ކ. މާލެ
|
15 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުދަ 08:18
ގެވެށި ގުޅުން ކެމްޕޭނުގެ ފީޗަރ ފިލްމު އިފްތިތާހު ކުރުމުގެ ތެރެއިން
ގެވެށި ގުޅުން ކެމްޕޭނުގެ ފީޗަރ ފިލްމު އިފްތިތާހު ކުރުމުގެ ތެރެއިން
ރައީސް އޮފީސް
ގެވެށި ގުޅުން ކެމްޕޭން
ގެވެށި ގުޅުން ކެމްޕޭނުގެ ދަށުން އުފެއްދި ފީޗަރ ފިލްމު "ޒޯޔާ" އިފްތިތާހުކޮށްފި
 
ގެވެށި ގުޅުން ކެމްޕެއިނަކީ ގެވެށި އަނިޔާއާ ދުރު މުޖުތަމައެއް ބިނާކުރުމަށް 15 ޖުލައި 2020 ގައި ފެށި ކެމްޕޭނެއް
 
"ޒޯޔާ" ފިލްމަކީ ގެވެށި ގުޅުން ކެމްޕޭނުގެ ދަށުން ކުރި އެންމެ ބޮޑު އެއް މަސައްކަތް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމެލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް އިން ކުރިއަށްގެންދާ "ގެވެށި ގުޅުން" ކެމްޕެއިންގެ ދަށުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފީޗަރ ފިލްމު "ޒޯޔާ" އިފްތިތާޙްކޮށްފިއެވެ.

މި ފިލްމު އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ އޮލިމްޕަހުގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަހުމަދުއެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޕާކިސްތާނުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، ވައިސް އެޑްމިރަލް ރިޓަޔަރޑް މުޙައްމަދު ފައްޔާޒު ގިލާނީ އާއި ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރު އައިޝަތު މުޙައްމަދު ދީދީ އާއި އަރޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ މިނިސްޓަރު ޔުމްނާ މައުމޫނުގެ އިތުރުން ސަރުކާރުގެ އިސް ބައެއް ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ޒިފްލީނާ ޙަސަން ވިދާޅުވީ، ގެވެށި ގުޅުން ކެމްޕޭނަކީ ރާއްޖޭގެ އިޖުތިމާއީ ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރުމަށް މި ސަރުކާރުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ މުހިންމު މަސައްކަތެއް ކަމަށާއި އެއީ ގެވެށި އަނިޔާއިން މުޖުތަމައު ރައްކާތެރިކޮށް ބަދަހި އާއިލާއެއްގެ މައްޗަށް އެކުލެވިފައިވާ މުޖުތަމައެއް ބިނާ ކުރުމަށް ކުރެވުނު މުހިންމު މަސައްކަތެއް ކަމަށެވެ. އަދި ގެވެށި ގުޅުން ކެމްޕޭނުގެ މަސައްކަތަށް ފަޚުރުވެރިވާ ކަމަށާއި އެއީ ކޮވިޑުގެ ދަތި ދުވަސްވަރުގައި އެތައް ގޮންޖެހުންތަކާއެކު ފެށި ކެމްޕޭން ފަނޑުވުމެއްނެތި ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދެވުނީތީ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ގެވެށި އަނިޔާއިން ރައްކާތެރިވެފައިވާ މުޖުތަމައެއް ބިނާ ކުރުމަކީ އުނދަގޫ މަސައްކަތެއްކަން ފާހަގަކުރައްވައި ޒިފްލީނާ ވިދާޅުވީ ވަރަށް ގިނަ ފަހަރަށް އެފަދަ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވާނީ އިހުއްސުރެ މުޖުތަމައު ގަބޫލުކޮށް، ސިކުނޑީގައި ހަރުލާފައި ހުންނަ ނުރަނގަޅު ވިސްނުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ. އެހެންވެ އެކަން ހައްލު ކުރެވޭނީ ދެމެހެއްޓެނިވި މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްގެން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޒިފްލީނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި "ޒޯޔާ" ފިލްމަކީ ގެވެށި ގުޅުން ކެމްޕޭނުގެ ދަށުން ކުރި އެންމެ ބޮޑު އެއް މަސައްކަތެވެ. މި މަސައްކަތް އިއުލާން ކުރުމުން ބައެއް ފަރާތްތަކުން ވަރަށް ގިނަ ސުވާލުތައް އުފެއްދި ކަމަށާއި މިއަދު އެކަން ހާސިލް ކުރެވުމަކީ ލިބޭ އުފަލެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ގެވެށި ގުޅުން ކެމްޕެއިނަކީ ގެވެށި އަނިޔާއާ ދުރު މުޖުތަމައެއް ބިނާކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުމުގެ ގޮތުން 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު ފެށި ކެމްޕޭނެކެވެ. މި ކެމްޕޭން ކުރިއަށްގެންދިއުމުގައި ޕާކިސްތާނު ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ވެދެއްވާ އެހީތެރިކަން ފާހަގަކުރައްވައި ޒިފްލީނާ ވަނީ އެ ޤައުމުގެ ސަރުކާރަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރައްވާފައެވެ.

މި ކެމްޕެއިންގެ ދަށުން މިހާތަނަށް އައިއިރު ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ވީޑިއޯ ލަވަ، ޓީވީ ޕްރޮގްރާމް ސީރީސް، ރޭޑިއޯ ޑްރާމާ ސީރީސް، ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ ފޮތް ސީރީސް، ބިލްބޯޑް، މަޖައްލާ، ބުކްލެޓް އަދި ލީފްލެޓް ފަދަ ތަކެތި ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
މިދިޔަ މަހު ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އެކި ބާވަތުގެ އަނިޔާއާ ގުޅޭ 90 މައްސަލަ ރިޕޯޓުކޮށްފައިވޭ: އާއިލީ ވުޒާރާ
ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންގެ ދަފްތަރަށް ޚިޔާލު ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އެކި ބާވަތުގެ އަނިޔާއާ ގުޅޭ 96 މައްސަލަ އޮގަސްޓް މަހު ރިޕޯޓުކޮށްފައިވޭ: ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ
ކުޑަކުއްޖަކު ބެލްކަންޏަށްލައި ތަޅުލި މައްސަލަ: ޖެންޑަރއިން ވަގުތުން މާހައުލަށް ގޮސް ފިޔަވަޅު އެޅި
ގެވެށި އަނިޔާގެ ކުށްތަކުގައި ޖަލުގައިތިބި ޤައިދީންނަށް ޚާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމަށް އެމްއޯޔޫއެއްގައި ސޮއިކޮށްފި
ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވާ މީހުންގެ ތެރެއިން މާލީ ފުދުންތެރިކަން ނެތް މީހުންނަށް ގާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ފަށައިފި
ގެވެށި ގުޅުން ކެމްޕެއިންގެ ދަށުން ހުރިހާ އަތޮޅެއްގައި ފެސިލިޓޭޓަރުން ތަމްރީންކޮށް ނިމިއްޖެ
ކުޑަ ކުދިންނަށް ކުރާ އެކި ބާވަތުގެ އަނިޔާއާ ގުޅޭ 99 މައްސަލަ އޭޕްރީލް މަހު ރިޕޯޓުކޮށްފައިވޭ