ކ. މާލެ
|
19 ނޮވެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 12:44
އެމްއެންޑީއެފްގެ މޭޖަރެއް ބޭއަދަބީކޮށް މުޚާތަބު ކުރުމުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި މައްސަލަ
އެމްއެންޑީއެފްގެ މޭޖަރެއް ބޭއަދަބީކޮށް މުޚާތަބު ކުރުމުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި މައްސަލަ
ރާއްޖެއެމްވީ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް
ސިފައިންގެ އިސް މަޤާމެއްގައި ހުރެ ބޭއަދަބީކޮށް މުޚާތަބުކުރުމުން ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރި މައްސަލައިގައި ދައުލަތުން ޖަވާބުދާރީވެއްޖެ
 
އޯޑިއޯ ކްލިޕު ލީކުވުމާއި ގުޅިގެން މިލިޓަރީ ފުލުހުން ހިންގި ތަހުގީގަށް އޭނާ ވަނީ އިއުތިރާފުވެފައި
 
ދައުލަތުން ވަނީ ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމަށް ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހޭ ތަނެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވައިދެއްވުމަށް އެދިފައި

ސިފައިންގެ އިސް މަޤާމެއްގައި ހުރެ ބޭއަދަބީކޮށް މުޚާތަބުކުރުމުން ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރީ ރަނގަޅަށް ނޫންކަމަށް ބުނެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކޮށްފައިވާ މައްްސަލައިގައި ދައުލަތުން ޖަވާބުދާރީވެއްޖެއެވެ.

މިއީ އަބްދުލް މުޙުސިން މުޙައްމަދުގެ ފަރާތުން ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީއަށް ރައްދުވާގޮތަށް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށައަޅާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. މި މައްސަލައިގައި ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީ ތަމްސީލު ކުރަނީ ބަންޑާރަނައިބުގެ (އޭޖީ) އޮފީހުންނެވެ.

މުހުސިންއަކީ 8 އޭޕްރީލް 1995ން ފެށިގެން 30 މެއި 2018 ގެ ނިޔަލަށް އެމްއެންޑީއެފްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދިޔަ ފަރާތެކެވެ. އޭނާ އެމްއެންޑީއެފްގެ މޭޖަރެއްގެ ރޭންކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް، އެމްއެންޑީއެފްގެ ސަދަރން އޭރިއާގެ ކޮމާންޑަރާއި ދިމާލަށް ބޭއަދަބީކޮށް، ހަޑިހުތުރު ބަހުން މުޚާތަބުކޮށްފައިވާ އޯޑިއޯ ކްލިޕެއް ވަނީ ލީކުވެފައެވެ.

އެ އޯޑިއޯ ކްލިޕު ލީކުވުމާއި ގުޅިގެން މިލިޓަރީ ފުލުހުން ހިންގި ތަހުގީގަށް އޭނާ ވަނީ އިއުތިރާފުވެފައެވެ. އެ ތަހުގީގަށްފަހު އެކުލަވާލި ރިޕޯޓުގައި މައިގަނޑު 2 ކަމެއް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

އެއްކަމަކީ ދިވެހި ސިފައިންގެ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ސިފައިންގެ ނަފްސާއި ޖިސްމު ތަރުތީބު ކުރުމަށް" އޮންނަ މާއްދާއާ އޭނާ ޚިލާފުވެފައިވާކަމެވެ.

ދެވަނަ ކަމަކީ ސިފައިންގެ އާންމު ޤަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ސިފައިގެން އަސްކަރީ އަހުލާޤު އެންމެ މަތީގައި ހިފެހެއްޓިފައި ނެތުމުން"، ޚާއްސަކޮށް ސިފައިންގެ ސީނިއަރ އޮފިސަރުންގެ ހުންނަންޖެހޭ އަހުލާޤާއި ސުލޫކާ އޭނާ ޚިލާފުވެފައިވާކަމެވެ.

އެ ރިޕޯޓުގައި ވަނީ އޭނާ ޑީމޯޓުކޮށް، ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައެވެ. އެގޮތުގެ މަތިން އޭނާ 31 މެއި 2018 ގައި ކެޕްޓަނެއްގެ މަޤާމަށް ދަށް ކުރުމަށްފަހު، ހަމަ އެ ތާރީޚުގައި އޭނާ ވަަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވެއެވެ.

ވުމާއެކު، އޭނާގެ ފަރާތުން ވަނީ ވަޒީފާ އިޔާދަކޮށް، ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދިނުން އެދި ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށައަޅާފައެވެ. އެ މައްސަލަ ނިމުނީ އޭނާއާ ދެކޮޅަށެވެ.

ދެން އޭނާ ދިޔައީ ހައިކޯޓަަށެވެ. ހައިކޯޓުންވެސް ނިންމާފައިވަނީ ސިވިލް ކޯޓުގެ ނިންމުން ރަނގަޅުކަމަށެވެ. ވުމާއެކު، އޭނާ މި މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށައެޅީއެވެ.

Advertisement

މި މައްސަލައިގައި އެންމެ ފަހުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އޮތް އަޑުއެހުމުގައި މުހުސިންގެ ފަރާތުން ވަނީ އިސްތިއުނާފު ހުށައަޅާފައެވެ. އެގޮތުން 3 އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއެއް ހުށައަޅާފައިވެއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހުގެ އަޑުއެހުމުގައި ދައުލަތުން ވަނީ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކަށް ޖަވާބުދާރީވުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. އަދި ފަނޑިޔާރުންގެ ބައެއް ސުވާލުތަކަށްވެސް ޖަވާބު ދެއްވާފައިވެއެވެ.

ފަނޑިޔާރުން ކުރެއްވި ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވީ، ކުށުގެ ކުޑަބޮޑު މިނަށް ބަލައި، "އަދަބެއް" ނުވަތަ "އަދަބުތަކެއް" ދެވިދާނެކަން ސިފައިންގެ އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާބެހޭ ޤަވާއިދުން އެނގޭކަމަށެވެ.

ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވީ، އަދަބު މާފުކޮށްދިނުމަށް އެދި އޭނާގެ ފަރާތުން ހުށައެޅުމުން، އަދަބު މާފުކޮށްދެވެން ނެތްކަމަށް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްވެސް އޭރު ނިންމަވާފައިވާކަމަށެވެ.

އެ ނިންމެވުމާއެކު، އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރެއްވުމުގެ ނިންމެވުމުގައި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ސޮއި ކުރައްވައި އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކި ކޮށްފައިވާކަމަށް ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭގެ އިތުރުންވެސް ފަނޑިޔާރުންގެ އިތުރު ސުވާލުތަކާއި ގުޅިގެން ދައުލަތުން ބައެއް ކަންކަން ސާފުކޮށްދީފައިވެއެވެ.

ދައުލަތުން ވަނީ ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމަށް ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހޭ ތަނެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވައިދެއްވުމަށް އެދިފައެވެ.

ދެން އޮންނަ އަޑުއެހުމެއްގައިވެސް ދެފަރާތަށް ފާހަގަކުރަން ބޭނުންވާ ކަންކަން ފާހަގަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދެވިގެންދާނެކަމަށް ފަނޑިޔާރުން ވިދާޅުވިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ބައްލަވަނީ އުއްތަމަފަނޑިޔާރު މުއުތަސިމް އަދުނާން، ފަނޑިޔާރު މާހާޒު އަލީ ޒާހިރު އަދި ފަނޑިޔާރު ހުސްނުއްސުއޫދުއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް