ކ. މާލެ
|
6 މާރޗް 2024 | ބުދަ 18:17
ރައީސް މުއިއްޒު އަދި ފަސްޓް ލޭޑީ ސާޖިދާ
ރައީސް މުއިއްޒު އަދި ފަސްޓް ލޭޑީ ސާޖިދާ
ރައީސް އޮފީސް
ރައީސްގެ އާއިލާ
ކަރޯކޭ ޖެއްސުމަކީ ރައީސްގެ އާއިލާއިން ކުރައްވާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވި، ނަމަވެސް ދައުރުވާ ވީޑިއޯ އިން ފެންނަނީ ތަފާތު މަންޒަރެއް
 
ވީޑިޔޯއިން ފެންނަ ގޮތުން، ފަސްޓް ލޭޑީ ސާޖިދާ ކަރޯކޭއަށް ލަވާ ވިދާޅުވާ މަންޒަރު ފެނޭ

ކަރޯކޭ ޖެއްސުމަކީ ރައީސް ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ ޢާއިލާއިން ކުރައްވާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުނެފައި ވަނިކޮށް، ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުން އަދި ފަސްޓް ލޭޑީ ސާޖިދާ މުހައްމަދު ކަރޯކޭ ޖައްސާ ވީޑިއޯ އެއް މީސް މީޑިޔާގައި އާންމުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން އެފަދައިން ބުނެފައިވަނީ، ރައީސް މުއިއްޒު މުލިއާގެއަށް ވަޑައިގެންނެވީ، ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުން އަދި ފަސްޓް ލޭޑީ، ކަރޯކޭއަށް ލަވަ ވިދާޅުވުމަށްޓަކައި އަގުބޮޑު ކަރޯކޭ ސިސްޓަމެއް އެ ގޭގައި ބެހެއްޓެވުމަށްފަހުގައި ކަމަށް ބުނެ، ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި އެކައުންޓަކުން ޚަބަރެއް ފަތުރާފައިވަނިކޮށެވެ.

އެގޮތުން ގާތްގަޑަކަށް 180،000 ޑޮލަރުގެ އަގު ބޮޑު އެ ކަރޯކޭ ސިސްޓަމް މުލިއާގޭގައި ބެހެއްޓުމަށް ގަނެދެއްވީ ރައީސް އޮފީހުގެ އެއް ވަޒީރުކަމަށްވާ މުޙައްމަދު އަލީ ޖަނާހް ކަމަށް ވެސް އެ ޕޯސްޓުގައި ބުންޏެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން ރައީސް އޮފީހުގެ ކޮމިއުނިކޭޝަންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް ޚަލީލް ވިދާޅުވި ކަމަށް، ރާއްޖޭގެ ބައެއް ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވަނީ، ރައީސްގެ އާއިލާއަކީ އެއްވެސް އިރެއްގައި ކަރޯކޭ ޖައްސާ އާއިލާއެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ ބުހުތާނު ދޮގެއް ކަމަށާއި، އެފަދަ ވާހަކަތައް ފަތުރާ ފަރާތްތަކަކީ މީގެ ކުރިން ދައުލަތުގެ ވަސީލަތްތައް ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރި މީހުން ކަމަށް ޚަލީލް ވިދާޅުވި ކަމަށް އެ ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް ޚަލީލް އެފަދައިން ވިދާޅުވިތާ ގަޑިއެއްހާއިރު ފަހުން، މީސް މީޑިޔާގައި ބަޔަކު ޕޯސްޓުކުރި ވީޑީއޯއަކުން ފެންނަ ގޮތުން، ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުން އަދި ފަސްޓް ލޭޑި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް، ގްރޫޕަކުން ކަރޯކޭ އަށް ލަވަ ކިޔާތަން ފެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، ސާޖިދާ ގޮތަކަށް އަތްޕުޅު ހަރަކާތް ކުރައްވާ މަންޒަރު ވެސް އެ ވީޑިޔޯ އިން ފެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް