ކ. މާލެ
|
17 ނޮވެންބަރ 2023 | ހުކުރު 13:33
ހުކުރު ނަމާދު
ހުކުރު ނަމާދު
ރާއްޖެއެމްވީ
ފަލަސްޠީނާއި އަޤްސާ މިސްކިތް
އަލްއަޤްސާ އަކީ މާތްﷲ މި އުއްމަތަށް ހަވާލުކުރައްވާފައިވާ އަމާނާތެއް: ހުކުރު ޚުތުބާ
 
ފަލަސްޠީނުގައިވާ އަލްމަސްޖިދުލް އަޤްސާ އަކީ މުސްލިމުންގެ އަޤީދާ އާއި ދީނާ ގުޅިފައިވާ މާތްﷲ ގެ ގެކޮޅު

އަލްއަޤްސާއަކީ މާތްﷲ މި އުއްމަތަށް ހަވާލުކުރައްވާފައިވާ އަމާނާތެއް ކަމަށް މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުތުބާގައި ބުނެފިއެވެ.

ފަލަސްޠީނާއި އަޤްސާ މިސްކިތް މި މައުޟޫއަށް ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އިއްވި ހުކުރު ޚުތުބާގައި ބުނީ ފަލަސްޠީނަކީ އިސްލާމީ އެތައް ޒަޢީމުންނެއް އެ ބިމަށްޓަކައި ޤުރުބާނީތަކެއް ވެވަޑައިގެންފައިވާ ބިމެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެ ބިމުގެ މިނިވަންކަމަށްޓަކައި އިސްލާތީ އެތައް ބަޠަލުންނެއް ޝަހީދު ވެވަޑައިގެންފައިވާ ބިމެއް ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ޚުތުބާގައި ބުނީ އައްސުލްޠާނުލް ޢާދިލް މަހްމޫދު ނޫރައްދީން ޒިންކީ ވިދާޅުވިއެވެ.

"ބައިތުލް މަޤްދިސް އަޅުވެތިކަމުގައި އޮއްވާ ހިނިތުންވުމަށް އަހުރެން ލަދުވަތިވަމެވެ."

Advertisement

ޚުތުބާގައި ބުނީ ސަލާހުއްދީނުލް އައްޔޫބީ ސަލީބީންގެ ވަކިތަކުން މުސްލިމުންގެ ބިންތައް މިނިވަން ކުރެއްވުމަށްޓަކައި ޖިހާދު ކުރެއްވި މައިގަނޑު ސަބަބަކީ މަސްޖިދުލް އަޤްސާ އާއި ފަލަސްތީން މިނިވަން ކުރެއްވުމަށް ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ސަލީބީން ބަލިކުރައްވާ މާތްﷲ އެކަލޭގެފާނަށް ނަސްރު ދެއްވި ކަމަށެވެ. އެހެނަސް އެކަލޭގެފާނު އެއްވެސް އަންހެނަކު އެއްވެސް ކުޑަ ކުއްޖަކު އެއްވެސް މުސްކުޅިއަކު ޤަތުލެއް ނުކުރައްވާ ކަމަށާއި އެއްވެސް ގެއެއް، ފައްޅިއެއް ފުނޑުފުނޑެއް ނުކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

ފަލަސްޠީނުގައިވާ އަލްމަސްޖިދުލް އަޤްސާ އަކީ މުސްލިމުންގެ އަޤީދާ އާއި ދީނާ ގުޅިފައިވާ މާތްﷲ ގެ ގެކޮޅެއް ކަމަށާއި ޣައްޒާ އަކީ މާތް ރަސޫލާ އިސްރާ ކުރެއްވި މަސްޖިދުލް އަލްއަޤްސާ ހުންނަ ފަލަސްޠީނުގެ ބައެއް ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުންޏެވެ. އަދި މަސްޖިދުލް އަޤްސާ އަކީ މުސްލިމުންގެ ފުރަތަމަ ޤިބްލައެވެ.

ފަލަސްޠީނުގެ މުޤައްދަސް މިސްކިތާ ކުޅޭ މީހުންނާއި މި މިސްކިތްތަކުގެ ހުރުމަތްކަނޑާ މީހުންގެ ކިބައިން މިސްކިތް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ބުރަ މަސްއޫލިއްޔަތު މި އުންމަތުގެ ކިބައިގައި އެޅިފައިވާކަމަށް ވެސް ޚުތުބާގައި ބުންޏެވެ. ޚުތުބާއި ބުނީ އެއީ މުސްލިމުންގެ އީމާންކަމާއި އިސްލާމީ އުއްމަތުގެ އެއްބައިވަންތަކަމާއި ހޭލުންތެރިކަން މިނެދޭ ތަރާދެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި