ކ. މާލެ
|
20 ނޮވެންބަރ 2023 | ހޯމަ 11:08
ޔުއެފާގެ ރައީސް އަދި ޔޫކްރެއިންގެ ކޯޗު
ޔުއެފާގެ ރައީސް އަދި ޔޫކްރެއިންގެ ކޯޗު
ޓްވިޓަރ
ޔޫރޯ ކޮލިފިކޭޝަން 2024
އިޓަލީ ކޮލިފައިވާން ޖެހޭ ކަމަށް ޗެފެރިން ވިދާޅުވުމުން، ޔޫކްރެއިންގެ ކޯޗާއި ކުޅުންތެރިން ރަތަށް!
 
ޔޫކްްރެއިންގެ ކޯޗު ޝެރްހީ ރެބްރޯ ބުނީ ޗެފެރިން އެފަދައިން ވާހަކަ ދެއްކެވުމަކީ ވަރަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް ކަމަށާއި، އެއީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް

އަންނަ އަހަރު ޖަރުމަނުގައި އޮންނަ ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތަށް އިޓަލީ ކޮލިފައިވާން ޖެހޭ ކަމަށް، ޔޫރަޕުގެ ފުޓުބޯޅައިގެ މައި އިދާރާ (ޔުއެފާ)ގެ ރައީސް އެލެކްސެންޑާ ޗެފެރިން ވިދާޅުވުމުން، ޔޫކްރެެއިންގެ ކޯޗާއި ކުޅުންތެރިން ރުޅިގަދަވެއްޖެ އެވެ.

ޗެފެރިން އެހެން ވިދާޅުވިއިރު، ކޮލިފިކޭޝަންގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފަހު މެޗުގައި އިޓަލީ އާއި ޔޫކްރެއިން ބައްދަލު ކުރާނެ އެވެ. ގްރޫޕް ސީގެ ދެ ވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި އަންނަ އަހަރުގެ ޔޫރޯ އަށް ކޮލިފައިވާނެ ޓީމެއް ކަށަވަރު ވާނީ އެ މެޗުންނެވެ. ޗެފެރިން ވިދާޅުވީ، އަންނަ އަހަރުގެ މުބާރާތަށް އިޓަލީ ކޮލިފައިވާން ޖެހޭ ކަމަށާއި، އެ ނޫން ނަމަ އެއީ ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލައެއް ކަމަށެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން މެޗުގެ ކުރިން އޮތް ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ޔޫކްްރެއިންގެ ކޯޗު ޝެރްހީ ރެބްރޯ ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފަ އެވެ. އޭނާ ބުނީ ޗެފެރިން އެފަދައިން ވާހަކަ ދެއްކެވުމަކީ ވަރަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް ކަމަށާއި، އެއީ ބަލައި ގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ އެފަދަ މަގާމެއްގައި ހުންނެވި ބޭފުޅަކު، އެފަދައިން ވާހަކަ ދައްކަވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވެސް އަދި ފުޓުބޯޅައިގައި މަސައްކަތް ކުރާ އެހެން މީހުން ވެސް ޤަބޫލު ނުކުރާނެ ކަމަށެވެ. އިތުރަށް އޭނާ ބުނީ ކުޅުންތެރިން ވެސް ތިބީ ވަރަށް ބޮޑަށް ރުޅިގަދަވެފައި ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެކަމުގެ ސަބަބުން ކުޅުންތެރިންގެ ރޫޙަށް އުނިކަމެއް އަޔަނުދޭނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement

އިޓަލީ މެޗާ ގުޅޭ ގޮތުން އޭނާ ބުނީ، އިޓަލީ އަށް އަބަދު ވެސް ވަރަށް ބޮޑު އިޙުރާމެއް އޮންނާނެ ކަމަށެވެ. އިޓަލީ އަކީ ވަރަށް ވަރުގަދަ ޓީމަކަށްވީ ނަމަވެސް، އޭނާގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ފުރިހަމަ އަށް އިތުބާރު އޮންނާނެ ކަމަށް ވެސް ކޯޗު ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އޭނާ ދެކޭ ގޮތުގައި ޔޫކްރެއިންގައި އޮތީ ވަރަށް ރަނގަޅު ކުޅުންތެރިންގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ، ވަރުގަދަ ސްކޮޑެކެވެ.

އިޓަލީ އަކީ އެންމެ ފަހުން 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަނުންނެވެ. އިޓަލީ އާއި ޔޫކްރެއިން ބައްދަލު ކުރާ މެޗު ފަށާނީ، ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ދަންވަރު ރާއްޖެ ގަޑިން 12:45 ގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް