ކ. މާލެ
|
17 ނޮވެންބަރ 2023 | ހުކުރު 19:11
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަހުމަދު މުއުތަސިމް އަދުނާން
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަހުމަދު މުއުތަސިމް އަދުނާން
އަދުލު އިންސާފު ޤާއިމްކުރުން
އަދުލު އިންސާފު ޤާއިމްކުރުމަކީ އުޑުހާ ބަރު ބުރައެއް އުފުލަން ޖެހޭ ކަމެއް، ފަހަތު ފަޔަށް ބަރު ވެގެން ނުވާނެ : އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު
 
ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ފަނޑިޔާރެއްގެ ގޮތުގައި ކުރެވުނު ތަޖުރިބާތައް އެމަނިކުފާނު ވަނީ ހިއްސާކޮށްދެއްވާފަ
 
އިންސާފަކީ ހަމައެކަނި ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންނަށް އެކަނި އޮތް ޒިންމާ އެއް ނޫން ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ފާހަގަކުރެއްވި

އަދުލު އިންސާފު ޤާއިމްކުރުމަކީ އުޑުހާ ބަރު ބުރައެއް އުފުލަން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަހުމަދު މުއުތަސިމް އަދުނާން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމަނިކުފާނު އެފަދައިން ވިދާޅުވީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކަށް އައްޔަންކުރާ ފަނޑިޔާރުން ހުވާކުރުމާއި ފަތްކޮޅު ދެއްވުމަށް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ވިދާޅުވީ އަދުލު އިންސާފު ޤާއިމްކުރުމުގައި ފަހަތުފަޔަށް ބުރަވެގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ. ރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް އެމަނިކުފާނު ފުރަތަމަ އައްޔަންކުރެވުނީ 2010 ވަަނަ އަހަރު ކަމަށާއި އެއީ ދާއިމީ ސުޕްރިމް ކޯޓު ޤާއިމްކުރެވުނު އިރު ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ފަނޑިޔާރެއްގެ ގޮތުގައި ކުރެވުނު ތަޖުރިބާތައް އެމަނިކުފާނު ވަނީ ހިއްސާކޮށްދެއްވާފައެވެ.

Advertisement

އެގޮތުން އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ ދައުލަތް އެކުގައި ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުން ކަމަށާއި ދައުލަތުގެ ތިން ބާރު އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރުން މުހިންމު ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ޤާނޫނު އަސާސީ ނަގަހައްޓާ ހިފެހެއްޓުމުގައި އެ ތިން ބާރުގެ ޒިންމާ ބޮޑު ކަމަށް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެހެންކަމުން އިތުބާރާއި އިޚުތިރާމް ޤާއިމްކޮށް ދަމަހައްޓަން ޖެހޭ ކަމަށް ވެސް އެމަނިކުފާނު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ކޯޓުތަކަށް ދިމާވާ ދަތިތައް ހައްލުކޮށްދިނުމަށް އެކަމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޮމިޝަންތަކާއި ދައުލަތުގެ ތިން ބާރުން މަސައްކަތްކޮށްދޭން ޖެހޭ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޯޓުތައް ހިންގުމާއި، ފަނޑިޔާރުން އައްޔަންކުރުން އަދި އިދާރީ ހިންގުމަށް އެމަނިކުފާނު އަލިއަޅުވާލެއްވިއެވެ. އަދި އަދުލު އިންސާފަކީ ހަމައެކަނި ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންނަށް އެކަނި އޮތް ޒިންމާ އެއް ނޫން ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެންމެން އެކުގައި މަސައްކަތްކޮށް ޒިންމާ ނުނަގާ ރަނގަޅަށް ކަންކަން ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ކޯޓުތަކުގެ މަރުހަލާގައި މަސައްކަތް ކުރާ އެންމެންގެ މަސައްކަތް އިންތިޒާމްވެގެން ކުރުން މުހިންމު ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އެމަނިކުފާނު ވަނީ އިންސާފު ޤާއިމްކުރުމަށް ލޯޔަރުންގެ ދައުރު ވެސް މުހިންމު ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޖުޑީޝަރީގެ އިތުބާރު ގާއިމްކުރުމަކީ ވަކި މީހެއް، ނުވަތަ ވަކި މުއައްސަސާއެއްގެ އެކަނި ޒިންމާއެއް ކަމަށް ދެކިގެން ނުވާނެކަމަށާއި، ޖުޑީޝަރީގެ އިތުބާރު ދެމެހެއްޓުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ޒިންމާއެއް އޮތީ ކޯޓުތަކާއި ފަނޑިޔާރުންގެ އަތްމަތީގައި ކަމަށް، ޖޭއެސްސީގެ ރައީސް އަދި ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހިސާން ހުސައިން ވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް