ކ. މާލެ
|
17 ނޮވެންބަރ 2023 | ހުކުރު 05:26
ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހި ހިއްކަނީ
ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހި ހިއްކަނީ
އަމްނާ އިމާދު
ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ގޯއްޗާއި ފްލެޓް
ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ގޯއްޗާއި ފްލެޓަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓް އާންމުކޮށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލައިފި
 
ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ގޯއްޗާއި ފްލެޓަށް އެދި ހުށަހެޅި ފޯމުތައް ބާތިލް ނުކުރައްވާނެކަމަށް މުއިއްޒު ވިދާޅުވެފައިވޭ
 
ގެދޮރުވެރިން ޕޯޓަލް އަށް ފޯރމް ހުށައަޅާފައިވާ ފަރާތެއް، ލިސްޓްގައި ހިމެނިފައިނުވާނަމަ އެކަމުގެ ޝަކުވާ 30 ނޮވެމްބަރ ގެ 14:00 ގެ ކުރިން ހުށަހެޅުމަށް އެދިފައިވޭ

ބިންވެރިޔާ ސްކީމު ފޭސް 2 އަދި ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމް ފޭސް 2 އަށް  ގެދޮރުވެރިން ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ފޯރމް ހެށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ފޯރމް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓް އާންމުކޮށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

އެކަމާއި ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ބުނީ ގެދޮރުވެރިން ޕޯޓަލް އަށް ފޯރމް ހުށައަޅާފައިވާ ފަރާތެއް، ލިސްޓްގައި ހިމެނިފައިނުވާނަމަ އެކަމުގެ ޝަކުވާ 30 ނޮވެމްބަރ ގެ 14:00 ގެ ކުރިން [email protected] އަށް ހުށަހެޅުމަށް އެދޭކަމަށެވެ.

"ބިންވެރިޔާ" ސްކީމުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހިން ބަންޑާރަ ގޯއްޗަށް އެދި 19،347 ފޯމާއި، "ގެދޮރުވެރިޔާ" ސްކީމުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހިން ފުލެޓަށް އެދި 21،247 ފޯމް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއުގައި، ދެވަނަ ބުރަށް 6،000 ފްލެޓާއި 4،500އަށްވުރެ ގިނަ ގޯތި ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ގޯއްޗާއި ފްލެޓަށް އެދި ހުށަހެޅި ފޯމުތައް ބާތިލް ނުކުރައްވާނެ ކަމަށް ހުކުރު ދުވަހު ހުވާކުރައްވާ އިންތިޚާބީ ރައީސް ޑރ މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހު ހުޅުމާލޭ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވައި އިންތިޚާބީ ރައީސް ވިދާޅުވީ ދެވަނަ ބުރުގައި ގޯއްޗާއި ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ ފައިނަލް ލިސްޓު އާންމުކޮށް، ރައްޔިތުންނަށް ގެދޮރުގެ ޔަގީންކަން ލިބޭ ހިސާބަށް ގެންގޮސްފިނަމަ އެ ގެންދިޔަ ހިސާބަކުން މަސައްކަތް ފައްޓަވާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ގެދޮރުވެރިކަމުގެ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ނުހުއްޓުވާނެކަން ފާހަގަކުރައްވައި އިންތިޚާބީ ރައީސް ވިދާޅުވީ އައު ސަރުކާރުގެ ވެސް އެންމެ މުހިންމު އެއް މަޝްރޫއަކީ ގެދޮރުވެރިކުރުވުމުގެ މަޝްރޫއު ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ގެދޮރަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ އެއްވެސް ފޯމެއް އަލުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ގޮތަކަށް ކަންތައްނުކުރާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އިންތިޚާބީ ރައީސް ދެއްވިއެވެ. ނަމަވެސް ކަންކަން ބައްޓަންކުރަން ބޭނުންވަނީ މިހާރަށް ވުރެ ގިނަ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާ ވާގޮތަށް އިންސާފުވެރިކޮށް ކަމަށް އިންތިޚާބީ ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އިންތިޚާބީ ރައީސް ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރުގައި މާލޭ ސަރަހައްދުން އެކަނި 65،000 ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
މައްސަލަ ނެތް ފޯމުތައް ލިބިއްޖެ، ފްލެޓް ލިބުނު މީހުން ކަނޑައެޅުމުގެ މަސައްކަތް މިދަނީ ކުރަމުން: ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ
ފްލެޓު ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް ލަސްވެެގެން ގޮސް، ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާނަމަ އޭސީސީން އެކަމުގެ ތެރެއަށް ވަންނާނެ
އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތް ފަރާތްތަކަށް ފްލެޓު ހަވާލުކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށްގެންދަން މިނިސްޓްރީގައި ދަންނަވާފައިވާނެ: އޭސީސީ
"ގެދޮރުވެރިޔާ"، ފްލެޓް މައްސަލައިގައި އިތުރު ލަފާ ހޯދުމަށް މިނިސްޓަރ ހައިދަރް އޭސީސީއާއެކު މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި
ގިރާވަރުފަޅު އިތުރަށް ހިއްކާނަމަ ރިސޯޓު ނަގާ، ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 200 ނުވަތަ 300 މިލިއަން ޑޮލަރު ދޭންޖެހޭނެ - އަކްރަމް
އެމްޑީޕީން މާލެ ސަރަހައްދުގައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫޢު ކުރިޔަށްގެންދިޔައީ ޕްލޭނަކާއެކު: އަކްރަމް
ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ފާސްކުރުމަށް "ވަންގަވް" ޕްލެޓްފޯމް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހެޅޭގޮތަށް ހަދައިފި
ރައީސްގެ ވައުދާއެއްގޮތަށް ފުލެޓް ހަވާލު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ބުނެފި