ކ. މާލެ
|
20 ނޮވެންބަރ 2023 | ހޯމަ 14:05
ވިޒިޓަރސް އިކޮނޮމިކް ކައުންސިލުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން
ވިޒިޓަރސް އިކޮނޮމިކް ކައުންސިލުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން
ރައީސް އޮފީސް
ވިޒިޓަރސް އިކޮނޮމިކް ކައުންސިލް
މި ސަރުކާރު ދުވާނީ "މުއިއްޒު ދުވެލީގައި": ވިޒިޓަރސް އިކޮނޮމިކް ކައުންސިލް
ވިޒިޓަރ އިކޮނޮމީ ކައުންސިލް ޗެއަރ ކުރައްވަނީ ރައީސް ޑރ މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
މިއީ ސަރުކާރުގެ އިދާރާތައް ގުޅިގެން ކުރެވޭ މަސައްކަތެއް
މި ކައުންސިލުގެ މަޤްސަދަކީ އިޤްތިސާދު ޑައިވަރސިފައިކުރުންކަމަށް ވިދާޅުވި

މި ސަރުކާރު ދުވާނީ "މުއިއްޒު ދުވެލީގައި" ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި އެކުލަވާލާފައިވާ ވިޒިޓަރސް އިކޮނޮމިކް ކައުންސިލުން ބުނެފިއެވެ.

މި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ އެޓް ދަ ޕްރެޒިޑެންޓްސް އޮފީސް ފޮރ ސްޓްރެޓީޖިކް ކޮމިއުނިކޭޝަން އިބްރާހީމް ޚަލީލް ވިދާޅުވީ، މި ސަރުކާރު ދުވާނީ "މުއިއްޒު ދުވެލީގައި" ކަމަށެވެ.

މި ސަރުކާރުގެ މެނިފެސްޓޯގައި ހުރި އަމާޒުތަކަކީ އެހެނިހެން ސަރުކާރުތަކާ ތަފާތު، ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާކުރާ އަމާޒުތަކެއް ހިމެނިފައިވާ މެނިފެސްޓޯއެއްކަން ޚަލީލް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުޙައްމަދު ސައީދު ވިދާޅުވީ، މި ކައުންސިލަކީ ތަރައްޤީގެ ވިޝަން ހާސިލު ކުރެއްވުމަށް މުއިއްޒު އެކުލަވާލައްވާފައިވާ ކައުންސިލެއްކަމަށެވެ.

މިއީ ރާއްޖެ ކަަހަލަ ޤައުމަކަށް މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރާނެ ކައުންސިލެއްކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި ސައީދު ވިދާޅުވީ، މި ކައުންސިލުގެ މަޤްސަދަކީ އިޤްތިސާދު ޑައިވަރސިފައިކޮށް، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން އިޤްތިސާދު އިތުރަށް ފުޅާ ކުރެއްވުންކަމަށެވެ.

މި ކައުންސިލަކީ ވަކި އަމާޒުތަކެއް ދެވިގެން ކުރާ މަސައްކަތްތަކެއް ވިލަރެސްކޮށް ތަންފީޒުކުރާ ކައުންސިލެއްކަން ސައީދު ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. މިސާލަކަށް ސްޕޯޓްސް ޓޫރިޒަމް ތައާރަފް ކުރުން ފަދަ ކަންކަން ހިމެނޭކަމަށް ސައީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

އޭގެ އިތުރުން، މިސާލަކަށް ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ މެންޓަލް ހެލްތް ހޮސްޕިޓަލެއް ހުރިކަމުގައިވާނަމަ، އެތަނަކަށް ބޭރުން އަންނަ މީހުން ގެނެވޭނެ މަގު ފަހިވެގެންދާނެކަމަށް ސައީދު އިތުރު މިސާލުތައް ދައްކަވަމުން ވިދާޅުވިއެވެ. އަމާޒަކީ ބޭރު ޤައުމުތަކުން އަންނަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެކި ދާއިރާތަކުން ރާއްޖެއަށް އައުމަށް ޝައުޤުވެރި ކުރުވާނެ ކަންކަން ތައާރަފް ކުރުންކަމަށް ސައީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއީ ސަރުކާރުގެ އިދާރާތައް ގުޅިގެން ކުރެވޭ މަސައްކަތެއް ކަމަށާއި، މި މަސައްކަތުގެ އެންމެ ބޮޑު އަމާޒަކީ ދެކޮޅުޖެހޭ އާމްދަނީއެއް ޤައުމުގައި ހިފެހެއްޓުންކަމަށް ސައީދު ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން މި ކައުންސިލުގެ މައިގަނޑު އަމާޒަކީ ފަތުރުވެރިކަން ސިންދަފާތުކޮށް، އާމްދަނީ 6 ބިލިއަނަށް އިތުރު ކުރުންކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.  

މިއީ އެހެނިގެން ބައެއް ޤައުމުތަކުގައިވެސް އިޤްތިސާދު ފުޅާ ކުރުމަށް އެކުލަވާލައި ހިންގަމުންދާ ކައުންސިލެއްކަމަށް ސައީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ވިޒިޓަރ އިކޮނޮމީ ކައުންސިލް ޗެއަރ ކުރައްވަނީ ރައީސް ޑރ މުޙައްމަދު މުއިއްޒެވެ. ކޯ ޗެއަރ ގޮތުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް ފައިސަލް އަދި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުޙައްމަދު ސައީދެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރާއި، ހެލްތު މިނިސްޓަރާއި، ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު އަދި ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު، ދިވެހި ލެންގުއޭޖް މިނިސްޓަރު، ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު މި ކައުންސިލުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް