ކ. މާލެ
|
20 ނޮވެންބަރ 2023 | ހޯމަ 18:48
އަމާން އުދަރެސް ފްލެޓެއް
އަމާން އުދަރެސް ފްލެޓެއް
ރައީސް އޮފީސް
ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމް
ގެދޮރުވެރިޔާގެ ލިސްޓުތަކަށް އިހްތިރާމެއް ނުކުރާނަން، ރިވިއު ކުރާނަން: ހައިދަރު
 
4،000 ފްލެޓް ލިބޭ އާންމުންގެ ލިސްޓު ރިވިއުކުރަން ވަނީ ނިންމާފައި
 
އިހްތިރާމް ނުކުރަން ނިންމީ، ކުރީ ސަރުކާރުން ޑރ. މުއިއްޒުގެ އިލްތިމާސަށް އިހްތިރާމު ނުކުރީތީކަމަށް ވިދާޅުވި
 
އެއްވެސް ފްލެޓެއް އަދި ގޯއްޗެއް އަތުނުލައްވާނެ ކަމަށް ޑރ. މުއިއްޒު ކުރިން ވިދާޅުވި

ކުރީގެ ރައީސް، އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ސަރުކާރުން ހިންގި ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމުގެ ދަށުން ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފްލެޓް ލިސްޓުތަކަށް އިހްތިރާމް ނުކުރައްވާނެ ކަމަށާއި، އެ ލިސްޓުތައް އަލުން ރިވިއުކުރައްވާނެ ކަމަށް، އައު ސަރުކާރުގެ ހައުސިންގ މިނިސްޓަރު، ޑރ. އަލީ ހައިދަރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރު ހައިދަރު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ، ހޯމަ ދުވަހު ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވެވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި، ގެދޮރުވެރިޔާގެ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތްތައް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)ން ހުއްޓާލުމަށް އަންގާފައިވާ މައްސަލައަށް އިޝާރާތްކުރައްވައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ.

އެގޮތުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، ގެދޮރުވެރިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ދިން ފްލެޓްތަކުގެ ތެރެއިން، 4،000 ފަރާތުގެ ލިސްޓަށް މި ސަރުކާރުން އިހްތިރާމު ނުކުރާނެ ކަމަށެވެ.

އޭގެ ސަބަބެއް ކަމުގައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، އެ މަޝްރޫއަކީ މިދިޔަ އިންތިގާލީ މަރުހަލާގެ ތެރޭގައި، އޭރު އިންތިޚާބީ ރައީސެއްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި، މިހާރުގެ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މަޑުޖައްސާލަން އެދިވަޑައިގެންނެވި ކަމަކަށް ވާތީއެވެ.

އެއާއެކު މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، އޭސީސީން އެ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމަށް އަމުރު ނެރުނީ، އެ މަޝްރޫއުުގައި ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ހުރިކަމުގެ ޝަކުވާ ލިބުމުން ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން މި ސަރުކާރުން އެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ފްލެޓް ލިބުނު ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓު އަލުން ރިވިއުކުރާނެ ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރުން މި މަޑުކުރަނީ އޭސީސީން އެކަމާބެހޭގޮތުން ލަފައެއް ދެންދެން. އަޅުގަނޑުމެން ބަލާނަން މައްސަލައަކީ ކޮބައިތޯ. ބަލާފަ ރިވިއުކުރަން އަޅުގަނޑުމެން އޮތީ ނިންމާފަ." މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު އެހެން ވިދާޅުވިއިރު، ގެދޮރުވެރިޔާ އަދި ބިންވެރިޔާ ސްކީމުގެ ދަށުން މިދިޔަ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ދިން އެއްވެސް ފްލެޓެއް އަދި ގޯއްޗެއްވެސް އަތުނުލައްވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު ކެމްޕޭނުގެ ތެރޭގައި ދެއްވިއެވެ.

އެގޮތުން ރައީސް ސާލިހުގެ ސަރުކާރުން ހިންގި އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް، އަދި ފަށަން ނިންމާފައިވާ، އަދި ފެށި އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ހުއްޓަވައިނުލައްވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އޭރު ރައީސް މުއިއްޒު ދެއްވިއެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް، އޭސީސީގެ ލަފަޔަށްފަހު އެ ލިސްޓު ރިވިއުކުރައްވާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވުމާ ގުޅިގެން، އެ ލިސްޓަށް ބަދަލުތަކެއް އައުންވެސް އެކަށީގެންވެއެވެ. އެފަދައިން ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމުގެ ދަށުން ގޯތި ލިބުނު ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓަށްވެސް ބަދަލުތަކެއް އައުން އެކަށީގެންވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
17%
0%
67%
0%
0%
17%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ، އާއި ރާއްޖޭގެ ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު، އެއް ބޭފުޅަކު އަނެއް ބޭފުޅަކަށް އުފަން ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާގެ ސިޓީ ފޮނުއްވައިފި
ފަލަސްތީނުގެ މުސްލިމުންނަށް ލިބޭ އަނިޔާތަކާ ދެކޮޅުހަދައި، އަޤްސާ މިނިވަންކުރުމުގެ ޖިހާދުގައި ރާއްޖެއިން ހިތާއި ރޫޙުން ބައިވެރިވެ، ސަހަރޯވެރިވާނެ: ރައީސް
ދައުލަތަކު ފައިސާއެއް ނެތް، އެކަމަކު ދަތުރުފުޅުތަކަށް މިލިއަނުން ޚަރަދު ކުރަނީ!
މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ ކޮމިޝަން އުވާލިނަމަވެސް އާއިލާތަކަށް އަދިވެސް ރިޕޯޓު ނުދޭ
ސިޑްސް ކޮންފަރެންސަށް ރާއްޖޭން 16 ބޭފުޅުންގެ ވަފްދެއް ދިޔަ، ޚަރަދަށް 3.8 މިލިއަން ރުފިޔާ
މިއީ ބާރުތައް ކޮންޓްރޯލްކޮށް، ވާދަވެރިންނަށް ފުރުސަތު ހަނިކުރާ ސަރުކާރެއް، މިހާރު ވެސް މަޖިލީހުން ފެންނަނީ އެމަންޒަރު: ބިގޭ
މިއަދަކީ ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ބޮޑު އެހީއެއްވާ ދުވަސްކަމުގައި ހެއްދެވުމަށް ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފި
އިންޑިއާގެ އަސްކަރީ އެއްބަސްވުންތައް ތަހުގީގު ކުރަން ބާއްވަން އުޅުނު ސަބް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ކުއްލިއަކަށް ކެންސަލް