ކ. މާލެ
|
20 ނޮވެންބަރ 2023 | ހޯމަ 11:47
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު
މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވާނެ މެންބަރުންގެ ނަންފުޅުތައް އިޢުލާންކޮށްފި
މި 5 މެންބަރުންނަކީ މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ނާއިބުރައީސް ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވަން އުޒުރުވެރިވެވަޑައިގެންފި ހާލަތެއްގައި ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވާނެ ފަސް މެންބަރުން
މި 5 މެންބަރުން ކަނޑައަޅާފައި ވަނީ މަޖިލިސް ގަވާއިދުގެ 44 ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން
ދެ މެންބަރަކު އެއް މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތް ކުރައްވާފައިވާ ހާލަތުގައި އެ ފަސް މެންބަރުން ކަނޑައެޅުމުގައި ބަލާނީ އުމުރުގެ ދޮށީ ކަމަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވާނެ މެންބަރުންގެ ނަންފުޅުތަކަށް ބަދަލުގެނެސް، ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވާނެ މެންބަރުންގެ ނަންފުޅުތައް އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ.

މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު އަސްލަމް އެ ނަންފުޅުތައް އިޢުލާނުކުރެއްވީ ހޯމަ ދުވަހުއެވެ.

ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވާ 5 މެންބަރުންނަކީ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ސިޔާމް މުހައްމަދު، މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް، އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ސަލީމް، ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ އަދި ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު އާމިރުއެވެ. މި 5 މެންބަރުންނަކީ މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ނާއިބު ރައީސް ރިޔާސަތު ބަލަހައްވަޓަން އުޒުރުވެރިވެވަޑައިގެންފި ހާލަތެއްގައި ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވާނެ 5 މެންބަރުންނެވެ.

މި 5 މެންބަރުން ކަނޑައަޅާފައި ވަނީ މަޖިލިސް ގަވާއިދުގެ 44 ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. މި މެންބަރުން ކަނޑައަޅާފައި ވަނީ މަޖިލީހުގައި އެ ބޭފުޅުން ޚިދުމަތް ކުރެއްވި މުއްދަތައް ބެލުމަށް ފަހުގައެވެ. އަދި ދެ މެންބަރަކު އެއް މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތް ކުރައްވާފައިވާ ހާލަތުގައި އެ ފަސް މެންބަރުން ކަނޑައެޅުމުގައި ބަލާނީ އުމުރުގެ ދޮށީ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް