ކ. މާލެ
|
21 ނޮވެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 08:40
ބަޖެޓް ކޮމިޓީގައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ލަފާދެއްވަނީ
ބަޖެޓް ކޮމިޓީގައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ލަފާދެއްވަނީ
2024 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް
2024 ވަނަ އަހަރަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޓާގެޓްތަކަކީ ހާސިލްކުރަން އުނދަނގޫ ޓާގެޓްތަކެއް- އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
 
2024 ވަނަ އަހަރަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ 49.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ
 
ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި 47.3 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހިމަނާފައިވޭ
 
ބަޖެޓުގެ 70.2 އިންސައްތަ ހޭދަވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވާނީ ރިކަރަންޓް ހަރަދަށް

2024 ވަނަ އަހަރަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޓާގެޓްތަކަކީ ހާސިލްކުރަން އުނދަނގޫ ޓާގެޓްތަކެއް ކަމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ބުނެފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ބަޖެޓް ކޮމިޓީގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އެސިސްޓެންޓް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އިބްރާހީމް އައިމަން ވިދާޅުވީ ބަޖެޓުގެ ފިސްކަލް މައިގަނޑު ހަތަރު ޓާގެޓެއް ހާސިލްކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި ދައުލަތުގެ ސީދާ ދަރަނި ޖީޑީޕީގެ 95 އިންސައްތަ އަށް ވުރެ ދަށުގަ ހިފެހެއްޓުމާއި، ދައުލަތުގެ ޕްރައިމަރީ ޑެފިސިޓް ޖީޑީޕީގެ 5 އިންސައްތައަށް ވުރެ ދަށުގައި ހިފެހެއްޓުން، ދައުލަތުގެ ޚަރަދު ކުޑަކުރުމާއި ދައުލަތުގެ ރިކަރަންޓް ޚަރަދާއި ދައުލަތުގެ ލިބޭ އާމްދަނީ އެއް ހަމައެއްގައި ހިފެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްކުރުން ހިމެނެއެވެ. އެ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލްކުރަން އުނދަގޫ ވާނެ ކަމަށާއި އެކަންކަން ހާސިލްކުރުމަށް ގޮންޖެހުންތައް ހުރިކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ސަބަބަކީ ޚަރަދުކުޑަކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަންތައްތަކަކީ ޖުލައި މަހުން ފެށިގެން ތަންފީޒުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަންކަން ކަމަށް ވުން ކަމަށް ވެސް އައިމަން ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން ޚަރަދު ކުޑަކުރުމުގެ ޓާގެޓަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ހާސިލްކުރަން އުނދަނގޫ ޓާގެޓެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

2024 ވަނަ އަހަރަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ 49.5 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެކެވެ. މީގެތެރެއިން ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި 47.3 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހިމަނާފައިވެއެވެ. 2024 ވަނަ އަހަރު އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް 33.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކޮށްފައިވެއެވެ. ބަޖެޓުގެ 70.2 އިންސައްތަ ހޭދަވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވާނީ ރިކަރަންޓް ހަރަދަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް