ކ. މާލެ
|
14 ނޮވެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 14:07
ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޝިޒާއި އަލިފުށީ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ރަޝީދު
ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޝިޒާއި އަލިފުށީ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ރަޝީދު
ބަޖެޓު ކޮމިޓީ
ބަޖެޓު ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރަކަށް ނާޝިޒް، ނާއިބަކަށް މުހައްމަދު ރަޝީދު
 
ބަޖެޓް ދިރާސާ ކުރަނީ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ އާއި އިގްތިޞާދީ ކޮމިޓީ ގުޅިގެން އެކުލަވާލާ ހާއްސަ ކޮމިޓީއަކުން
 
ދެ ބޭފުޅުން އެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރެއްވީ ކޮމިޓީއަށް ވަޑައިގެން ތިއްބެވި 15 މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތާއެކު
 
މިއީ މި ދެ ބޭފުޅުން ބަޖެޓު ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރުކަމާއި ނާއިބު މުގައްރިރުކަން އަދާކުރައްވާތާ ވިދިވިދިގެން ހަތަރު ވަނަ އަހަރު

2024 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު ދިރާސާ ކުރާ ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރަކަށް ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޝިޒު އަދި ކޮމިޓީގެ ނާއިބު މުގައްރިރަކަށް އަލިފުށީ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ރަޝީދު އައްޔަނުކުރައްވައިފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރުކަމަށް މެންބަރު ނާޝިޒްގެ ނަން ހުށަހަޅުއްވާފައި ވަނީ ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔައުގޫބް އަބްދުﷲއެވެ. ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރުކަމަށް ނާޝިޒް އައްޔަނުކުރައްވާފައި ވަނީ ކޮމިޓީއަށް ވަޑައިގެން ތިއްބެވި 15 މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ. އެ ކޮމިޓީގެ ނާއިބު މުގައްރިރަކަށް މުހައްމަދު ރަޝީދުގެ ނަން ހުށަހެޅުއްވާފައި ވަނީ ނާޝިޒް އެވެ. އޭނާ އެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރެއްވީ ވެސް ކޮމިޓީއަށް ވަޑައިގެން ތިއްބެވި 15 މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.

މިއީ މި ދެ ބޭފުޅުން ބަޖެޓު ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރުކަމާއި ނާއިބު މުގައްރިރުކަން އަދާކުރައްވާތާ ވިދިވިދިގެން ހަތަރު ވަނަ އަހަރެވެ.

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައި ވަނީ އަންގާރަ ދުވަހުއެވެ. އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް ހުށަހަޅާފައި ވަނީ 49.5 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެކެވެ.

ބަޖެޓް ދިރާސާ ކުރަނީ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ އާއި އިގްތިސާދީ ކޮމިޓީ ގުޅިގެން އެކުލަވާލާ ހާއްސަ ކޮމިޓީއަކުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
މިއީ ބާރުތައް ކޮންޓްރޯލްކޮށް، ވާދަވެރިންނަށް ފުރުސަތު ހަނިކުރާ ސަރުކާރެއް، މިހާރު ވެސް މަޖިލީހުން ފެންނަނީ އެމަންޒަރު: ބިގޭ
ސަރުކާރަށް ފުރިހަމަ ބާރާއެކު މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ދީފިނަމަ ތިބޭނީ އަނދިރި މަރުހަލާއެއްގައި - ބިގޭ
މެންބަރުންގެ އަދަދުކަނޑައެޅުމާއި މެދު ސުޕްރީމްކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައަކީ އަމިއްލަ މަންފާ ހޯދަން ހުށަހެޅި ބާތިލް މައްސަލަ އެއް - ބިގޭ
ރައީސްގެ ރިޔާސީ ބަޔާނުގައި އިޖްތިމާއީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ސިޔާސަތުތަކަށް އެއްވެސް މިންވަރަކަށް އަލިއަޅުވާލާފައިނުވޭ: އެމްޑީޕީ
މިދިޔަ ސަރުކާރުން 1300 އަށްވުރެ ގިނަ މަޝްރޫއުތައް މުޅި ރާއްޖޭގައި ހިނގަމުންދިޔަ، މިސަރުކާރުން ވަނީ ގިނަ މަޝްރޫއުތައް ހުއްޓުވާފައި
މަޖިލީހުން ރުހުން ނުލިބުމުން އިތުރަށް އެނަންތައް ކެބިނެޓްގައި ހިމަނަން ފޮނުވިދާނެ ކަަމަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ - ބިގޭ
ވިޕްލައިނާއި ޚިލާފުވި މެންބަރުންނަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމާ މެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ އިސްލެވެލްގައި މަޝްވަރާކުރުމަށް ފަހު- ބިގޭ
ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓު ޑެފިސިޓަށް 8.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ ދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ