ކ. މާލެ
|
14 ނޮވެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 14:17
އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރަނީ: ފައިލް ފޮޓޯ
އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރަނީ: ފައިލް ފޮޓޯ
އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް
ކައުންސިލްތަކަށް ދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓް
އަންނަ އަހަރު ކައުންސިލްތަކަށް ބްލޮކް ގްރާންޓުގެ ގޮތުގައި 2.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ
 
ހިދުމަތްތަކަށް ނަގާ ފީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ އާއި ކައުންސިލްގެ އިޙްތިސާސް ހިނގާ ބިންބިމުގެ ކުލި މިހާރު ކައުންސިލަށް ލިބޭނެ
 
މިއީ 2023 ވަނަ އަހަރާ އަޅައިބަލާއިރު 382 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އިތުރުވުމެއް

2024 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ކައުންސިލްތަކަށް ބްލޮކް ގްރާންޓުގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަ 2.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކުރެވޭނެ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް އަމީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ހުށަހަޅުއްވަމުން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަމީރު ވިދާޅުވީ ކައުންސިލްތަކަކީ ދައުލަތް ހިންގުމުގައި ރައްޔިތުންނާ ގާތުން ޚިދުމަތްދިނުމުގައި އިސް ދައުރެއް އަދާކުރާ ފަރާތްތަކެއް ކަމަށެވެ.

Advertisement

އަދި ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ އިތުރުން، މާލީ ބާރުވެރިކަން ކައުންސިލްތަކަށް ދިނުމަށް 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ފެށިގެން ކައުންސިލްތަކަށް ދޫކުރަމުން އަންނަނީ ބްލޮކް ގްރާންޓް ކަމަށާއި، ބްލޮކް ގްރާންޓް ކަނޑައަޅަނީ ފިސްކަލް ފޯމިއުލާއެއް މެދުވެރިކޮށް، އާބާދީ އާއި ރަށުގެ ބޮޑުމިނާއި، މާލެ އާއި ރަށާއި ހުރި ދުރުމިނާއި، އަތޮޅުގެ ވެރިކަން ކުރާ ރަށާހުރި ދުރުމިނާއި ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ޕާރފޯމަންސާއި މާލީ ޕާރފޯމަންސަށް ބަލައިގެން، އިންސާފުވެރި ގޮތެއްގައި ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި މި ފޯމިއުލާއަށް ކައުންސިލްތަކުން އާމްދަނީ ހޯދާ ނިސްބަތް އިތުރުކުރެވިފައިވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މީގެ ބޭނުމަކީ އެންމެ ފުރަތަމަ ކައުންސިލުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ބާރުއެޅުން ކަމަށެވެ.

އާމްދަނީ ވަކިވަރަކަށް ބޮޑުވުމުން، ކައުންސިލުން ދައުލަތުގެ ބްލޮކް ގްރާންޓަށް ބަރޯސާވާ މިންވަރު ކުޑަކުރުން. މި ބަދަލާއެކު، ފިސްކަލް ފޯމިއުލާއިން ބްލޮކް ގްރާންޓް ކަނޑައެޅުމުގައި ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ހުރިހާ ކަމަކަށްވެސް މިހާރު ރިޢާޔަތްކުރެވޭކަން ފާހަގަކުރަން. މިގޮތުން، 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ކައުންސިލްތަކަށް ބްލޮކް ގްރާންޓުގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަ 2.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކުރެވޭނެ. މިއީ 2023 ވަނަ އަހަރާ އަޅައިބަލާއިރު 382 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އިތުރުވުމެއް
ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް އަމީރު

އަދި ކައުންސިލްތައް މެދުވެރިކޮށް ފޯރުކޮށްދޭ ހިދުމަތްތަކަށް ނަގާ ފީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ އާއި ކައުންސިލްގެ އިޙްތިސާސް ހިނގާ ބިންބިމުގެ ކުލި، ސީދާ ކައުންސިލްތަކަށް ލިބޭނެ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު އަމީރު ވިދާޅުވީ އެއްގަމު އުޅަނދުތަކާއި ކަނޑު އުޅަނދުތަކުގެ އަހަރީ ފީން ލިބޭ އާމްދަނީ ވެސް އެ އުޅަނދެއް ދުއްވާ ރަށެއްގެ ކައުންސިލަށް ލިބުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ކައުންސިލްތަކުން ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނަގައިގެން މަޝްރޫޢުތަކާއި ހަރަކާތްތައް ހިންގުމުގެ އުސޫލުތަކާއި ގަވާއިދުތައް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދާކަން މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް