ކ. މާލެ
|
21 ނޮވެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 08:43
ބަޖެޓް ކޮމިޓީގައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ލަފާދެއްވަނީ
ބަޖެޓް ކޮމިޓީގައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ލަފާދެއްވަނީ
ދައުލަތުގެ ޚަރަދުތައް
ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ޑަބަލް ޕެންޝަނަށް ކުރާ ޚަރަދު ބޮޑުވެގެން ދާނެ - އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
 
އާމްދަނީ ހޯދަން ކަނޑައަޅާ ކަންކަން މިހާރަށް ވުރެ ތަފްސީލްކުރަން ޖެހޭ
 
ކަރބަން ކްރެޑިޓްސް ވިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ފަށާފައި
 
2024 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓާއި މެދު ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިލޭ އެހީގެ ކަންބޮޑުވުން ހިމެނޭ

ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ޑަބަލް ޕެންޝަނަށް ކުރާ ޚަރަދު ބޮޑުވެގެން ދާނެ ކަމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ބުނެފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓް ކޮމިޓީގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އޮޑިޓް އޮފީހުގެ ޑައިރެކްޓަރު މުހައްމަދު ޝާން ވިދާޅުވީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ވައިޓް ޕޭޕަރ އިން ވެސް ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ޑަބަލް ޕެންޑަން ބޮޑުވެގެންދާނެކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަވާ ކަަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ސަބްސިޑީ އަށް ކުރާ ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށް ޑައިރެކްޓް ސަބްސިޑީ ޓްރާންސްފަރ ނިޒާމަކަށް ބަދަލުކޮށް، 1.1 ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން ޚަރަދު ކުޑަކުރެވޭނެ ކަމަށް ބަޖެޓްގައި ލަފާކޮށްފައިވާކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ފިއުލް ސަބްސިޑީ ކުޑަކުރުމަށް ސިޔާސަތުތަކެއް ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު ބަޖެޓް ފާސްވާއިރު އެފަދަ ކަންކަމުގެ ތަފްސީލްތަކާއި އެކަން ކުރާނެ ނިޒާމް ތަފްސީލްވެފައިވުން މުހިންމު ކަަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ބަޖެޓުގައި ހިމެނޭ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން އާސަންދަ ނިޒާމާއި މެދު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އޭނާ ވިދާޅުވީ އާސަންދަ އަށް ކުރާ ޚަރަދު ކުޑަކުރަން ނިންމާފައިވާ ބައެއް ކަންކަމަކީ ކުރިން ވެސް އެކަންކަން ކުރަން ނިންމާ ބަޖެޓުގައި ހިމެނި ނަމަވެސް ތަންފީޒު ނުކުރެވިވާ ކަންތައްތައް ކަަމަށެވެ. އެގޮތަށް ނުކުރެވިވާ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ބޭސް ގަންނަން ބަލްކްކޮށް ހޭދަކުރާ މިންވަރު ކުޑަކުރުން އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭކަން އޭނާ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

2024 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓާއި މެދު ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިލޭ އެހީގެ ކަންބޮޑުވުން ހިމެނޭ ކަމަށެވެ. ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި އަންދާޒާކުރާ މިންވަރަށް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ހިލޭ އެހީ ނުލިބޭ ކަމަށާއި ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އަދަދު ދުރާލާ ކަށަވަރުކުރަން ޖެހޭ ކަަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާ ހޭދަކުރާނެ ތަރުތީބާއި އިސްކަން ދޭނެ ގޮތް ދެނެގަނެ، ލަފާކުރެވިފައިވާ ޓައިމްލައިނާއި އެއްގޮތަށް ހިލޭ އެހީ ނުލިބޭ ނަމަ އެ މަޝްރޫޢުތައް ފެށުން ލަސްކުރަން ފެންނަ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އާމްދަނީ އިތުރުކުރަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ފަށާފައިވާ ކަންކަމަށް ބަލާއިރު ދައުލަތުގެ ފިސްކަލް ސްޓްރެޓެޖީ އިން ދެކަމެއް ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން ތެރެއިން ކަރބަން ކްރެޑިޓްސް ވިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށް ދައުލަތުގެ ފިސްކަލް ސްޓްރެޓެޖީގައި ބުނާ ކަަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. މޯލްޑިވްސް ފަންޑް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެފްއެމްސީން) ކުރިއަށްގެންދާ ފަތުރުވެރިކަމުގެ އިންޓަގްރޭޓެޑް ޕްރޮޖެކްޓުން 2023 ވަނަ އަހަރު ލިބޭ އާމްދަނީގެ ތެރެއިން 2024 ވަނަ އަހަރަށް އަދި މެދުރާސްތާގައި ސަރުކާރަށް ދައްކާ ޑިވިޑެންޓް އިތުރުވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެކަންކަން ފިސްކަލް ސްޓްރެޓެޖީގައި ހިމެނިފައިވީ ނަމަވެސް އެކަން ބަޖެޓުގައި ނެތްކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން އާމްދަނީ ހޯދަން ކަނޑައަޅާ ކަންކަން މިހާރަށް ވުރެ ތަފްސީލްކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް