ކ. މާލެ
|
20 ނޮވެންބަރ 2023 | ހޯމަ 17:11
ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
މަޖިލިސް
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު
ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި، މުސާރަ ބޮޑުކުރުން އަހަރުތަކަށް ބަހާލަނީ
 
ޚަރަދު ރިފޯމްކުރުމަށްޓަކައި، މުސާރަ ބޮޑުކުރާގޮތަށް ބަދަލުގެންނަން ވަނީ ނިންމާފައި
 
ސަބްސިޑީތަކުން 1.1 ބިލިއަން ސަލާމަތްކުރެވޭނެ

ދައުލަތުގެ ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރުން އަހަރުތަކަށް ބަހާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހިމަނާފައި ވާނެކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

އަންނަ އަހަަށް ދައުލަތުން ލަފާކުރާ ބަޖެޓު ދިރާސާކުރާ، ބަޖެޓު ކޮމިޓީގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން، ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ޗީފް ފައިނޭންޝަލް ބަޖެޓް އެގްޒެކެޓިވް އަހުމަދު ސަރުވަޝް އާދަމް ވިދާޅުވީ، އާމްދަނީން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު ފޫބެއްދުމަކީ ފިސްކަލް އެންކަރެއް ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި އެކަންކަން ހާސިލްކުރުމަށްޓަކައި ޚަރަދު ރިފޯމްކުރަން ހިމަނާފައި ވާނެކަމަށެވެ. އެގޮތުން ޚަރަދުން 2.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ ސޭވްކުރަން ބަޖެޓުގައި އަމާޒު ހިފާފައި ވާނެކަމަށެވެ. އެ ޚަރަދުކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު ނާޅައިފިނަމަ ބަޖެޓް 49.6 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ މައްޗަށް ދާނެކަމަށް ސަރުވަޝް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

އޭނާ ވިދާޅުވީ އަަންނަ އަހަރުގެ މެދުތެރެއިން ފަށައިގެން ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގެ ނިޔަތުގައި ބަޖެޓު ތަންފީޒުކުރުމަށް ރާވާފައި ވާކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި؛ ސަބްސިޑީ ރިފޯމް ކުރުމުގެ ތެރެއިން ކާޑާއި ކަރަންޓާއި ތެޔޮ އަދި ނަރުދަމާގެ ސަބްސިޑީ ފޭސްއައުޓް ކުރުމަށްފަހު، 1 ޖުލައިން ފެށިގެން ޓާގެޓެޑް ކޭޝް ޓްރާންސްފަރއެއް ދީގެން ކުރިއަށް ދިއުމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅުއްވާ ކަމަށް ސަރުވަޝް ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތަށް ހެދުމުން ޓާގެޓެޑް ކޭޝް ޓްރާންސްފަރ ހެދުމުން 600 މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރުވިނަމަވެސް ޖުމްލަ 1.1 ބިލިއަން ރުފިޔާ ސަބްސިޑީތަކުން ސަލާމަތްކުރެވޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ސަރުވަޝް ވިދާޅުވީ ވެލްފެއަރ ޚަރަދު އިތުރުވަމުންދާތީ، ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރުމަށް އުސޫލަށް ބަދަލު ގެނެސް، 100 މިލިއަން ރުފިޔާ ސަލާމަތްކުރުމަށް ބަޖެޓުގައި ވިސްނާފައި ވާނެކަމަށާއި، ސަބްސިޑީ ރިފޯމާއެކު އާސަންދައިންވެސް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް، ބަލްކް ޕްރޮކިއުމެންޓާއެކު ޚަރަދު ކުޑަކުރެވިގެން ދާނެކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ޕޭހަރމަނައިޒޭޝަންގެ މަސައްކަތްވެސް އަހަރުތަކަށް ބަހާލައިގެން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައި ވާނެކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ދެން ހުރި ސިޔާސަތުތައް ފަސްކޮށްގެން، މިސާލަކަށް ޕޭހަރމަނައިޒޭޝަން ވެސް އެއްކޮށް ތަންފީޒުކުރާނަމަ ބޮޑު އަދަދެއް ދޭ. އެހެންވީމަ އެވެސް އަހަރުތަކަށް ބަހާލައިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔުމުގެ ވިސްނުން ބަޖެޓުގަ އޮންނާނެ. އެ ހުރިހާ ކަމެއް އެއްކޮށްލީމަ 2 ބިލިއަން ރުފިޔާ ސަލާމަތްވާނެ، އަދި މެދު ރާސްތާގަ އެއަށްވުރެ ބޮޑަށް ސަލާމަތްކުރުން ބަޖެޓުގެ އަމާޒަކަށް ވާނީ. ދެން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު ފޫނުބެއްދޭނެ 1 އަހަރުގެ ތެރޭގައެއް. އެހެންނަމަވެސް މެދު ރާސްތާގަ އެ އަމާޒަށް ވާސިލްވާނެ.
ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ޗީފް ފައިނޭންޝަލް ބަޖެޓް އެގްޒެކެޓިވް، އަހުމަދު ސަރުވަޝް އާދަމް

މި ކޮމިޓީގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން، ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަފީގް ވިދާޅުވީ އަންނަ އަހަރު ހިލޭ އެހީއަށް ވަރަށް ބޮޑު އުއްމީދެއް ކުރެއްވޭ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ސަރުކާރު ބަދަލުވެގެން އަންނައިރު އަވައްޓެރި ރަހުމަތްތެރި ގައުމުތަކުންވެސް އިތުރު ބާރެއް ދީ، އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ހިލޭ އެހީދެމުން ދާކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކުރިއަށްވުރެ ރަނގަޅު އެހީތެރިކަމެއް އަންނަ އަހަރު ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރެއްވޭ ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، މިއަހަރުގެ ބާކީ އޮތް ދުވަސްތަކަށް 200 މިލިއަން ޑޮލަރަށްވުރެ ގިނައިން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ އަދަދު ހާސިލްވާނެ ކަމަށާއި، އަންނަ މަސް ފެށޭއިރު ޑޮލަރު އިންފްލޯއެއް ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރެއްވޭ ކަމަށެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް