ކ. މާލެ
|
20 ނޮވެންބަރ 2023 | ހޯމަ 08:24
ރައީސްގެ އޮފީހުގެ އަންޑަރ ސެކްރެޓެރީ ފޮރ ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ މުޙައްމަދު ފިރުޒުލް ޢަބްދުﷲ ޚަލީލް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
ރައީސްގެ އޮފީހުގެ އަންޑަރ ސެކްރެޓެރީ ފޮރ ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ މުޙައްމަދު ފިރުޒުލް ޢަބްދުﷲ ޚަލީލް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
ވިޒިޓާ އިކޮނޮމީ ކައުންސިލް
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ޚާއްސަކޮށް "ވިޒިޓާ އިކޮނޮމީ ކައުންސިލް"ގެ ނަމުގައި ޚާއްސަ ކައުންސިލެއް އުފައްދަވައިފި
 
ސޯޝަލް ކައުންސިލާއި އިކޮނޮމިކް ކައުންސިލް ވެސް ވަނީ އުފައްދައިފައި
 
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ސިންދަފާތުކޮށް ޑައިވާރސް ކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރާނެ

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ޚާއްސަކޮށްގެން "ވިޒިޓާ އިކޮނޮމީ ކައުންސިލް" ގެ ނަމުގައި ޚާއްސަ ކައުންސިލެއް އުފައްދަވައިފިއެވެ.

މިކައުންސިލް ޗެއަރ ކުރައްވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވެވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް އޮފީހުގެ އަންޑަރ ސެކްރެޓަރީ ފޯ ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ، މުހައްމަދު ފިރުޒުލް އަބްދުﷲ ޚަލީލް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދުގެ އެންމެ މައި އަސާސަކީ ފަތުރުވެރިކަން ކަމަށާއި، ފަތުރުވެރިކަން ފުޅާކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް ޚާއްސަ އިސްކަމެއް ދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އެކަމަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވުމުގެ ގޮތުން ވިޒިޓަރ އެކޮނޮމިކް ކައުންސިލެއް އުފައްދަވާފައިވާ ކަމަށް ފިރުޒުލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ފިރުޒުލް ވިދާޅުވީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ސިންދަފާތުކޮށް ޑައިވާރސް ކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ފަތުރުވެރިކަން އެހެން ހަރުފަތަކަށް ގެންދިއުމަށް ޚާއްސަ އިސްކަމެއްދޭނެ ކަމަށް ފިރުޒުލް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއަދު ތިބޭފުޅުންނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަތުރުވެރިކަން ބަރޯސާވެފައި މިއޮތީ ހަމައެކަނި ލެއިޝަރ ފަތުރުވެރިކަމުގެ މައްޗަށް އެކަނި. މީގެ އިތުރުން ސިއްހަތާބެހޭ ފަތުރުވެރިކަން، ތައުލީމާ ބެހޭ ފަތުރުވެރިކަން ދަތުރުފަތުރުގެ ފަތުރުވެރިކަން މިހެން ގޮސް އެކި ބާވަތްތަކުގެ ފަތުރުވެރިކަން އިތުރަށް ފުޅާކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް މިކައުންސިލުން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން ގެންދާނެ. މީގެ އިތުރުން ތޮބީއަތުގައި ވެސް ތިބޭފުޅުންނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ މިހާރު ވެސް ރާއްޖޭގައި ކުރިއަށްދާ ކާމިޔާބުކަމާއެކު ބްރޭންޑެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިއަށްދާ ފަތުރުވެރިކަން އިތުރަށް ކުރިއެރުވައި އައު ހަރުފަތަކަށް ގެންގޮސް އެސިނާއަތު އިތުރަށް ފުޅާކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް މިކައުންސިލުން ފޯކަސް ކުރަމުން ގެންދަވާނެ.
ރައީސް އޮފީހުގެ އަންޑަރ ސެކްރެޓަރީ ފޯ ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ، މުހައްމަދު ފިރުޒުލް އަބްދުﷲ ޚަލީލް

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ވިޒިޓާ އިކޮނޮމީ ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ޚާއްސަ ކައުންސިލެއް އުފެއްދެވިއިރު، ނާއިބު ރައީސް ހުސައިން މުހައްމަދު ލަތީފް ޗެއަރކުރައްވާ ގޮތަށް ސޯޝަލް ކައުންސިލާއި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ޗެއަރކުރައްވާގޮތަށް އިކޮނޮމިކް ކައުންސިލް ވެސް ވަނީ އުފައްދަވައިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
"ބިންވެރިޔާ" ސްކީމްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދޭ، ބިން ހިއްކޭވަރު ބެލުމަށްފަހު ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރަމުންދާނެ- ފިރުޒުލް
"އޮޕަރޭޝަން ފަނާރު"ގެ ނަމުގައި ފަރުވާގެ ޚާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި
ޔާމީން މިނިވަންކުރުމާމެދު ސުވާލުކުރުމުން ސަރުކާރުގެ ސީދާ ޖަވާބެއް ނުލިބުނު
ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ލަސްވި ސަބަބުތައް ދެނެގަތުމަށް ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން: ސަރުކާރު
މުލީއާގެ މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނީ އެ އިމާރާތުގެ އަސްލަށް ގެއްލުން ނުވާ ގޮތަށް: ރައީސް އޮފީސް
ސަރުކާރަށް ބޭނުންވާ އެއްބާރުލުން މަޖިލީހުން ލިބޭނެކަމުގެ އިތުބާރު އެބައޮތް، މިތިބީ ޕޮޒިޓިވްކޮށް - ފިރުޒުލް
އިންޑިއާ ސިފައިން އަނބުރާ ގެންދިއުމަށް އިންޑިއާގެ އެއްބާރުލުން ލިބޭނެ، މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާނީ އޮމާންކޮށް- ފިރުޒުލް
ކުރީ ސަރުކާރުން ގޯއްޗާއި ފްލެޓް ދީފައިވާ މީހުންނަށް، އެމީހަކަށް ލިބިފައި އޮތް ތަނަކުން، އެ މިންވަރަށް ފޯރުކޮށް ދޭނަން: ސަރުކާރު