯދުމަށް
ވަޒީރުންގެ ގޮތުގައި ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވަނީ 22 ބޭފުޅުން
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް މި 22 މެންބަރުން ޢައްޔަނު ކުރައްވާފައިވަނީ 17 ނޮވެންބަރު 2023 ވީ ހުކުރުދުވަހުގެ ރޭ

ވަޒީރުން އައްޔަންކުރުމަށް ރުހުން ދިނުމުގެ މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވައިފިއެވެ.

މި ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުންގެ ގޮތުގައި ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވަނީ 22 ބޭފުޅުން އައްޔަންކުރައްވާފައެވެ.

އެ ބޭފުޅުންނަށް ރުހުންދިނުމާ މެދު މަޖިލީހުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅުއްވާދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެން ރައީސް މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވި ސިޓީފުޅު އަންގާރަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި މަޖިލީހަށް އިއްވަވާދެއްވީ މަޖިލީހުގެ އަމީންއާއްމު ފާތިމަތު ނިއުޝާއެވެ. އެ މައްސަލަ މަޖިލީހުގެ ޤަވާއިދުގެ 200 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)ގެ ދަށުން ދިރާސާކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ މަސްޢޫލިއްުޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ އަަށް ވަނީ ފޮނުވާފައެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރު މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ 22 ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯދުމަށްޓަކައި މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފައި ވަނީ ހޯމަ ދުވަހުއެވެ. އެ ނަންތައް ފޮނުއްވާފައި ވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 129 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތީން މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯދުމަށެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް މި 22 މެންބަރުން ޢައްޔަނު ކުރައްވާފައިވަނީ 17 ނޮވެންބަރު 2023 ވީ ހުކުރުދުވަހުގެ ރެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް